Klage over, at en patient, der var steroidresponder, blev behandlet for regnbuehindebetændelse med binyrebarkhormon

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af i perioden fra den 11. oktober 2002 til den 10. november 2003 på øjenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0448013

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 11. oktober 2002 til den 10. november 2003 på øjenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 11. oktober 2002 henvendte sig første gang i øjenafdelingen, , på grund af gentagne regnbuehindebetændelser (Uveitis recidivans) gennem 20 år. var på dette tidspunkt i behandling med øjendråber for forhøjet tryk på øjnene med god virkning. Øjenlæge ordinerede blodprøver samt en røntgenundersøgelse af brystkassen.

Den 25. oktober 2002 henvendte sig igen i øjenafdelingen med henblik på en undersøgelse af øjnene. var ikke længere i behandling med Skopolamin og Ultra-cortenol. Der måltes et øget tryk i højre øje (26 mm kviksølv), hvorfor overlægen ordinerede øjendråber (Xalatan) til højre øje om natten.

I det videre forløb var der problemer med trykstigning i især højre øje, der behandledes med forskellige øjendråber.

I perioden fra den 30. maj 2003 til den 7. november 2003 var trykket i s højre øje tilfredsstillende på den givne behandling.

Den 10. november 2003 var trykket i begge øjne øget til 38 mm kviksølv. Samtidig konstaterede overlæge , at der gennem det sidste års tid havde været let aktivitet i regnbuehinde-betændelsen i forreste afsnit. Overlægen henviste derfor til reumatologisk afdeling, , med henblik på speciel behandling (immusupressiv behandling). Samtidig henvistes til øjenafdelingen, .

Den 11. november 2003 henvendte sig på øjenafdelingen, , hvor trykket i øjnene fandtes uacceptabelt. s behandling blev herefter ændret, således at behandlingen med binyrebarkhormon (Mexidex) blev standset.

Den 11. december 2003 henvendte sig på ny i øjenafdelingen, hvor det blev konstateret, at tryk og synsstyrke var acceptabel efter ophør med øjendråber mod forhøjet tryk.

Den 4. december 2003 noterede overlægen i øjenafdelingen i journalen, at godt kunne være steroidresponder, det vil sige at trykket i øjnene steg ved indgift af binyrebarkhormon, som overlægen anførte, at man burde være tilbageholdende med i fremtiden.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At overlægen ikke stoppede behandlingen med medicinen Maxidex ved mistanke om, at var steroidresponder.

Det er herved anført, at hun i forbindelse med regnbuehindebetændelse og forhøjet tryk på begge øjne gik til kontrol hos overlæge . Den fortsatte brug af medicinen medførte en pludselig stigning i trykket på øjnene samt begyndende grå stær.

2. At overlægen ikke journalførte oplysningen om mistanken om, at muligvis var steroidresponder.

3. At overlægen senere på et utilstrækkeligt grundlag vurderede, at havde grøn stær.

Det er herved anført, at overlægens fejlvurdering medførte, at kom i en tilstand af chok.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 11. oktober 2002 til den 10. november 2003 i øjenafdelingen, .

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 i forbindelse med manglende journalføring af oplysningen om mulig steroidrespons hos .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 11. oktober 2002 henvendte sig første gang i øjenafdelingen, , på grund af gentagne regnbuehindebetændelser (Uveitis recidivans) gennem 20 år. var på dette tidspunkt i behandling med øjendråber (Mavidrex og Skopolamin) om dagen og øjensalve (Ultra-cortenol) om natten til begge øjne og fortsat behandling med Timosan Depot til højre øje. Øjenlæge ordinerede blodprøver samt en røntgenundersøgelse af brystkassen.

Det fremgår af journalen, at den 25. oktober 2002 henvendte sig igen i øjenafdelingen med henblik på en undersøgelse af øjnene. var ikke længere i behandling med Skopolamin og Ultra-cortenol. Der måltes et øget tryk i højre øje (26 mm kviksølv), hvorfor overlægen ordinerede øjendråber (Xalatan) til højre øje om natten.

I journalen er det noteret, at der i det videre forløb var der problemer med trykstigning i især højre øje, der blev behandlet med forskellige øjendråber.

Det er noteret i journalen den 27. november 2002, at overlæge vurderede denne trykstigning som forårsaget af regnbuehindebetændelsen.

Det fremgår af journalen, at trykket i s højre øje i perioden fra den 30. maj til den 7. november 2003 var tilfredsstillende.

Det fremgår af journalen, at trykket i begge s øjne den 10. november 2003 var øget til 38 mm kviksølv. Samtidig konstaterede overlæge , at der gennem det sidste års tid havde været let aktivitet i regnbuehindebetændelsen i forreste afsnit. Overlægen henviste derfor til reumatologisk afdeling, , med henblik på speciel behandling (immusupressiv behandling). Samtidig henvistes til en overlæge i øjenafdelingen, .

Patientklagenævnet har lagt til grund, at da blev undersøgt første gang af overlæge den 11. oktober 2002, var hun i behandling med øjendråber og øjensalve mod regnbuehindebetændelse i form af binyrebarkhormonet Maxidex, antiinflammatorisk, samt pupiludvidende øjendråber i form af Skopolamin. På henvendelsestidspunktet havde der været et tilfælde af forhøjet tryk i øjnene, som kortvarigt var blevet behandlet med tryksænkende øjendråber i form af Timosan Depot.

