Klage over manglende oplysning om svar på biopsi

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge for hans manglende udfærdigelse af instruks om modtagelse af prøvesvar på thoraxkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af den 30. marts 2001 på thoraxkirurgisk afdeling , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans journalføring af behandlingen af den 22. marts 2001 på thoraxkirurgisk afdeling , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 6. og 27. april 2001 på thoraxkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0548711

Offentliggørelsesdato:

20. april 2005

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> for hans manglende udfærdigelse af instruks om modtagelse af prøvesvar på thoraxkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 30. marts 2001 på thoraxkirurgisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans journalføring af behandlingen af <****> den 22. marts 2001 på thoraxkirurgisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 6. og 27. april 2001 på thoraxkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 20. marts 2001 blev overflyttet fra til thoraxkirurgisk afdeling, , på grund af blod i brysthulen og væske i lungehinden. Af indlæggelsesnotatet fremgår, at siden januar 2001 havde været i behandling på for luft i lungehinden, der bevirkede, at lungen ”klappede sammen”. Prøve fra lungevæske skulle ikke have vist ondartede celler. Endvidere fremgik det, at det af tidligere journalnotater fremgik, at havde arbejdet med asbest (disponerer for den særlige kræftform mesoteliom).

Af journalnotat af 21. marts 2001 fremgik det, at der var indikation for mini-thorakotomi. Der var fortsat luft i lungehinden (pneumothorax) samt væskefyldte hulrum (cyster) og væskefyldte blærer (bullae).

Af operationsbeskrivelse af 22. marts 2001 fremgik, at operationen blev udført af overlæge A med en anden læge som assistent. Cyster, samt belægninger på brystvæggen blev fjernet. Der blev isat dræn samt ordineret mikrobiologisk undersøgelse (dyrkning og resistens). Det fremgår ikke af beskrivelsen, at der blev ordineret patologisk undersøgelse.

Efterforløbet var fredeligt. Lungen foldede sig ud, og der blev ikke fundet bakterier. blev udskrevet den 29. marts 2001 til ambulant kontrol ugen efter.

Af svaret fra patologisk afdeling fremgik, at undersøgelse af cyste fra venstre overlap blev rekvireret den 22. marts 2001 af overlæge A. Prøven blev modtaget den 23. marts 2001 og besvaret den 29. marts 2001. Af beskrivelsen fremgik, at der den 23. marts 2001 blev foretaget en makroskopisk beskrivelse og den 29. marts 2001 en mikroskopisk beskrivelse. Diagnosen var malignt mesoteliom samt bronkieektasier (udvidede bronkier) med aspergillose (svampeinfektion).

Af notater i sygeplejekardex den 29. marts 2001 fremgik ikke noget om patologisvaret.

Af udskrivningsbrev underskrevet den 30. marts 2001 af overlæge A fremgik, at den mikrobiologiske undersøgelse ikke havde vist tegn på vækst. Svaret fra patologerne var ikke omtalt.

blev set ambulant den 6. april 2001 af overlæge B, der igen så og afsluttede den 27. april 2001.

I 2002 og 2003 blev indlagt adskillige gange på hjertemedicinsk afdeling, , på grund af iskæmisk hjertesygdom med forsnævrede kranspulsårer. havde også nedsat og tiltagende dårlig lungefunktion. I en periode i juni 2003 var journalen bortkommet, men dukkede atter op.

Det fremgik af journalnotat den 21. januar 2004, at der ved journalgennemgang blev fundet den histologiske beskrivelse fra 2001, som der ikke syntes at være blevet draget konsekvenser af.

Af journalnotat af 5. februar 2004 fremgik, at blev informeret om den oversete diagnose, og der blev iværksat undersøgelser for at udrede kræftens udbredelse samt onkologisk vurdering med henblik på behandling. Sygdommen blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At ikke blev informeret om den diagnose, der blev stillet, efter at der var blevet taget biopsi.

har herved anført, at hendes far først fik information om diagnosen efter 3 års tiltagende respiratorisk svækkelse, ved en akut indlæggelse den 5. februar 2004 på hjertemedicinsk afdeling på .

