Klage over manglende information og overvågning i forbindelse med opvågningen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere for overlæge A for hans behandling af for så vidt angår spørgsmålet om efterfølgende kontrol/behandling efter operationen den 19. februar 2004 på gynækologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hendes behandling af den 19. februar 2004 på gynækologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere opvågningssygeplejerske for hendes behandling af den 19. februar 2004 på opvågningsafdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge C, afdelingslæge B samt overlæge A for deres information af henholdsvis den 18., den 19. og den 20. februar 2004 på gynækologisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

0549525

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2005

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv, Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere for overlæge A for hans behandling af <****> for så vidt angår spørgsmålet om efterfølgende kontrol/behandling efter operationen den 19. februar 2004 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hendes behandling af <****> den 19. februar 2004 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere opvågningssygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 19. februar 2004 på opvågningsafdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge C, afdelingslæge B samt overlæge A for deres information af <****> henholdsvis den 18., den 19. og den 20. februar 2004 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb

havde gener i form af stressinkontinens, og hun var på den baggrund opskrevet til operation herfor på .

Den 18. februar 2004 blev indlagt med henblik på at få foretaget ovennævnte operation. Ved indlæggelsen blev forklaret om indgrebets omfang og risici af reservelæge C.

fik den 19. februar 2004 foretaget operation for manglende evne til at holde på vandladningen i forbindelse med anstrengelser (stressinkontinens) på gynækologisk afdeling, ved overlæge A. Reservelæge C assisterede.

Ved slutningen af operationen konstaterede overlæge A, at bændlet lå uden på skedeslimhinden på et ca. 1 cm langt stykke. Overlæge A overvejede at løse problemet ved at spalte slimhinden og lægge bændlet på plads under slimhinden, for derefter at sy denne sammen igen over bændlet, men afstod herfra af frygt for fremmedlegemereaktion på grund af ekstra syning. Overlæge A måtte således afslutte operationen uden at have opfyldt dens formål.

Efter operationen blev kørt til opvågningen. Opvågningssygeplejerske overvågede under opvågningen.

Den 19. februar 2004 kl. 18.00 blev af læge B orienteret om, at operationen ikke kunne gøres færdig. Det blev aftalt, at overlæge A skulle ringe op og fortælle om operationen.

blev udskrevet den 19. februar 2004 om aftenen, og blev den 20. februar 2004 kl. 11.15 ringet op efter aftale af overlæge A. Der blev aftalt en ny operation medio/ultimo april 2004.

Den 2. marts 2004 kontaktede telefonisk afdelingen og aflyste den planlagte operation, idet hun ønskede operation på i stedet.


Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling efter operationen den 19. februar 2004.

Det er anført, at ikke var under opsyn i timerne efter operationen, og at blev udskrevet, mens hun stadig var træt og forkvalmet. Det er anført, at hun kastede op mange på vej hjem fra . Det er endvidere anført, at man glemte at fjerne venflon’et i hånden.

Det er endelig anført, at ikke kunne komme til at tale med operatøren, inden hun blev udskrevet, hvorfor hun ikke følte sig tilstrækkeligt orienteret om den mislykkede operation.

2. At operationen den 19. februar 2004 ikke blev fulgt op med yderligere kontrol.

Det er herved anført, at i dagene efter operationen havde det meget dårligt, og at det blødte fra såret og fra skeden, uden hun vidste, om det var normalt.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Opvågningssygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af den 19. februar 2004 på opvågningsafdelingen, .

Afdelingslæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 19. februar 2004 på gynækologisk afdeling, .

Afdelingslæge B har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 19. februar 2004 på gynækologisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 19. februar 2004 fik foretaget en såkaldt TVT-operation for stressinkontinens.

Det fremgår af anæstesiskemaet, at indgrebet blev foretaget i lokalbedøvelse suppleret med smertestillende og afslappende medicin. Ifølge anæstesiskemaet blev der suppleret med de morfinlignende smertestillende stoffer Fentanyl og Alfentanil samt Dormicum (afslappende/sløvende medicin), der blev givet i små doser i alt tre gange med ca. 15 minutters mellemrum.

Det fremgår endvidere af anæstesiskemaet, at selve operationen blev påbegyndt kl. 14.30 og afsluttet ca. kl. 15.07. Den sidste dosis Dormicum blev givet omkring kl. 15.00. Ved afslutningen af operationen var ifølge anæstesiskemaet vågen, velbefindende med tilstrækkelig vejrtrækning.

Det fremgår af opvågningsskemaet, at ankom til opvågningen kl. 15.15, og at opvågningssygeplejerske nedfældede de relevante faglige observationer, det vil sige blodtryk, puls, iltmætning, bevidsthedsniveau, smertetilstand, forbindinger, blødning fra underlivert samt vandladning. Det fremgår endvidere af opvågningsskemaet, at opvågningssygeplejerske registrerede blodtryk og puls hvert 15. minut, og at disse var normale.

Det fremgår endvidere af opvågningsskemaet, at ved udskrivelsen fra opvågningen var smertefri.

Det fremgår af opvågningssygeplejerske s udtalelse til sagen, at alle opvågningspatienter ligger i samme rum med et forhæng mellem sengene, og at der altid er to opvågningssygeplejersker til stede i afdelingen.