Nævnet har endvidere lagt til grund, at forud for sin henvendelse til overlæge i mange perioder i de forudgående 20 år havde været i behandling for regnbuehinde-betændelse med de antiinflammatoriske øjendråber Maxidex.

Det kan oplyses, at behandlingen mod regnbuehindebetændelse er binyrebarkhormon i form af antiinflammatoriske øjendråber (Maxidex). Uden behandling kan sygdommen i værste fald medføre blindhed. En kendt, sjælden komplikation til anvendelse af øjendråber mod regnbuehinde-betændelse (Maxidex) er forhøjet tryk i øjet hos særligt udsatte personer (steroidresponders). Det kan ligeledes oplyses, at en kendt komplikation til selve sygdommen regnbuehindebetændelse, er forhøjet tryk i øjet.

I den enkelte situation med trykstigning og hvor Maxidex ikke kan undværes, kan det være vanskeligt at afgøre, om det forhøjede tryk er betinget af regnbuehindebetændelsen eller af anvendelsen af binyrebarkhormon. Behandlingen er den samme uanset årsagen, altså med tryksænkende øjendråber. En kendt bivirkning ved langvarig (flere års) behandling med disse øjendråber er udvikling af grå stær (cataract). Ved svær sygdom i form af regnbuehindebetændelse kan der suppleres med binyrebarkhormon i tabletform. Ved langvarig sygdom, som ikke lader sig kurere med vanlig behandling (behandlingsrefraktær) kan der startes behandling med medicin med kraftig hæmmende effekt på immunsystemet.

Patientklagenævnet kan endvidere oplyse, at når der er mistanke om eller påvist forhøjet tryk i øjnene udløst af Maxidex (steroidrespons), forsøges doseringen af Maxidex vanligvis holdt så lav som muligt samtidig med en nøje kontrol af øjentrykket.

Nævnet har lagt til grund, at overlæge ved mistanke om, at var steroidrespons, førte en nøje kontrol af øjentrykket og regulerede doseringen af Maxidex i overensstemmelse hermed.

På baggrund af ovenstående er Patientklagenævnet af den opfattelse, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af i perioden fra den 11. oktober 2002 til den 10. november 2003 i øjenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge som s primært behandlende øjenlæge havde journalført sin stillingtagen til notatet af 16. december 2002 om mistanken om steroidrespons hos .

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med sin behandling af den 10. november 2003 i øjenafdelingen, .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at i perioden fra oktober 2002 til november 2003 i forbindelse med behandling for regnbuehindebetændelse med øjendråberne Maxidex, ligeledes blev behandlet med øjendråberne Cosopt og Xalatan, som sænker trykket i øjnene.

I journalen den 7. november 2003 er det noteret, at fik ordineret tabletterne Diamox til yderligere sænkning af øjentrykket. Øjentrykket var 38 på højre og 30 på venstre øje.

Det fremgår af journalen, at den 10. november 2003 på ny henvendte sig i øjenafdelingen, , hvor overlæge kunne konstatere, at regulationen af øjentrykket på s øjne var utilfredsstillende (intraokulær tension). Øjentrykket blev målt til 38 mm kviksølv på begge øjne, og der blev udført en undersøgelse af synsfeltet på s øjne. Afslutningsvist henviste overlægen til en anden øjenlæge med speciale i grøn stær (glaukom).

Det er noteret i journalen den 11. november 2003 at blev undersøgt af en anden øjenlæge i øjenafdelingen, , der ligeledes kunne konstatere, at øjentrykket på begge s øjne var utilfredsstillende. På mistanke om steroidrespons blev behandlingen med Maxidex stoppet, hvorefter trykket på s øjne faldt til normalt niveau i løbet af 3 dage, og aftrapningen af behandlingen for dette blev gennemført i løbet af yderligere 2-3 uger.

Patientklagenævnet kan oplyse, at forhøjet tryk i øjnene på 38 millimeter kviksølv (mm Hg) er foreneligt med grøn stær. I s tilfælde var der tale om trykmåling i forbindelse med såkaldt maksimal tryksænkende behandling. Trykket i s øjne ville højst sandsynligt have været endnu højere, hvis der ikke var blevet behandlet for det forhøjede tryk. Hvis øjentrykket forbliver på dette niveau, vil synsfeltet blive påvirket med risiko for synstab til følge. Vanligvis er grøn stær kendt som en livslang sygdom, men grøn stær kan også ses i perioder som en komplikation til regnbuehindebetændelse (sekundær glaukom) eller i sjældne tilfælde som følge af behandling med øjendråber mod regnbuehindebetændelse (steroidrespons).

Nævnet er af den opfattelse, at overlæge i forbindelse med konstateringen af en utilfredsstillende trykregulation med forhøjet øjentryk på 38 mm kvikvsølv, som er foreneligt med grøn stær, foretog en relevant behandling ved at viderehenvise til videre udredning hos en specialist på området.

Nævnet finder herefter, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af den 10. november 2003 i øjenafdelingen, .