Klage over at anmodning om aktindsigt ikke blev besvaret inden 10 dage

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans håndtering den 5. juli 2004 af s anmodning om aktindsigt i sin journal af 1. juli 2004, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.Patientklagenævnet finder, at speciallæge i plastikkirurgi var berettiget til at opkræve betaling i forbindelse med imødekommelse af s anmodning om aktindsigt i sin journal af 1. juli 2004, jf. bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, § 1, stk. 2.

Sagsnummer:

0549319

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans håndtering den 5. juli 2004 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal af 1. juli 2004, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge i plastikkirurgi <****> var berettiget til at opkræve betaling i forbindelse med imødekommelse af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal af 1. juli 2004, jf. bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, § 1, stk. 2.

Hændelsesforløb

Den 1. juli 2004 anmodede skriftligt speciallæge i plastikkirurgi om aktindsigt i sin journal.

Den 5. juli 2004 meddelte speciallæge skriftligt , at han ville modtage aktindsigt ved given lejlighed, men at der på grund af sommerferie i klinikken ville gå nogen tid, inden kopi af journalen kunne fremsendes.

Den 11. august 2004 rykkede skriftligt speciallæge for fremsendelse af kopi af sin journal.

Den 14. august 2004 modtog kopi af sin journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At speciallæge ikke inden for 10 dage besvarede s anmodninger om aktindsigt i sin journal.

Det er herved anført, at ved breve af 1. juli og 11. august 2004 bad om en kopi af sin journal hos speciallægen. Det er endvidere anført, at han først modtog kopi af journalen den 14. august 2004.

2. At speciallæge forlangte kr. 225 for at udlevere en kopi af s journal.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering den 5. juli 2004 af s anmodning om aktindsigt af 1. juli 2004.


Begrundelse

Det fremgår af sagen, at ved brev af 1. juli 2004 anmodede speciallæge om aktindsigt i sin journal.

Ved brev af 5. juli 2004 besvarede speciallæge s anmodning om aktindsigt. Han skrev, at ville modtage aktindsigt ved given lejlighed. Endvidere skrev han, at han på grund af sommerferie i klinikken i ugerne 29, 30 og 31 måtte bede om tålmodighed med hensyn til fremsendelse af kopi af journalen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det er nævnets opfattelse, at speciallæge ved sit brev af 5. juli 2004 imødekom s anmodning om aktindsigt inden 10 dage.

Nævnet kan oplyse, at såfremt en sundhedsperson imødekommer en anmodning om aktindsigt, skal vedkommende enten straks udlevere det ønskede materiale eller tilkendegive et specifikt fastsat tidspunkt for, hvornår aktindsigten senest kan gennemføres.

Som ovenfor nævnt meddelte speciallæge ved brev af 5. juli 2004, at aktindsigten ville blive gennemført ”ved given lejlighed”. Endvidere bad han om ”tålmodighed med fremsendelse” på grund af sommerferie i ugerne 29, 30 og 31. Det er nævnets opfattelse, at en sådan vag og ubestemt tidsangivelse ikke opfylder det ovenfor nævnte krav om tilkendegivelse af et specifikt fastsat tidspunkt for, hvornår aktindsigt senest kan gennemføres.

Nævnet finder herefter, at speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering den 5. juli 2004 af s anmodning om aktindsigt af 1. juli 2004.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Speciallæge var berettiget til at opkræve gebyr i forbindelse med imødekommelse af s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, § 1, stk. 2.

Begrundelse

Det fremgår af sagen, at modtog kopi af sin journal den 14. august 2004.

Det er anført i klagen, at kopi af journalen blev sendt på efterkrav med en regning på kr. 225.

Det fremgår imidlertid af en kopi af postopkrævningspostanvisning, at speciallæge alene opkrævede kr. 200 i forbindelse med meddelelse af aktindsigt til .

Nævnet kan oplyse, at der i bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, er hjemmel til for en privatpraktiserende sundhedsperson, som giver aktindsigt ved fotokopi, at opkræve 10 kr. pr. påbegyndt side, i alt dog højst kr. 200, hvis der i den pågældende praksis ikke rådes over fotokopieringsmaskine eller lignende.

Det fremgår af sagen, at der blev fotokopieret 21 sider.

Speciallæge har i sin udtalelse til sagen anført, at hans klinik ikke råder over en fotokopieringsmaskine.

På baggrund af ovenstående finder nævnet herefter, at speciallæge var berettiget til at opkræve kr. 200 i forbindelse med imødekommelse af s anmodning om aktindsigt af 1. juli 2004.