Det fremgår af s klage, at hun ikke blev tilstrækkeligt observeret efter operationen, og at hun ikke husker, at der på noget tidspunkt i opvågningsafdelingen var personale omkring hende.

Det er nævnets opfattelse, at opvågningsskemaet dokumenterer det modsatte.

Nævnet har noteret sig, at fik Dormicum under indgrebet.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at dette stof medfører hukommelsessvigt for begivenheder efter indtagelse af præparatet (anterograd amnesi), selv timer efter, at patienten virker vågen og orienteret.

Det er nævnets opfattelse, at dette er årsagen til, at ikke husker, at der var personale omkring hende i opvågningsafdelingen.

Nævnet finder på den baggrund, at opvågningssygeplejerske handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 19. februar 2004.

Af lov om patienters retsstilling § 7 fremgår det, at patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger

Det fremgår af journalen, at afdelingslæge B den 19. februar 2004 kl. 18.00 orienterede om, at man ikke havde kunnet gøre operationen færdig, ligesom afdelingslæge B informerede om, at dissektionsarbejdet udført ved operationen kunne danne en del fibrose eller sammenvoksninger, der kunne hjælpe på s symptomer.

Det fremgår af journalen, at udbad sig en samtale med operatøren, overlæge A, hvorfor det blev aftalt, at han ringede til dagen efter.

Det fremgår af afdelingslæge Bs udtalelse til sagen, at hun tilbød at blive på afdelingen til næste dag og diskutere den videre plan med overlæge A, idet denne ikke længere var på arbejde den 19. februar 2004 kl. 18.00, hvor blev informeret omkring operationen.

Det fremgår endvidere af afdelingslæge Bs udtalelse til sagen, at selv ønskede at komme hjem med det samme.

Det fremgår af journalen af 19. februar 2004, at afdelingslæge B udskrev med tabletter Voltaren 25 mg efter behov maksimalt 3 gange mod smerter, og at hun tilrådede sygemelding i ca. 10 dage.

Nævnet har noteret sig, at gik hjem med et såkaldt venflon i hånden. Det er nævnets opfattelse, at det var et hændeligt uheld, at man glemte at fjerne venflon’et, inden forlod afdelingen.

Nævnet har endvidere noteret sig, at det forhold, at blev udskrevet allerede samme aften, den 19. februar 2004, begrænsede afdelingens muligheder for at observere og hjælpe hende med de bivirkninger, som oplyser at have haft i form af opkastninger og almen påvirkethed.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at udskrive den 19. februar 2004 efter hendes eget ønske, og ved at informere hende om indgrebet samt tilbyde telefonisk samtale dagen efter eller fortsat indlæggelse i afdelingen til næste dag med henblik på at få en samtale med overlæge A personligt.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af for så vidt angår spørgsmålet om efterfølgende kontrol/behandling efter operationen den 19. februar 2004 på gynækologisk afdeling, .

Overlæge A har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 20. februar 2004 på gynækologisk afdeling, .

Reservelæge C har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 18. oktober 2004 på gynækologisk afdeling, .


Begrundelse

Det fremgår af journalen af 20. februar 2004, at overlæge A ringede til kl. 11.15 og informerede hende om indgrebet dagen i forvejen og forklarede hende forløbet i sagen. Det blev aftalt, at fik en ny tid til operation i april 2004, og at der blev sendt journalkopi samt erklæring om det aktuelle forløb til hende.

Det fremgår endvidere af operationsnotatet af 19. februar 2004, at overlæge A noterede, at skulle have tid i ambulatoriet en måned efter operationen, ligesom hun skulle tilbydes at blive til dagen efter, hvor han så ville tale med hende om den videre plan.

Nævnet har desuden noteret sig, at forud for indgrebet den 19. februar 2004 var informeret omkring indgrebets omfang og dets risici af reservelæge C den 18. februar 2004, ligesom ved ambulant kontrol den 8. december 2003 blev informeret om indgrebet den 19. februar 2003, dets omfang og risici af en overlæge i gynækologisk ambulatorium.

Det fremgår af ledende overlæge D udtalelse til sagen, at TVT-patienter ved indlæggelsen får udleveret en skriftlig patientinformation, som også indeholder råd om rekreation, inklusive fysisk aktivitet og forventeligt udflåd fra skeden.

Det fremgår endvidere af ledende overlæge D udtalelse til sagen, at TVT-patienter altid tilbydes efterfølgende kontrol i gynækologisk ambulatorium fortrinsvist af operatøren nogle måneder efter indgrebet for at vurdere effekten af inkontinensoperationen. Generelt ses operationspatienter ekstraordinært efter individuelle skøn, især hvis man forventer en øget risiko for uønskede efter- eller bivirkninger.

Nævnet har noteret sig, at der ikke i journalen er anført specielle problemer under s indlæggelse udover operationsproceduren.

Nævnet finder herefter, at overlæge A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af for så vidt angår spørgsmålet om efterfølgende kontrol/behandling efter operationen den 19. februar 2004.

Nævnet finder endvidere, at overlæge A og reservelæge C handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres information af henholdsvis den 18. og den 20. februar 2004.