Klage over information og behandling af hjernesvulst

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger der var involveret i behandlingen af den 12. januar 2004 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans information af den 4. december 2003 og den 12. januar 2004 på neurokirurgisk afdelingen, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

0552711

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2006

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger der var involveret i behandlingen af <****> den 12. januar 2004 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans information af <****> den 4. december 2003 og den 12. januar 2004 på neurokirurgisk afdelingen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb


Den 19. december 2002 blev af egen øjenlæge henvist til nærmere undersøgelse i øjenambulatoriet, , på grund af en synsfeltdefekt på venstre øje. Undersøgelsen gav ligeledes mistanke om en ødelæggelse af øjennerven. Tilstanden blev observeret ved fornyet undersøgelse i efteråret 2003, hvor de tidligere undersøgelser blev gentaget og suppleret med en MR-scanning.

Ved MR-scanningen blev der påvist en svulst i hovedet. Herudover blev der konstateret et nedsat syn på venstre øje, hvorfor blev henvist til neurokirurgisk afdeling, .

Den 4. december 2003 blev blev undersøgt af overlæge A på neurokirurgisk afdeling, , og overlægen informerede hende om behandlingsplanen, herunder at operationen skulle foretages gennem kraniet (kraniotomi). Operationen blev planlagt til kort efter nytår.

Den 12. januar 2004 blev forud for operationen på ny informeret om indgrebets art, risici forbundet med indgrebet samt risici forbundet med manglende operation. accepterede indgrebet og blev herefter opereret af overlæge A assisteret af ledende overlæge B, neurokirurgisk afdeling, . Under operationen viste det sig, at svulsten var beliggende delvis under synsnerven og inde i den knoglekanal, hvor synsnerven er lejret. Indgrebet forløb uden komplikationer.

Efter operationen mistede synet på venstre øje.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At lægerne ikke foretog en korrekt operation af .

Det er herved anført, at i januar 2004 ved et operativt indgreb fik fjernet en hjernesvulst. Efter operationen har hun mistet synet på venstre øje, hvorfor hun mener, at lægerne begik en fejl under operationen.

2. At lægerne ikke foretog en korrekt information forud for operationen.

Det er herved anført, at hverken ved en ambulant kontrolundersøgelse i december 2003 eller ved indlæggelsen på den 9. januar 2004 blev informeret om den forestående operation, sygdommens karakter, fremgangsmåden i forbindelse med den planlagte operation samt risici forbundet med operationen. Det er endelig anført, at først dagen før operationen blev klar over, hvad hun fejlede, og at der var tale om et større indgreb. Hun blev ved samme lejlighed informeret om, at lægerne ville operere gennem skalpen og ikke gennem næsen som oprindelig oplyst, på grund af svulstens størrelse. blev imidlertid ikke informeret om risici forbundet med operationen.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

De læger, der var involveret i behandlingen af den 12. januar 2004 på neurokirurgisk afdeling, , har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Begrundelse


I journalen den 12. januar 2004 er det noteret, at blev opereret af overlæge A assisteret af ledende overlæge B, neurokirurgisk afdeling, . Under operationen viste det sig, at svulsten var beliggende delvis under synsnerven og inde i den knoglekanal, hvor synsnerven er lejret.

Efter operationen mistede synet på venstre øje.

Nævnet har på baggrund af det foreliggende journalmateriale lagt til grund, at hjernehindesvulsten blev fjernet gennem en kranieåbning (frontotemporal kraniotomi), som muliggør en blotlægning af den pågældende svulst og synsnerven fra hjernens underside.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at operationer for svulster i nærheden af synsnerverne medfører en betydelig risiko for en læsion enten af nerven selv eller af de blodkar, der forsyner nerven, med et funktionstab i form af synsnedsættelse eller blindhed til følge. Risikoen er øget, når der allerede før operationen optræder synspåvirkning.

Det er nævnets opfattelse, at den anvendte operationsmetode er almindelig anerkendt inden for neurokirurgien, og nævnet skal bemærke, at operationen forløb uden komplikationer.

Nævnet finder herefter, at overlæge A og overlæge B har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med deres behandling af den 12. januar 2004 på neurokirurgisk afdeling, .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge A har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 i forbindelse med sin information af den 4. december 2003 og 12. januar 2004 forud for fjernelse af en hjernesvulst på neurokirurgisk afdeling, .

Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge A udførligt havde sikret sig, at der ikke var sproglige barrierer til hinder for forståelsen af informationen den 4. december 2003.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 4. december 2003 blev undersøgt af overlæge A i neurokirurgisk afdeling, , der informerede hende om behandlingsplanen, herunder at operationen skulle foretages gennem kraniet (kraniotomi). Operationen blev planlagt til kort efter nytår.

Det fremgår af journalen den 12. januar 2004, at inden operationen på ny blev informeret om risici i form af manglende radikalitet, blødning, infektion og risiko for nerveskader af overlæge A, neurokirurgisk afdeling, . accepterede indgrebet.

Overlæge A har i sin udtalelse til sagen anført, at han den 4. december 2003 foreviste tumorens placering på MR-scanningsbillederne. Han informerede hende om, at indgrebet skulle foretages gennem kraniet (kraniotomi). Overlægen har endvidere anført, at han den 12. januar 2004 gentog den tidligere givne information, hvor han oplyste om risici ved manglende operation, samt risici forbundet med selve indgrebet i form af nerveskade.

Nævnet finder på baggrund af journalen og overlæge As udtalelse det godtgjort, at overlægen den 4. december 2003 og den 12. januar 2004 gav en relevant information til .

Nævnet finder herefter, at overlæge A ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin information af den 4. december 2003 og den 12. januar 2004 på neurokirurgisk afdeling, .

Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge A udførligt havde sikret sig, at der ikke var sproglige barrierer til hinder for forståelsen af informationen den 4. december 2003.