Klage over afslag på anmodning om aktindsigt i journal fra privat praktiserende læge

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans håndtering af s anmodning om aktindsigt i sin journal den 24. april 2003, jf. lov om patienters retsstilling jf. 20 § 37.

Sagsnummer:

0447515

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans håndtering af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 24. april 2003, jf. lov om patienters retsstilling jf. 20 § 37.

Hændelsesforløb


Den 24. april 2003 anmodede sin tidligere praktiserende læge ved dennes sekretær om aktindsigt i sin journal i form af udlevering af kopi af journalen. Lægen var fortsat i besiddelse af en kopi af journalen.

Den 5. maj 2003 klagede over, at han ikke havde fået udleveret kopi af den pågældende journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At s praktiserende læge, den 24. april 2003 ved sin sekretær afslog at imødekomme hans anmodning om aktindsigt i sin journal i form af udlevering af kopi af journalen.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, jf. § 37, ved sin håndtering af s anmodning den 24. april 2003 om aktindsigt i manuelt ført journalmateriale fra perioden fra den 1. januar 1994 til den 18. april 1997 samt i EDB-ført journalmateriale fra perioden fra den 21. januar 1993 til den 23. oktober 1998.

Praktiserende læge har ikke overtrådt lovgivningen ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt den 24. april 2003 i manuelt ført journalmateriale i perioden fra den 1. juli 1967 til den 31. december 1993. Nævnet finder imidlertid, at det i henhold til reglerne om meroffentlighed havde været hensigtsmæssigt, at læge havde imødekommet anmodningen om aktindsigt, idet det fremgår, at der i journalen er optegnelser vedrørende udstedelse af Petidin den 7. juli 1987, og idet det særligt var oplysninger vedrørende receptudstedelse på Petidin, der motiverede s anmodning om aktindsigt i journalen.

Begrundelse


Ifølge læge s udtalelse til sagen af 2. september 2004 skete sekretærens håndtering af s anmodning om aktindsigt på baggrund af en konkret, forudgående lægelig vurdering og anvisning.

Nævnet lægger på den baggrund til grund, at det er læge s håndtering af anmodningen om aktindsigt, der skal vurderes i sagen.

Det fremgår af sagen, at læge s journal vedrørende omfatter manuelt ført materiale fra perioden fra den 1. juli 1967 til den 18. april 1997.

Ifølge klageskrivelsen anmodede om aktindsigt i sin journal, idet han særligt var interesseret i at se datoer for receptudstedelse på Petidin, herunder hvor meget der var udskrevet og for hvilke lidelser.

Ifølge udtalelse fra læge af 30. juli 2003 har en patient ikke et retskrav på aktindsigt i manuelt ført journalmateriale fra før 1. januar 1994. Lægen skønnede, at der ikke var grundlag for at udlevere det pågældende materiale til , idet journalen ikke indeholdt oplysninger af en art, der tilgodeså s ønsker vedrørende oplysninger om optegnelser over tidspunkter for ordineret medicin.

Nævnet kan oplyse, at en patient ikke har et retskrav på aktindsigt i en privatpraktiserende læges journal, der er manuelt ført før den 1. januar 1994.

Selvom en patient ifølge lovgivningen ikke har et sådant retskrav kan der gives adgang til aktindsigt (meroffentlighed). En læge kan således give aktindsigt i større omfang, end hvad der er pligt til i henhold til princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. Ved stillingtagen hertil skal der foretages en konkret vurdering af journaloplysningernes indhold og deres betydning for patienten. Herunder må det vurderes, om det må antages at være til skade for patienten eller andre, at patienten får aktindsigt i de ønskede oplysninger. Det følger af vejledning om offentlighed i forvaltningen (nr.11687 af 3. november 1986, pkt. 8), at såfremt oplysningerne i et dokument ikke er fortrolige, eller hensynet til andre ikke taler afgørende imod, bør lægen i almindelighed imødekomme en begæring om aktindsigt, selvom lægen ikke er forpligtet hertil.

Nævnet finder, at det ikke var en lovovertrædelse, at læge ikke imødekom s anmodning af 24. april 2003 om aktindsigt i manuelt ført journalmateriale fra perioden fra den 1. juli 1967 til den 31. december 1993, idet en patient først den 1. januar 1994 ved lov om aktindsigt i helbredsoplysninger fik et retskrav på aktindsigt i sin journal.

Nævnet finder imidlertid i henhold til reglerne om meroffentlighed, at det havde været hensigtsmæssigt, at læge havde imødekommet anmodningen om aktindsigt, idet det fremgår, at der i journalen er optegnelser vedrørende udstedelse af Petidin den 7. juli 1987, og idet det særligt var oplysninger vedrørende receptudstedelse på Petidin, der motiverede s anmodning om aktindsigt i journalen.

Nævnet kan videre oplyse, at en patient i henhold til lov om patienters retsstilling § 20 stk. 1, jf. § 37, har et retskrav på aktindsigt i en privatpraktiserende læges journal, der er manuelt ført efter den 1. januar 1994. Det fremgår af bestemmelsens i § 20, stk. 2, at lægen kan begrænse retten i det omfang han finder, at patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne bør vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Ifølge læge s udtalelse af 2. september 2004 til sagen udleverede han ikke kopi af manuelt ført journalmateriale fra perioden fra den 1. januar 1994 til den 18. april 1997.

Nævnet finder på det grundlag, at læge ikke var berettiget til at undlade at imødekomme s anmodning om aktindsigt i manuelt ført journalmateriale fra perioden fra den 1. januar 1994 til den 18. april 1997. Nævnet lægger her vægt på, at der ikke forelå en situation, som er omfattet af lov om patienters retsstilling § 20, stk. 2.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en patient i henhold til lov om patienters retsstilling § 20, jf. § 37, har et retskrav på aktindsigt i journalmateriale ført både manuelt og på EDB efter 1. januar 1994.

Det fremgår videre af sagen, at den del af s journal, som er EDB-ført, omfatter materiale fra perioden fra den 21. januar 1993 til den 23. oktober 1998.

Ifølge udtalelse af 30. juli 2003 fra læge har en patient krav på aktindsigt i journalmateriale, der er EDB-ført. , der ikke var tilmeldt hans praksis og som tidligere havde fået fremsendt kopi af journalen til sin nye praktiserende læge, måtte rette anmodningen om aktindsigt til denne læge.

Nævnet kan oplyse, at en patient ifølge lov om patienters retsstilling § 20, jf. § 37, også har et retskrav på aktindsigt i en privatpraktiserende læges journal, der er EDB-ført både før og efter 1. januar 1994.

Nævnet finder på det grundlag, at læge ikke var berettiget til at undlade at imødekomme s anmodning om aktindsigt i EBB-ført journalmateriale fra perioden fra den 21. januar 1993 til den 23. oktober 1998.