2. At blev udskrevet den 27. april 2001, uden at der var iværksat relevant kurativ behandling.

har herved anført, at hendes far aldrig har fået relevant behandling for sit mesotheliom, og at hans tilstand er blevet gradvis værre igennem de seneste 3 år. Han er nu afhængig af konstant ekstra ilttilførsel, og hans almentilstand er nu så dårlig, at han ikke vil kunne modtage den behandling, som burde være givet for 3 år siden.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Administrerende overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved ikke at udfærdige en instruks om modtagelse af prøvesvar fra patologisk afdeling på thoraxkirurgisk afdeling .

Overlæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 30. marts 2001 på thoraxkirurgisk afdeling .

Overlæge A har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2. ved sin journalføring af behandlingen af den 22. marts 2001 på thoraxkirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at når der i forbindelse med en operation i lungehulen fjernes væv, er det almindelig praksis, at sende vævet eller et repræsentativt udsnit (biopsi) af dette til patologisk undersøgelse. Ligeledes er det i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i operationsbeskrivelsen at omtale, at der er sendt væv til patologisk undersøgelse.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen af 22. marts 2001, at der blev sendt prøve til D+R (mikrobiologisk undersøgelse med dyrkning og resistensbestemmelse), men det fremgår ikke af operationsbeskrivelsen, at der blev sendt væv til patologisk undersøgelse.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge A ved sin journalføring af operationen den 22. marts 2001 ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet det burde være omtalt, at der var sendt væv til patologisk undersøgelse.

Det fremgår af overlæge As udtalelse af 27. april 2004, at cysterne og belægningerne på brystvæggen under operationen blev opfattet som følger efter infektion i lungehinden. Han har endvidere anført, at det patologiske svar formentlig er modtaget på afdelingen senere samme dag, som blev udskrevet.

Overlæge A var på tidspunktet for udformningen af udskrivningsbrevet den 30. marts 2001 den eneste af de involverede læger, der havde viden om, at der var sendt væv til patologisk undersøgelse og burde på dette tidspunkt have kontrolleret, om der forelå et svar fra patologerne og have handlet herefter.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at overlæge A ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, da han underskrev udskrivningsbrevet den 30. marts 2001, idet han burde han have kontrolleret, om der var kommet svar fra patologerne, og hvis ikke, have tilføjet et notat i såvel journal som udskrivningsbrev om, at der endnu ikke forelå et svar fra patologerne.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig anerkendt faglig standard, at prøvesvar signeres af den ansvarlige overlæge eller af en af ham udpeget stedfortrædende ansvarlig læge. Med signaturen sikrer man sig, at prøvesvar ikke bliver arkiveret førend svaret er set af en relevant ansvarlig læge, idet sekretærer, sygeplejersker og andre sundhedspersoner herved vil vide, om svaret er set eller ej. Ligeledes vil man på arkiverede prøvesvar umiddelbart kunne se, om svaret er set eller ej.

Det fremgår af overlæge As og administrende overlæge s udtalelser til sagen, at afdelingen ikke havde en skriftlig instruks angående håndtering af indkomne prøvesvar. Den mundtlige instruks for håndtering af prøvesvar omfattede ikke signering af svar, og åbnede således mulighed for arkivering af svar, der ikke var set af en ansvarlig læge.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingens instruks vedrørende indkomne prøvesvar i 2001 ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder at klinikchef ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at sørge for, at der var udfærdiget en skriftlig instruks vedrørende modtagelse af prøvesvar.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge B har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 6. og 27. april 2001 på thoraxkirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af overlæge Bs udtalelse til sagen, at mikroskopisvaret ikke er kontrasigneret, og således ikke har været forelagt en læge. Endvidere anføres, at det ikke fremgår af operationsbeskrivelsen, at der var blevet sendt biopsi, hvorfor biopsisvaret ikke blev efterlyst ved den afsluttende kontrol.

Det er nævnets vurdering, at overlæge B på tidspunktet for de ambulante undersøgelser ikke af operationsbeskrivelsen eller ved andre notater i journalen kunne se, at han skulle have efterspurgt et prøvesvar fra patologerne, idet det ikke var omtalt, at en sådan prøve var sendt.

Nævnet har ikke mulighed for at få oplyst, om prøvesvaret har foreligget i journalen på tidspunktet for de ambulante undersøgelser, idet prøvesvaret først blev fundet ved en journalgennemgang i januar 2004.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge B ved de ambulante undersøgelser den 6. og 27. april 2001 ikke har handlet i strid med normen for almindelig anerkendt faglig standard.