Klage over lægeerklæring vedrørende 2 børn

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med udfærdigelsen af erklæringer af 27. august 2004 til amtet vedrørende og , jf. lægelovens § 8, stk. 1.

Sagsnummer:

0549205

Offentliggørelsesdato:

20. april 2005

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med udfærdigelsen af erklæringer af 27. august 2004 til amtet vedrørende <****> og <****>, jf. lægelovens § 8, stk. 1.

Hændelsesforløb

Den 27. august 2004 kontaktede og s moder praktiserende læge , som ikke var sædvanlig praktiserende læge for hende eller hendes 2 børn, med henblik på udfærdigelse af lægeerklæringer vedrørende børnene. Læge undersøgte og , hvorefter han udfærdigede to enslydende erklæringer om, at begge børn havde haft mavesmerter og diarré.

Lægeerklæringerne er påført fuldt cpr-nummer, navn samt adresse på de to børn, og de er underskrevet af læge med angivelse af hans navn og adresse. Der er ikke anført, at underskriveren er læge, ingen af erklæringerne er stemplede, og der ikke anført nogen diagnose. Det fremgår ikke af de to lægeerklæringer, hvem de er udstedt til, idet modtagerfeltet ikke er udfyldt, og det er ikke anført i erklæringerne, at læge ikke er børnenes sædvanlige praktiserende læge, eller hvorfra de angivne oplysninger stammer.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At den diagnose læge stillede i lægeerklæringen ikke var korrekt.

Det er herved anført, at børnene, og , ikke fejlede noget, og at de havde været i skole.

2. At de udfærdigede lægeattester ikke er gyldige.

Det er herved anført, at læge s stempel ikke er påført lægeerklæringen, og at erklæringerne er udfærdiget på computer på almindeligt A4-papir

3. At lægeerklæringerne er udfærdiget på et utilstrækkeligt grundlag.

Det er herved anført, at børnenes mor, har fremskaffet lægeattesterne på under 1 time, og at der derfor ikke har været tid til at undersøge børnene.

4. At lægeattesten ikke er udfærdiget af børnenes egen læge.

Nævnets afgørelse af klagen

Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 8, stk. 1 ved sin udfærdigelse af lægeerklæringer af 27. august 2004 til s vedrørende og .

Begrundelse

Det fremgår af enslydende journaler den 27. august 2004 vedrørende og , at børnene var patienter hos en kollega, og at moderen oplyste, at børnene havde haft diffuse mavesmerter gennem 1 døgn. Videre fremgår det af journalerne, at læge ved sin objektive undersøgelse fandt både og lettere alment medtagne uden feber, og at maven hos begge børn var blød med diffus ømhed og luftudspilet (meteorisme). Endelig fremgår det af journalerne, at praktiserende læge udfærdigede lægeerklæringer på ovenstående.

I de enslydende lægeerklæringer er det anført, at børnene havde haft mavesmerter og tynde diarreer gennem et døgn, og at de havde en legemestemperatur mellem 37, 5 og 37,9 grader (var subfebrile). Ifølge erklæringerne viste de objektive undersøgelser, at børnene var blege, lettere alment medtagne, og at deres maver føltes bløde med diffus ømhed samt at de var luftudspilede (meteoristiske.) Derudover fandt læge normale tarmlyde og frie og uømme nyreloger. I erklæringerne anbefalede han børnene diæt og hvile.

Det fremgår af læge s udtalelse af 15. oktober 2004 til sagen, at børnenes moder henvendte sig, idet hun havde brug for en akut lægeerklæring til amtet på baggrund af en verserende sag mellem hende og hendes mand. Ifølge udtalelsen oplyste moderen, at begge børn gennem et døgn havde haft diffuse mavesmerter, kvalme og diarreer. Begge børn oplyste ved undersøgelsen, at det forholdt sig sådan, og de fremstod lettere alment medtaget, men der var ikke tegn på alvorligere sygdom. Læge har videre udtalt, at det er ham, der har udfærdiget erklæringerne, men at han ikke erindrer, om de er påført hans stempel, hvilket ellers er hans normale rutine. Videre fremgår det af udtalelsen, at han havde tilstrækkelig tid til at afklare det egentlige sygdomsbillede, men at han er enig i, at erklæringerne burde have været udfærdiget af børnenes egen praktiserende læge, men at han fandt det rimeligt at beskrive sygdomsbilledet, dels fordi der var beskrevet behov for en akut erklæring, der ikke kunne udfærdiges af egen læge på dette tidspunkt, dels ud fra en formodning om, at modtagende myndighed ville afgøre konsekvenserne for børnenes pasning.

Nævnet kan oplyse, at der i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 om almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer er fastsat en række form- og indholdsmæssige krav til lægeerklæringer. Ifølge § 2 i bekendtgørelsen skal erklæringen indeholde tilstrækkelige oplysninger til identifikation af patienten, samt oplysninger om, hvorvidt den pågældende er kendt af lægen og sædvanlig benytter ham som læge. Erklæringen skal være udfærdiget med tydelig skrift, være nøjagtig dateret, og forsynet med læselig underskrift. Lægens navn skal så vidt muligt være anført med stempel.

Endvidere kan nævnet oplyse, at det ifølge § 4 i ovennævnte bekendtgørelse skal fremgå tydeligt af erklæringen, på hvilken måde lægen har opnået sin viden, herunder om oplysningerne beror på lægens egen undersøgelse, patientens tilkendegivelser, tredjemands undersøgelser eller journaler mv.

Begge lægeerklæringer er påført fuldt cpr-nummer, navn samt adresse på det pågældende barn, og de er underskrevet af læge med angivelse af hans navn og adresse. Ingen af erklæringerne er stemplede. Der er ikke anført nogen diagnose på lægeerklæringerne, ligesom det ikke fremgår, hvem de er udstedt til, idet modtagerfeltet ikke er udfyldt på nogen af dem. Videre er det ikke anført i lægeerklæringerne, at læge ikke er børnenes sædvanlige praktiserende læge. Endelig fremgår det ikke af erklæringerne, hvorfra de angivne oplysninger stammer.

Det er nævnets vurdering, at det ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgår af lægeerklæringerne, hvorfra de angivne oplysninger i erklæringerne stammer, og at læge ikke er børnenes sædvanlige læge.

Nævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin udfærdigelse af lægeerklæringer af 27. august 2004 til amtet vedrørende og .