Klage over, at en patient blev nærsynet efter en operation for grå stær. Information forud for operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans journalføring af behandlingen af den 22. september 2003 på øjenafdelingen, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af i perioden fra den 22. til den 30. september 2003 på øjenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans information af den 22. september 2003 på øjenafdelingen, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

0447503

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 22. september 2003 på øjenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 22. til den 30. september 2003 på øjenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans information af <****> den 22. september 2003 på øjenafdelingen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb


Den 26. august 2003 blev første gang set på med henblik på nærmere vurdering af synet, der var blevet mere sløret og tåget med tiden. blev anbefalet operation for grå stær på begge øjne.

Den 22. september 2003 blev opereret på højre øje. Indgrebet blev udført med såkaldt dråbebedøvelse (lokalbedøvelse). Selve operationen blev udført af speciallæge i øjensygdomme .

Den 23. september 2003 blev der foretaget kontrol på , hvor speciallæge fandt tilfredsstilende forhold.

Den 29. september 2003 blev det venstre øje opereret efter samme principper, som det var sket på højre øje en uge tidligere. Operationen blev udført af speciallæge . Dagen efter var der ved kontrol af øjet tilfredsstillende forhold.

fik efter operationerne hos en praktiserende øjenlæge konstateret lettere nærsynethed på begge øjne (-0,50/-0,75).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At operationerne for grå stær ikke blev gennemført korrekt.

Det er herved anført, at operationerne var særdeles smertefulde, og behandlingen var forjaget og samlebåndspræget. Det er videre anført, at efterfølgende er blevet nærsynet.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i øjensygdomme har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 22. september 2003 på øjenafdelingen, .

Speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 22. til den 30. september 2003 på øjenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 22. september 2003 på øjenafdelingen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen at den 26. august 2003, første gang blev undersøgt på med henblik på nærmere vurdering af synet, der var blevet mere sløret og tåget med tiden. blev anbefalet operation for grå stær på begge øjne.

Det fremgår videre af journalen at den 22. september 2003, blev opereret på højre øje for grå stær. Indgrebet blev udført med såkaldt dråbebedøvelse (lokalbedøvelse). Selve operationen blev udført af speciallæge i øjensygdomme . Operationen blev indledt med et snit i hornhinden. Selve linsen blev fjernet, og der blev indsat en ny kunstig linse. Den 23. september 2003 var til kontrol på , hvor speciallæge fandt tilfredsstillende forhold.

Det er noteret i journalen den 29. september 2003, at blev opereret på venstre øje efter samme principper, som ved operationen af højre øje en uge tidligere. Operationen blev udført af speciallæge , der dagen efter foretog kontrol af øjet og fandt tilfredsstillende forhold.

Nævnet kan oplyse, at det i dag er almindeligt at udføre indgreb for grå stær i dråbebedøvelse, hvilket ikke gør øjet totalt følelsesløst. Enkelte patienter oplever svie under eller efter operationen, men det er et normalt fænomen, som man plejer at imødegå med ekstra bedøvelsesmiddel.

Det fremgår ikke af operationsbeskrivelserne, at var plaget af smerter.

Speciallæge har anført i sin udtalelse til sagen, at han ikke erindrer smerteklager fra i forbindelse med de to foretagne indgreb.

Nævnet har herefter lagt til grund ud fra operationsbeskrivelserne den 22. og 29. september 2003, at indgrebene blev udført efter en sædvanlig anerkendt fremgangsmåde.

Det følger af journalen, at speciallæge ved indgrebene i forhold til selve linseberegningen stilede mod en optisk brydning i øjnene på henholdsvis minus 0,21 og minus 0,17.

Det fremgår af journalen, at der blev registreret perfekt synsstyrke på begge øjne dagen efter hver operation. Af et journalnotat fra en praktiserende øjenlæge, som senere kontrollerede den 29. december 2003, fremgår det, at slutresultatet blev lettere nærsynethed på begge øjne (-0,50/-0,75).

Nævnet kan oplyse, at dette slutresultat ligger indenfor den accepterede usikkerhed, der altid er forbundet med denne linseberegning. Da det er biologisk optik, man måler og regner på, er der i praksis en usikkerhed på ca. én brillestyrke (dioptri) til hver side. Da man helst ikke vil gøre for mange patienter langsynede (plus), vælger man altid en linse, der giver et resultat på minus-siden af nulpunktet (minus 0,25 – 0,5). Det er derfor helt forventeligt, at briller derfor kan blive nødvendige for at se helt skarpt på afstand og til læsning.

Nævnet bemærker i denne sammenhæng, at s oplevelse af et dårligere syn kan henføres til dette ukorrigerede syn, idet han planmæssigt blev let nærsynet efter operationen.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 22. til den 30. september 2003 på øjenafdelingen, .

Det fremgår af § 6 i lov om patienters retstilling, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af samme lov, anden lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. lovens § 7. Det fremgår af lovens § 7, at en patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.

Nævnet kan videre oplyse, at det fremgår af sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v., at ved bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer skal der ligeledes ofte informeres herom. Der skal som udgangspunkt ikke informeres om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Det er et sundhedsfagligt skøn i hvilken udstrækning og hvor grundigt, der bør informeres om risici for komplikationer og bivirkninger i forbindelse med en given behandling.

Det er nævnets opfattelse på baggrund af den sædvanlige udførelse af laseroperationer for grå stær, at det er vigtigt, at en patient inden en laseroperation for grå stær bliver informeret om, at denne skal være forberedt på, at briller kan blive nødvendige for at se helt skarpt på afstand og til læsning.

Ifølge blev han ikke inden de to øjenoperationer informeret om, at indgrebene kunne indebære, at det blev nødvendigt for ham at anskaffe sig en nærsynethedsbrille.

Ifølge speciallæge blev inden øjenoperationerne informeret om, at indgrebene for grå stær kunne indebære, at han ville få behov for en ganske let nærsynethedsbrille, og at han udover dette altid skulle have læsebriller.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og speciallæge om der inden øjenoperationerne blev informeret om, at muligvis kunne få behov for en let nærsynethedsbrille ud over almindelige læsebriller. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at ikke blev informeret om han muligvis som følge af øjenoperationerne kunne få behov for en let nærsynethedsbrille ud over almindelige læsebriller.

Nævnet finder herefter, at speciallæge i øjensygdomme handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin information til den 22. september 2003 på øjenafdelingen, .

Nævnet kan dog oplyse, at det af Sundhedsstyrelsens cirkulære af nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) § 6 blandt andet fremgår, at journalen skal indeholde oplysning om hvilken information, der er givet til patienten og patientens tilkendegivelser på baggrund af den givne information.

Det er ikke noteret i journalen, at blev informeret om risikoen for, at han kunne få behov for en ganske let nærsynethedsbrille efter øjenoperationerne for grå stær.

Nævnet finder således, at speciallæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med han ikke foretog en korrekt journalføring af sin information af den 22. september 2003 på øjenafdelingen, .