Klage over at fornyet anmodning om aktindsigt blev afslået

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge for hans håndtering den 16. februar 2004 af s anmodning af den 9. februar 2004 om aktindsigt i sin journal på medicinsk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Sagsnummer:

0551511

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> for hans håndtering den 16. februar 2004 af <****>s anmodning af den 9. februar 2004 om aktindsigt i sin journal på medicinsk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

 

HændelsesforløbDen 2. juni 2003 modtog medicinsk afdeling, , kopi af korrespondance mellem amtet og , hvor sidstnævnte bad om fuld aktindsigt og anførte, at der var tildækket oplysninger i tidligere fremsendt journalmateriale.

Den 12. juni 2003 foranledigede den administrerende overlæge på medicinsk afdeling, , at der blev fremsendt kopi af hele journalen, undtagen materiale som tidligere havde fået tilsendt. Der blev fremsendt kontinuation vedrørende perioden mellem den 2. april 2002 og 19. november 2002 og perioden mellem den 1. april og 2. juni 2003. I et følgebrev blev det anført, at der ikke var tildækket oplysninger i journalen.

Den 8. juli 2003 sendte en e-mail til ledelsen, medicinsk afdeling, , hvori han anførte, at han ikke havde modtaget fuld aktindsigt. Ved brev samme dag meddelte den administrerende overlæge, at journalen i sin helhed var blevet fremsendt, og såfremt ønskede endnu en journalkopi, ville han blive afkrævet 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt efterfølgende side

Den 9. februar 2004 anmodede igen medicinsk afdeling, , om aktindsigt i sin journal, herunder prøveresultater, breve, medicinrapport mv.

Ved afgørelse af den 11. februar 2004 fandt Patientklagenævnet ikke grundlag for, at den 2. juni 2003 ikke skulle have modtaget fuld aktindsigt i sin journal på medicinsk afdeling, .

Den 16. februar 2004 skrev administrerende overlæge , medicinsk afdeling, , til og henviste til Patientklagenævnets afgørelse af den 11. februar 2004. Den administrerende overlæge fastholdt i den forbindelse, at der var givet fuld aktindsigt, men oplyste, at der kunne fremsendes kopi af sygeplejekardex, såfremt der blev specifikt anmodet derom.

Den 2. marts 2004 skrev administrerende overlæge igen til og meddelte, at kopi af journalen, som tidligere meddelt, kunne fremsendes mod et gebyr på 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt efterfølgende side.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ledende overlæge den 16. februar 2004 meddelte afslag på ny anmodning af den 9. februar 2004 om aktindsigt i alt, hvad der forelå på hans journal, herunder prøveresultater, breve mv.

Det er herved anført, at ved e-mail af den 9. februar 2004 anmodede om aktindsigt i sin journal, og at han på dette tidspunkt havde ret til at få tilsendt en kopi af alt der lå på hans journal.

Nævnets afgørelse af klagen


Administrerende overlæge har overtrådt § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling ved sin behandling af s anmodning af den 9. februar 2004 om aktindsigt i sin journal på medicinsk afdeling, .

Begrundelse


Nævnet har ud fra sagsmaterialet lagt til grund, at medicinsk afdeling, , den 2. juni 2003 modtog kopi af korrespondance mellem amtet og , hvor sidstnævnte bad om fuld aktindsigt og anførte, at der var tildækket oplysninger i tidligere fremsendt journalmateriale. Den 12. juni 2003 foranledigede den administrerende overlæge på medicinsk afdeling, , at der blev fremsendt kopi af hele journalen, undtagen materiale som tidligere havde fået tilsendt. Der blev fremsendt kontinuation vedrørende perioden mellem den 2. april 2002 og 19. november 2002 og perioden mellem den 1. april og 2. juni 2003. I et følgebrev blev det anført, at der ikke var tildækket oplysninger i journalen.

Det følger videre af sagsakterne, at den 8. juli 2003 sendte en e-mail til ledelsen, medicinsk afdeling, , hvori han anførte, at han ikke havde modtaget fuld aktindsigt. Ved brev samme dag meddelte den administrerende overlæge, at journalen i sin helhed var blevet fremsendt, og såfremt ønskede endnu en journalkopi, ville han blive afkrævet 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt efterfølgende side.

