Klage i forbindelse med aktindsigt, herunder instruks

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge A vedrørende instruks om sekretærers håndtering af anmodning om aktindsigt i journalmateriale på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0552730

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2006

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling, Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge A vedrørende instruks om sekretærers håndtering af anmodning om aktindsigt i journalmateriale på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 7. september 2004 anmodede på ortopædkirurgisk afdeling, , om aktindsigt i sin journal i form af udlevering af kopi af journalen.

Samme dag meddelte en sekretær på afdelingen , at anmodningen om aktindsigt kunne imødekommes, men at sekretæren først kunne fremsende journalen i løbet af en måneds tid på grund af ekstraordinær travlhed i sekretariatet.

Den 24. oktober 2004 blev journalen fremsendt til .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge B, ortopædkirurgisk afdeling, ikke imødekom s anmodning om aktindsigt i hendes journal den 7. september 2004 i form af udlevering af kopi af journalen.

Det er anført, at overlægen den 7. september 2004 meddelte , at hun ikke kunne få journalen før om en måneds tid, da sekretæren ikke havde tid til at ekspedere anmodningen før. Det er herved anført, at overlægen ikke har imødekommet anmodningen om aktindsigt og ikke har givet en tilstrækkelig begrundelse for, hvorfor han ikke gav aktindsigt omgående.

Nævnets afgørelse af klagen


Ledende overlæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med instruks om sekretærers håndtering af anmodning om aktindsigt i journalmateriale på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, at det af instruksen havde fremgået, at sundhedspersonen snarest afgør, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes.


Begrundelse


Under sagens oplysning har klager meddelt nævnet, at det ikke var overlæge B, der håndterede anmodningen om aktindsigt, men derimod en sekretær på afdelingen.

Nævnet kan oplyse, at det ikke har kompetence til at vurdere sekretærers håndtering af anmodning om aktindsigt. Derimod kan nævnet tage stilling til, om den instruks, der forefindes på afdelingen vedrørende sekretærers håndtering af anmodning om aktindsigt, er udformet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet kan videre oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. Hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af sundhedspersonen, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det fremgår af afdelingens instruks vedrørende fremsendelse af kopi af sygehusjournaler, at en patient har krav på indsigt i sin sygehusjournal. En patient har krav på senest 10 dage efter patienten har fremsat anmodning, at få at vide, hvornår patienten kan regne med, at der bliver taget stilling til anmodningen om aktindsigt.

Det er på det grundlag nævnets opfattelse, at afdelingens instruks vedrørende fremsendelse af kopi af sygehusjournaler er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, at det af instruksen havde fremgået, at sundhedspersonen snarest afgør om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Nævnet finder på det grundlag, at ledende overlæge A har foranlediget, at der forefindes en instruks vedrørende sekretærers håndtering af anmodning om aktindsigt på ortopædkirurgisk afdeling, , som er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt standard. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, at det af instruksen havde fremgået, at sundhedspersonen snarest afgør om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes.