Klage over at speciallæge i øjensygdomme efter operationer for grå stær ikke udfærdigede anvisninger, som gjorde det muligt for patienten at få tilpasset sine briller hos en optiker.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans journalføring af informationen af den 25. februar 2003 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans information af den 25. februar 2003 på , jf. lov om patienters retsstilling § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af i perioden fra den 10. til den 25. marts 2003 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0549303

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2005

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans journalføring af informationen af <****> den 25. februar 2003 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans information af <****> den 25. februar 2003 på , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 10. til den 25. marts 2003 på , jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 25. februar 2003 blev undersøgt af speciallæge i øjensygdomme på grund af grå stær på begge øjne.

Den 10. marts 2003 blev opereret for grå stær på højre øje af speciallæge . Operationen og det umiddelbare postoperative forløb var ukompliceret, og ved kontrolundersøgelse dagen efter operationen samt den 18. marts 2003 var der normale forhold.

Den 24. marts 2003 blev opereret for grå stær på venstre øje. Operationen forløb ukompliceret, og ved kontrol dagen efter var der ikke unormale fund. blev efterbehandlet med øjendråber samt henvist til egen øjenlæge en uge efter operationen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At der ikke blev givet en korrekt og tilstrækkelig information om risiko for komplikationer og bivirkninger, inden blev opereret for grå stær på begge øjne.

har herved anført, at hun ikke blev forelagt andre behandlingsalternativer ved forundersøgelsen, ligesom der ikke blev givet nogen orientering om, hvad hun kunne forvente sig efter operationen. Der var heller ikke nogen diskussion af fordele og ulemper ved mulige behandlinger. Der blev herunder ikke taget en konkret vurdering i forhold til hendes livssituation. har desuden anført, at hun fungerer væsentligt dårligere end før operationen, idet hun blandt andet har problemer i form af hovedpine, kvalme, svækket afstandsbedømmelse, ufrivillige muskelsammentrækninger på de øvre øjenlåg, blændning og påvirket farvesans. Først efter indgrebet er hun blevet orienteret om, at sådanne gener er almindelige for personer med kirurgisk arbejde.

2. Det var en faglig fejl, at der blev udført et indgreb, der helt fjernede s nærsynethed.

har herved anført, at hjernen ikke kan vænne sig til en sådan ændret situation, hvilket i hendes situation formodentlig har resulteret i vedvarende stærk hovedpine.

3. At der ikke blev foretaget en korrekt efterbehandling.

har herved anført, at der opstod en blødning, da hun blev opereret i venstre øje, men at hun ikke efterfølgende fik information om blødningens karakter. Der blev desuden ikke udfærdiget anvisninger, som gjorde det muligt for hende at få tilpasset sine briller hos en optiker.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Speciallæge i øjensygdomme har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af informationen af den 25. februar 2003 på .

Speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt § 7 i lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin information af den 25. februar 2003 på .

Begrundelse

Ifølge klagen informerede speciallæge i øjensygdomme ved forundersøgelsen den 25. februar 2003 ikke om, hvad hun kunne forvente efter operationen, ligesom han heller ikke informerede hende om behandlingsalternativer og om fordele og ulemper ved forskellige behandlinger.

Ifølge speciallæge s udtalelse til sagen får alle patienter, der skal have foretaget en operation, herunder for grå stær, en grundig forundersøgelse, der inkluderer information om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Det fremgår ikke af journalen den 25. februar 2003, hvilken information har modtaget.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og speciallæge om, hvorvidt informerede om risikoen for bivirkninger og komplikationer inden operationen. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der ikke blev givet en korrekt og tilstrækkelig information om risiko for komplikationer og bivirkninger, inden blev opereret for grå stær på begge øjne.

Herefter finder nævnet, at speciallæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information af den 25. februar 2003.

Nævnet kan oplyse, at det af Sundhedsstyrelsens cirkulære af nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) § 6 blandt andet fremgår, at journalen skal indeholde oplysning om hvilken information, der er givet til patienten og patientens tilkendegivelser på baggrund af den givne information.

