Klage over manglende information forud for vaccination

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans journalføring af informationen af den 18. marts 2004 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans information af den 18. marts 2004 på , jf. lov om patienters retsstilling § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 18. marts 2004 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0447016

Offentliggørelsesdato:

20. november 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Infektionsmedicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans journalføring af informationen af <****> den 18. marts 2004 på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans information af <****> den 18. marts 2004 på <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 18. marts 2004 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

blev den 18. marts 2004 vaccineret mod tuberkulose af speciallæge . Vaccinationen var en del af en planlagt vaccinationsserie i forbindelse med et længerevarende ophold i Zambia. Den anvendte vaccine var BCG Vaccine ”SSI”, dosis 0,1 ml, der skulle injiceres intrakutant, det vil sige indsprøjtes i selve hudlaget.

På baggrund af s oplysning om, at hun var venstrehåndet, gav sit samtykke til, at vaccinationen blev givet på højre overarm for derved at gøre eventuelt sårpleje nemmest muligt. blev vaccineret med BCG-vaccinen efterladende en papel på 8 mm, som blev noteret i journalen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At speciallæge den 18. marts 2004 ikke informerede tilstrækkeligt, inden han vaccinerede hende midt på højre overarm så langt nede, at et eventuelt ar ikke ville kunne skjules af en T-shirt.

har anført, at hun ikke fik oplysning om, hvor vaccinen kunne sættes, selv om hun havde udtrykt, at det ikke var tilfredsstillende med et synligt ar. har endvidere anført, at hun efterfølgende er blevet klar over, at vaccinen kan sættes over hele kroppen.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 18. marts 2004 på .

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved sin journalføring af informationen af den 18. marts 2004 på .

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 18. marts 2004 på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at i forbindelse med en rejse til Zambia skulle vaccineres, og at hun blandt andet blev vaccineret med BCG-vaccine ”SSI”.

Ifølge speciallæge s udtalelse til sagen informerede han om, at det drejede sig om en såkaldt levende, svækket vaccine, og at den forventede reaktion efter en vellykket vaccination var hævelse på injektionsstedet efterfulgt af en lokal læsion, som kunne danne sår efter nogle uger og heles efter nogle måneder, efterladende et lille fladt ar. Endvidere oplyste han, at en kraftig reaktion på BCG-vaccination i nogle tilfælde kunne forårsage sårdannelse med væskende sår, som burde tillades at udtørre. Han informerede om, at vaccinen skulle injiceres intrakutant på ydersiden af overarmen svarende til området for den nederste del af skuldermusklen, det vil sige omkring en 1/3 nede af overarmen. Speciallæge oplyste om, at denne placering også var hensigtsmæssig, idet beklædning normal ikke ville stramme på dette sted, samt at det var vigtigt, at den vaccinerede selv kunne holde øje med at pleje et eventuelt væskende sår.

Speciallæge har ligeledes anført i sin udtalelse til sagen, at gjorde ham opmærksom på, at et synligt ar på hendes arm ikke var tilfredsstillende, og hun foreslog i stedet, at vaccinationen blev sat på undersiden af armen. Dette afslog han med henvisning til, at det dels erfaringsmæssigt var svært at lægge en intrakutant injektion på dette sted med deraf øget risiko for utilsigtet injektion under huden og bylddannelse, dels at der var øget risiko for forlænget heling og sekundær infektion.

Derudover har speciallæge anført i sin udtalelse til sagen, at han med henblik på ønske om at få vaccinationen på ryggen afviste dette med henvisning til, at dette er noget man foretager på mindre børn, for at børnene derved ikke kan nå området med hænderne og med deraf følgende risiko for forlænget heling og/eller sekundær infektion samtidig med, at det var selv, der skulle være i stand til holde øje med det sår, som dannede sig.

Det er nævnets vurdering, at denne vaccination blev givet efter retningslinierne for vaccination.

Det fremgår desuden af udtalelserne til sagen, at der blev oplyst om evt. bivirkninger, der kan opstå i forbindelse med vaccination.

Det er nævnets vurdering, at vaccinationen således blev gennemført helt efter de retningslinier, der er gældende på området.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af , og at han har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18. marts 2004.

Det fremgår imidlertid ikke af journalen, at den 18. marts 2004 blev informeret om behandlingen og om bivirkninger af vaccinationen.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at undlade at journalføre den information, der blev givet til den 18. marts 2004.