Klage over, at der under operation for grå stær opstod et hul i den bagerste linsekapsel

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 27. november 2002 på øjenklinikken, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

04F023

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 27. november 2002 på øjenklinikken, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 14. november 2002 henvendte sig på øjenklinikken, , , med henblik på en undersøgelse af sine øjne forud for en operation for grå stær på højre øje. Efter en nærmere undersøgelse konstaterede overlæge , at havde grå stær i begge øjnes linser. Hun blev forberedt til operation, og en passende linsestyrke blev bestemt. Undersøgelserne viste, at ville blive let nærsynet med en linsestyrke på 26 dioptri.

Den 27. november 2002 fik ved overlæge foretaget en højresidig operation for grå stær. Operationen blev kompliceret af, at der opstod et hul i den bagerste linsekapsel, og blev efterfølgende behandlet for trykforhøjelse i øjet. Efter operationen blev mere nærsynet end forventet.

Den 26. marts 2003 henvendte sig atter på øjenklinikken, , , på grund af fortsat synsproblemer på det opererede øje. Det blev vurderet, at synsproblemerne skyldtes, at den indsatte linse var for stærk, fordi den på grund af den indtrufne komplikation ikke kunne placeres i linsesækken. Desuden havde øjets glaslegeme arbejdet sig frem omkring pupilfeltet og den kunstige linse.

Den 9. april 2003 fik ved et operativt indgreb udskiftet linsen og fjernet øjets glaslegeme. Indgrebet forløb uden komplikationer.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægen ikke foretog korrekt operation af for grå stær.

Det er herved anført, at lægen ikke foretog korrekt operation af for grå stær, idet der gik hul på hinden med store smerter til følge. Endvidere fjernede lægen ikke al grå stær, og han isatte en linse med forkert styrke.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 17. november 2002 på øjenklinikken, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 14. november 2002 henvendte sig på øjenklinikken, , med henblik på en undersøgelse af sine øjne forud for en operation for grå stær på højre øje. Efter en nærmere undersøgelse konstaterede overlæge , at havde grå stær i begge øjnes linser. Hun blev forberedt til operation, og en passende linsestyrke blev bestemt. Undersøgelserne viste, at ville blive let nærsynet med en linsestyrke på 26 dioptri. Overlægen informerede endvidere om risici forbundet med operationen.

Det er noteret i journalen den 27. november 2002, at ved overlæge fik foretaget en højresidig operation for grå stær. Efter fjernelse af kernen (nucleus) fra den krystallinske linse blev der fjernet barkrester. I den del af øjet, der vendte op mod overlægen, sad en barkrest fast, og da overlæge fjernede denne opstod der et lille hul i bagre linsekapsel. Overlægen kunne konstatere, at glaslegemet ikke pressede sig frem gennem hullet, og han sikrede sig, at glaslegemet forblev på sin plads. Herefter blev kunstlinsen implanteret foran den krystallinske linses kapselsæk (sulcusplacering). Der blev herefter givet pupilkontraherende stoffer i kammeret, og overlægen kontrollerede på ny, at der ikke var glaslegeme i det forreste øjenkammer. Efterfølgende blev de hjælpestoffer, der var blevet brugt til at holde øjenkammeret intakt under operationen, fjernet. Afslutningsvist kontrollerede overlægen atter en gang, at der ikke var glaslegemevæv i forreste øjenkammer.

I journalen den 26. marts 2003 er det noteret, at atter henvendte sig på øjenklinikken, , på grund af fortsat synsproblemer på det opererede øje. Det blev vurderet, at synsproblemerne skyldtes, at den indsatte linse var for stærk, fordi den på grund af den indtrufne komplikation ikke kunne placeres i linsesækken. Desuden havde øjets glaslegeme arbejdet sig frem omkring pupilfeltet og den kunstige linse.

Den 9. april 2003 fik ved et operativt indgreb udskiftet linsen og fjernet øjets glaslegeme. Indgrebet forløb uden komplikationer.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en af de hyppigste og hændelige komplikationer, som opstår under operationer for grå stær er hul i linsens kapsel. Ved operation for grå stær fjernes øjets linse og erstattes med en kunstig linse. Øjets naturlige linse er placeret i en linsekapsel, som renser for linsemateriale og anvendes til placering af den kunstige linse. Linsens kapsel er meget tynd og svag, hvorfor der ikke sjældent opstår hul i den under indgrebet.

Nævnet skal endvidere oplyse, at når der ved en operation for grå stær opstår hul i linsekapslen, kan det være nødvendigt at placere den kunstige linse foran linsekapslen (sulcusplacering), hvilket i en sådan situation ofte er velegnet til at støtte den kunstige linse. Ved hul i linsens kapsel kan glas-legemet (corpus vitreum), der ligger i øjets bagerste kammer, trænge frem igennem hullet til forreste kammer og blandt andet medføre en skæv pupil. Kirurgen skal sikre sig, at dette ikke er tilfældet ved at indsprøjte pupilsammentrækkende medicin i øjets forreste kammer. Herved holdes glaslegemet tilbage, og det sikres, at pupillen er rund og midtstillet. Hvis glaslegemet er trængt frem, skal kirurgen fjerne dette.

Efter en operation for grå stær med komplikationer er det en velkendt risiko, at øjets tryk kan være forhøjet. Dette behandles med tryksænkende øjendråber, eventuelt suppleret med tryksænkende tabletter eller kapsler.

Forud for en operation for grå stær foretages udmåling og beregning af styrken på den kunstige linse, der skal indopereres. Der er en vis usikkerhed på disse beregninger svarende til +/- 0,5 dioptri.

Patientklagenævnet er af den opfattelse, at der ikke findes fejl i målingerne foretaget ved forundersøgelsen den 14. november 2002, der kan forklare den utilsigtede nærsynethed (myopi).

Ud fra det oplyste om fremgangsmåde og risici i forbindelse med operationer for grå stær, er det nævnets opfattelse, at overlæge foretog en operation, der fulgte lægefaglig standard, hvor hullet i linsens kapsel var et hændeligt uheld og en velkendt risiko i forbindelse med sådanne operationer.

Patientklagenævnet finder herefter, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. november 2002 på øjenklinikken, .