Det er ikke noteret i journalen fra den 25. februar 2003, at blev informeret om risiko for komplikationer og bivirkninger ved en operation for grå stær.

Det er nævnets opfattelse, at speciallæge ud fra ovenstående cirkulære skulle have noteret den information, som han gav til .

Nævnet finder således, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved journalføringen af sin information af den 25. februar 2003.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 10. marts og den 24. marts 2003.

Begrundelse

Ifølge klagen var det en faglig fejl at indsætte en linse, som ophævede s nærsynethed.

Det fremgår af journalen den 10. marts og den 24. marts 2003, at speciallæge isatte bagkammerlinser i s øjne, samt at begge operationer forløb normalt.

Det fremgår videre af journalen, at speciallæge stilede mod en optisk brydning i øjnene på henholdsvis minus 0,13 og minus 0,28. Af journalen fra fremgår det, at slutresultatet blev henholdsvis minus 0,5 og minus 0,75.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig praksis at indsætte en linse, som i videst muligt omfang neutraliserer en eventuel brydningsfejl i øjet, hvorved en nærsynet person bliver tæt på normalsynet. Da man helst ikke vil gøre for mange patienter langsynede (plus), vælge man normalt en linse, der giver et resultat på minus-siden af nulpunktet (minus 0,25-0,5).

Nævnet kan videre oplyse, at linseberegningen er behæftet med en usikkerhed på cirka én brillestyrke til hver side.

Det er nævnets opfattelse, at slutresultatet ligger inden for denne accepterede usikkerhed.

Nævnet finder herefter, at speciallæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 10. marts og den 24. marts 2003.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

Speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 11. til den 25. marts 2003.

Begrundelse

Det er anført i klagen, at efter operationen den 10. marts 2003 fik en kraftig blødning i øjet. Det er hertil anført, at hun ikke modtog tilstrækkelig information om den tilstødte komplikation.

Det fremgår af journalen, at efter operationen den 10. marts 2003 var til kontrol hos speciallæge den 11. og den 18. marts 2003.

Det fremgår videre af journalen, at var til kontrol hos speciallæge dagen efter operationen den 24. marts 2003.

Det fremgår af journalen, at speciallæge ved disse kontrolundersøgelser fandt normale forhold i s øjne.

Ligeledes har speciallæge i sin udtalelse til sagen anført, at der ved alle efterundersøgelser var fuldstændig normale forhold.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og speciallæge om, hvorvidt der var en blødning i øjet efter operationen den 10. marts 2003. Der foreligger derfor et tilfælde, hvor det tidligere nævnte almindelige retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode, kommer til anvendelse.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at havde en blødning i øjet efter operationen den 10. marts 2003.

Det er videre anført i klagen, at speciallæge ikke udfærdigede anvisninger, som gjorde det muligt for at få tilpasset sine briller hos en optiker.

Nævnet kan hertil oplyse, at udmåling til brilleglas tidligst kan foretages 6 uger efter en operation for grå stær.

Da speciallæge alene så til en kontrolundersøgelse dagen efter operationen, er det nævnets opfattelse, at det ikke kan anses som udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed, at speciallægen ikke udfærdigede anvisninger, som gjorde det muligt for at få tilpasset sine briller hos en optiker.

Nævnet kan i øvrigt oplyse, at udmåling til nye brilleglas efter en operation for grå stær almindeligvis sker hos enten den øjenlæge, som har henvist til operationen, eller hos patientens optiker.

Herefter finder nævnet at speciallæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 11. marts til den 25. marts 2003.

Nævnet skal i øvrigt bemærke, at også har klaget over den sygeplejerske, der assisterede speciallæge . Nævnet kan oplyse, at nævnet ikke har fundet, at sygeplejersken var ansvarlig for behandlingen og informationen af . Nævnet har derfor ikke anset hende som part i sagen.