Tvangsbehandling iværksat på 7. dagen - patienten var indlagt for første gang

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved den 20. april 2004 om tvangsbehandling af på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0448508

Offentliggørelsesdato:

24. april 2005

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved <****> den 20. april 2004 om tvangsbehandling af <****> på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb

har ikke før været indlagt på psykiatrisk afdeling.


Aktuelt blev indlagt den 2. marts 2004 på psykiatrisk afdeling, , fra , hvor han siden december 2003 havde afventet mentalobservation efter sigtelse for drabet på sin mor.


Op til indlæggelsen havde s opførsel i fængslet været ganske bizar. Han havde opfattet de medindsatte og personalet som djævle, og han havde trukket sin beklædning hen over hænderne, så han kunne undgå direkte berøring. Han havde i forbindelse med afhøringen hos politiet erkendt sig skyldig i drab, men ville ikke vedgå, at det var hans mor han havde dræbt. Han mente, at det var en fremmed person, henholdsvis dæmon, der tog bopæl i moderens krop og som ville udslette hele verden.


havde siden indlæggelsen og indtil beslutningen om tvangsbehandling været optaget af bizarre forestillinger, som han mente, at indlæggende læge kunne finde gengivet i de hellige skrifter. Han var overbevist om, at moderen ikke var død, idet han havde set hende i fjernsynet, men han gav samtidig udtryk for, at hun var den onde og mente, at hun havde slået faderen ihjel, fordi han, siden drabet på moderen, der fandt sted i november 2003, ikke havde haft kontakt med faderen.


fandtes fra indlæggelsestidspunktet og indtil beslutningen om tvangsbehandling, ganske udtalt psykotisk, præget af vrangforestillinger af bizar, religiøs og persekutoriske (forfølgelsesmæssig) karakter. Han blev derudover beskrevet som udtalt tankeforstyrret, og er uden sygdomserkendelse.


blev fra den 22. marts 2004 søgt motiveret for behandling med antipsykotisk medicin, som han vægrede sig ved at modtage. Den 29. marts 2004 blev der derfor truffet beslutning om tvangsbehandling med mikstur Cisordinol 20 – 40 mg. dagligt afhængigt af effekt og bivirkninger, alternativt injektion Cisordinol 10-20 mg. dagligt.


Klagen

klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til det Psykiatriske Patientklagenævn ved . Klagen blev tillagt opsættende virkning.


Det lokale nævns afgørelse

Klagen blev herefter den 20. april 2004 behandlet ved Det Psykiatriske Patientklagenævn ved . Nævnet godkendte beslutningen om tvangsbehandling af . Der blev som begrundelse anført, at han befandt sig i en behandlingskrævende tilstand, at han var helt uden sygdomsindsigt samt afvisende overfor at modtage behandling for hans sindssygelige symptomer.


Afgørelse af anken

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændre den afgørelse, der er truffet den 20. april 2004 af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved om tvangsbehandling af på psykiatrisk afdeling, .


Begrundelse

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle ham, da udsigten til hans helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at befandt sig i en psykotisk tilstand, og at han led af en spaltningssindssygdom præget af især vrangforestillinger.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder dog, at tvangsbehandlingen ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at beslutningen om tvangsbehandling blev truffet 7 dage efter, at første gang blev forsøgt motiveret for frivillig behandling med antipsykotisk medicin. I dette tidsrum virkede efter det oplyste ikke forpint, og han virkede ej heller udadreagerende. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der var tale om en længerevarende psykotisk tilstand. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder på denne baggrund, at burde have haft yderligere betænkningstid, inden beslutning om tvangsmedicinering blev truffet.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved .