Klage over manglende aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans håndtering den 13. december 2003 og 14. januar 2004 af s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Sagsnummer:

0549622

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans håndtering den 13. december 2003 og 14. januar 2004 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Hændelsesforløb.

Den 13. december 2003 anmodede praktiserende læge om at få en kopi af sin journal, idet hun afleverede et brev i postkassen på hans adresse,.

Da hun den 14. januar 2004 endnu ikke havde modtaget kopi af journalen, afleverede hun endnu et brev i hans postkasse, hvormed hun anmode om kopi af sin journal. Hun anmodede tillige om at få oplyst grunden til, at hun ikke fik udleveret journalen.

fik ingen respons fra læge på sine breve af 13. december 2003 og 14. januar 2004.

har senere i forbindelse med en anden klagesag modtaget kopi af journalen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At læge ikke har imødekommet s anmodninger af 13. december 2003 og 14. januar 2004 om aktindsigt i sin journal.


Nævnets afgørelse af klagen

Læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, i forbindelse med anmodning om aktindsigt i sin journal den 13. december 2003 og 14. januar 2004.

Begrundelse

anmmode med brev af 13. december 2003 og 14. januar 2004 læge , om aktindsigt i sin journal. Hun fik ikke svar fra læge på, om anmodningen om aktindsigt kunne imødekommes.

Læge har til sagen oplyst, at brev af 13. december 2003 og 14. januar 2004 er afleveret i en postkasse, der kun efter aftale benyttes til prøver fra patienter, og som ikke tømmes regelmæssigt. Han har derfor ikke modtaget brevene umiddelbart efter, at de er skrevet.

Læge har desuden anført, at han normalt udleverer kopi af journalmaterialet i forbindelse med konsultationen, idet det giver ham lejlighed til at besvare de spørgsmål og klare de misforståelser, der måtte være. Da han tidligere havde været vant til at have hyppige kontakter med , planlagde han, at udlevere journalkopi i forbindelse med en af de forventelige kommende konsultationer.

Endelig har læge anført, at han, da han senere modtog en klage over behandlingen af , sendte sin besvarelse til embedslægeinstitutionen med kopi til , hvor han havde tilføjet i hånden, at han ville bede hende om at bestille tid i hans konsultation med henblik på gennemgang og udlevering af journalen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det påhviler således sundhedspersonen at sørge for, at underrette patienten snarest og senest inden 10 kalenderdage fra anmodningen om aktindsigt er modtaget, om denne kan imødekommes.

Det er nævnets vurdering, at såfremt sundhedspersonen vælger at give beskeden telefonisk, må han sikre sig, at underretningen bliver givet inden fristens udløb. Såfremt besked gives pr. brev, må sundhedspersonen sende brevet senest 10 kalenderdage fra anmodningen om aktindsigt er modtaget.

Det er således alene læge s ansvar, at der ikke blev sendt et brev til inden fristens udløb, da hun ikke kom i konsultationen efter modtagelsen af hendes anmodning om aktindsigt.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge ikke har besvaret s anmodning om aktindsigt inden 10 dage efter modtagelsen af hendes breve af 13. december 2003 og 14. januar 2004, hvorfor § 21, stk. 3 i lov om patienters retsstilling er overtrådt.

For så vidt angår, det af læge anførte, om at har normalt udleverer kopi af journalmaterialet i forbindelse med konsultationen, idet det giver ham lejlighed til at besvare de spørgsmål og klare de misforståelser, der måtte være, kan nævnet oplyse, at det i lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2, fremgår, hvorledes imødekommelse af aktindsigt kan gennemføres. Det fremgår her, at aktindsigten enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet, eller at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten.

Nævnet kan videre oplyse, at patienten har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personligt gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen finder det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden lægelig vejledning.