Klage over for sen imødekommelse af anmodning om aktindsigt

HændelsesforløbDen 3...

Sagsnummer:

0447022

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Hændelsesforløb Den 3...

Hændelsesforløb


Den 3. februar 2003 skrev forsikringsselskabet til speciallæge og bad blandt andet om aktindsigt i s journal. havde en forsikring hos mod erhvervsevnetab og havde været undersøgt for en operation af højre hånd.

Den 26. marts, den 11. april og 19. maj 2003 rykkede for den anmodede aktindsigt.

Ifølge klagen rykkede i samme periode både telefonisk og ved konsultation hos speciallæge for fremsendelse af lægejournalen til .

Først den 4. juni 2003 modtog den anmodede journal vedrørende .

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At speciallæge ikke inden for 10 dage har besvaret s anmodning om aktindsigt.

Det er herved anført, at siden begyndelsen af februar 2003 tre gange ved personlig samtale under konsultation er blevet lovet, at speciallægen nok skulle udlevere de helbredsoplysninger og journaler, som s forsikringsselskab havde anmodet om. Dette skete dog ikke, skønt også ringede til lægen fem gange og rykkede for oversendelsen.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i ortopædkirurgi har overtrådt § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling i forbindelse med forsikringsselskabet s anmodning den 3. februar 2003 på vegne af om aktindsigt i hans journal.

Begrundelse


Det fremgår af brev dateret den 3. februar 2003 fra til speciallæge , at forsikringsselskabet var ved at vurdere, om der kunne ydes forsikringsdækning for . bad i den forbindelse blandt andet om kopi af journaludskrifter eller breve fra andre læger vedrørende . havde afgivet en samtykkeerklæring hertil.

Det fremgår alene af s journal hos speciallæge , at der den 1. april 2003 skulle sendes journalkopi til . Der er intet andet noteret i journalen vedrørende s anmodning om aktindsigt i s journal.

Det følger dog af sagsmateriale indhentet fra , at speciallæge blev rykket for den udbedte aktindsigt den 26. marts, den 11. april og den 19. maj 2003. Først den 4. juni 2003 modtog den anmodede journal vedrørende .

Speciallæge har anført i sin udtalelse til sagen, at den sene fremsendelse af lægejournalen skyldtes længere tids sygdom.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet har ud fra det foreliggende lagt til grund, at speciallæge i begyndelsen af februar 2003 modtog s anmodning om aktindsigt i s journal, og at var til konsultationer hos speciallægen den 6. februar, den 20. marts samt den 1. og 11. april 2003.

Det er herefter nævnets opfattelse, at der umiddelbart ikke forelå omstændigheder, som ikke gjorde det muligt for speciallæge at give aktindsigt i s journal inden 10 dage efter forsikringsselskabets anmodning herom den 3. februar 2003.

Nævnet bemærker endvidere, at speciallæge på intet tidspunkt i forløbet har underrettet om grunden til, at han ikke inden 10 dage havde imødekommet anmodning om aktindsigt, samt hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge.

Nævnet finder på dette grundlag, at speciallæge ikke har overholdt 10 dages fristen i lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, i forbindelse med s anmodning den 3. februar 2003 på vegne af om aktindsigt i hans journal.