Klage over videregivelse af helbredsoplysninger til brug for en retssag

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på medicinsk afdeling, , der behandlede , i forbindelse med videregivelse af oplysninger til Kriminalforsorgen om hende i december 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 23.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med videregivelse af oplysninger om den 11. august 2003 til Kriminalforsorgen, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26, stk. 1.

Sagsnummer:

0447516

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2005

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Infektionsmedicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på medicinsk afdeling, <****>, der behandlede <****>, i forbindelse med videregivelse af oplysninger til Kriminalforsorgen om hende i december 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 23.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med videregivelse af oplysninger om <****> den 11. august 2003 til Kriminalforsorgen, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26, stk. 1.

Hændelsesforløb

har HIV og gik til kontrol på medicinsk afdeling, i perioden fra den 30. september 2002 til den 21. august 2003.

I august 2003 modtog s egen læge, praktiserende læge en anmodning fra Kriminalforsorgen om lægelige oplysninger vedrørende s mentale og fysiske forhold til brug for en personundersøgelse i en retssag. Ved denne anmodning var vedlagt en samtykkeerklæring, hvor med sin underskrift samtykkede i, at der blev indhentet lægelige oplysninger.

Praktiserende læge fremsendte den 11. august 2003 til Kriminalforsorgen en skrivelse, hvor hun afgav oplysninger vedrørende .

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At lægen på uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavhedspligt i december 2002 har videregivet helbredsoplysninger om hende til Kriminalforsorgen.

Det er herved anført, at lægen videregav oplysninger vedrørende s sygdom.

2. At praktiserende læge uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavhedspligt i december 2002 har videregivet helbredsoplysninger om hende til Kriminalforsorgen.

Det er herved anført, at lægen videregav oplysninger vedrørende s sygdom.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

De læger på medicinsk afdeling, , der behandlede , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 23 i forbindelse med videregivelse af oplysninger til Kriminalforsorgen om hende i december 2002.

Begrundelse

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af § 23 i lov om patienters retsstilling, at en læge skal iagttage tavshed om, hvad hun under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Ifølge klageskrivelsen har en læge på infektionsmedicinsk afdeling i december 2002 videregivet helbredsoplysninger om til Kriminalforsorgen.

Ifølge udtalelse fra overlæge , medicinsk afdeling, , har infektionsmedicinsk afdeling ikke på noget tidspunkt videregivet helbredsoplysninger om til Kriminalforsorgen.

Der foreligger således modstridende oplysninger mellem og overlæge om, hvorvidt der blev videregivet oplysninger fra medicinsk afdeling om . Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at en læge på medicinsk afdeling, har videregivet oplysninger om til Kriminalforsorgen i december 2002.

Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at lov om patienters retsstilling § 23 er overtrådt.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26, stk. 1, i forbindelse med videregivelse af oplysninger om den 11. august 2003 til Kriminalforsorgen.

Begrundelse

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af § 23 i lov om patienters retsstilling, at en læge skal iagttage tavshed om, hvad hun under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. En læge kan dog i henhold til § 26, stk. 1, videregive oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt, hvilket følger af § 27, stk. 1.

Ifølge udtalelse af 15. september 2003 fra læge modtog hun i august 2003 en anmodning fra Kriminalforsorgen om lægelige oplysninger vedrørende vedlagt en underskreven samtykkeerklæring fra denne om, at lægen godt måtte videregive de pågældende lægelige oplysninger.

Det fremgår af udateret skrivelse fra Kriminalforsorgen, som nævnet har modtaget fra læge , at Kriminalforsorgen anmodede lægen om lægelige oplysninger vedrørende s mentale og fysiske forhold til brug for en personundersøgelse i en retssag i henhold til retsplejelovens § 808.

Det fremgår af den fra læge modtagne samtykkeerklæring, at denne var udateret, og at med sin underskrift særligt samtykkede i, at Kriminalforsorgen til brug ved udarbejdelse af en personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808 kunne indhente lægelige oplysninger.

Nævnet kan oplyse, at retsplejelovens § 808 angår personundersøgelser, og at det fremgår, at der ved en personundersøgelse skal tilvejebringes sådanne oplysninger om sigtedes personlige forhold som må antages at være af betydning for en sags afgørelse vedrørende straffastsættelse eller anvendelse af anden retsfølge end straf, herunder blandt andet sigtedes legemlige og åndelige tilstand.

I forbindelse med sagens oplysning har Kriminalforsorgen til nævnet oplyst, at den udaterede anmodning og den udaterede samtykkeerklæring er identiske med de originale dokumenter i sagen hos Kriminalforsorgen. Det blev endvidere oplyst, at anmodningen blev afsendt til læge den 1. august 2003 vedlagt samtykkeerklæringen, som blev underskrevet af i forbindelse med en samtale vedrørende personundersøgelse den 28. juli 2003.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at havde givet sit skriftlige samtykke til, at hendes praktiserende læge kunne videregive oplysninger om hende til Kriminalforsorgen, og at lægen inden videregivelsen af oplysningerne var bekendt med dette samtykke til videregivelse.

Det fremgår videre af læge s skrivelse af 11. august 2003 til Kriminalforsorgen, at hun oplyste, at led af AIDS, som blev kontrolleret på . Ved de sidste mange kontroller havde sygdommen været i ro med den medicin hun fik. Lægen oplyste endvidere, at hun havde fået en kraftig depression i forbindelse med diagnosen, og der havde været psykiater til hende på , som havde anbefalet en medicinsk behandling, som hun imidlertid ikke havde råd til. Lægen oplyste videre, at led af hyppig hovedpine og smerter i bevægeapparatet, og at hun fornylig havde prøvet at tage et frivilligt arbejde for ikke at være hjemme hele tiden, men at dette havde belastet hendes arme, således at hun fik ondt i dem.

Det er nævnets opfattelse, at skrivelsen af 11. august 2003 alene indeholder oplysninger, der opfylder formålet med Kriminalforsorgens anmodning: nemlig at videregive lægelige oplysninger til brug for en personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808, hvorved forstås videregivelse af oplysninger om legemlige og åndelige forhold.

Patientklagenævnet finder således, at læge var berettiget til den 11. august 2003 at videregive de pågældende oplysninger om til Kriminalforsorgen.