Det fremgår af e-mail af den 9. februar 2004, at anmodede medicinsk afdeling, , om fuld aktindsigt i sin journal. Han angav, at anmodningen omfattede alle dokumenter, herunder prøveresultater, breve, medicinrapport mv.

Den 16. februar 2004 skrev administrerende overlæge , medicinsk afdeling, , til og henviste til en afgørelse truffet af Patientklagenævnet af den 11. februar 2004, hvorved der ikke var fundet grundlag for, at den 2. juni 2003 ikke skulle have modtaget fuld aktindsigt i sin journal på medicinsk afdeling, . Den administrerende overlæge fastholdt i den forbindelse, at der var givet fuld aktindsigt, men oplyste, at der kunne fremsendes kopi af sygeplejekardex, såfremt der blev specifikt anmodet derom.

Den 2. marts 2004 skrev administrerende overlæge i forlængelse af brevet af den 16. februar 2004 til og meddelte, at kopi af journalen kunne fremsendes mod et gebyr på 10 kr. for første side og 1. kr. for hver påbegyndt efterfølgende side.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling, at såfremt en patient anmoder om aktindsigt, skal denne informeres om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om denne i patientjournaler m.v. Er dette tilfældet, har patienten krav på at få oplyst, hvilke oplysninger der forefindes i journalen, formålet med behandlingen af oplysningen, mulige modtagere af oplysningerne samt tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer.

Det kan videre udledes af § 1, stk. 1, jf. § 2 i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 482 af 1. juli 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapital 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, at en patient kan anmode om aktindsigt i det samme materiale flere gange, hvorfor en læge normalt ikke kan give afslag på aktindsigt med den begrundelse, at patienten tidligere har fået indsigt i det ønskede materiale.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge den 16. februar 2004 ikke var berettiget til at meddele afslag på fornyet aktindsigt med henvisning til, at der tidligere var givet fuld aktindsigt i journalen på medicinsk afdeling, .

Nævnet skal i den forbindelse bemærke, at det forhold, at overlæge den 2. marts 2004 efterfølgende tilbød fornyet fremsendelse af journalen mod betaling på 10 kr. for den første side og 1 kr. for hver påbegyndt side herefter, ikke ændrer ved, at det den 16. februar 2004 ikke var berettiget til at meddele afslag på fornyet aktindsigt med henvisning til, at der tidligere var givet fuld aktindsigt i journalen på medicinsk afdeling, .

Nævnet kan i øvrigt oplyse, at det fremgår af Sundhedsministeriets vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at såfremt en patient anmoder om aktindsigt i en patientjournal på et sygehus, skal dette forstås som en anmodning om aktindsigt i den lægelige journal. Det skal således alene gives aktindsigt i sygeplejeoptegnelser, såfremt der specifikt er anmodet herom, idet relevante oplysninger fra disse optegnelser vedrørende undersøgelse, behandling med videre altid skal fremgå af patientjournalen ved overførelse til denne.

Det fremgår af s e-mail af den 9. februar 2004 til medicinsk afdeling, , at han ønskede aktindsigt: ”i journalen, alle dokumenter, herunder også computeroplysninger, data, alle prøveresultater, skema, behandlingsforløb, alle notater, mødereferater, henvisninger, breve, interne og eksterne oplysninger, medicinrapport m.m. ”

Det er nævnets opfattelse ud fra ordlyden af s e-mail af den 9. februar 2004 til medicinsk afdeling, , at det burde have stået klart for overlæge , at anmodningen om aktindsigt også omfattede sygeplejekardex.

Nævnet finder i øvrigt ikke, at der i administrerende overlæge s partshøringssvar af den 16. maj 2005 er anført forhold, som kan medføre en ændret vurdering af den måde, hvorpå anmodningen om aktindsigt blev håndteret.

Nævnet finder samlet, at administrerende overlæge handlede kritisabelt ved sin håndtering af fornyede anmodning af den 9. februar 2004 om aktindsigt i dennes journal på medicinsk afdeling, .