Klage over behandling af et 6-årigt barn uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- halssygdomme for den 21. oktober 2004 at have foretaget behandling af uden forinden at indhente samtykke fra hans moder, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Sagsnummer:

0553008

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2006

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øre-, næse- halssygdomme <****> for den 21. oktober 2004 at have foretaget behandling af <****> uden forinden at indhente samtykke fra hans moder, jf. lov om patienters retsstilling § 6.

Hændelsesforløb


, der var 6 år gammel, var den 21. oktober 2004 til konsultation
hos speciallæge i øre-, næse- halssygdomme sammen med sin fader. Speciallægen fandt lidt fugtig ørevoks på højre øre samt betydelig indtrækning af trommehinden. På venstre side var der et lille hul på trommehinden. Speciallægen vurderede, at der skulle foretages yderligere undersøgelser, inden man tog stilling til anlæggelse af dræn.

På det pågældende tidspunkt havde s moder alene forældremyndigheden over .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At speciallæge den 21. oktober 2004 behandlede uden moderens samtykke.

Det er herved anført, at moderen alene havde forældremyndigheden over .

Nævnets afgørelse af klagen


Lov om patienters retsstilling § 6 er blevet overtrådt ved behandlingen af den 21. oktober 2004, men nævnet finder ikke, at speciallæge kan kritiseres herfor.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 21. oktober 2004, at var til konsultation hos speciallæge i øre-, næse- halssygdomme sammen med sin fader. Speciallægen fandt lidt fugtig ørevoks på højre øre samt betydelig indtrækning (retraktion) af trommehinden. På venstre side var der et lille hul på trommehinden. Speciallægen fandt, at der skulle foretages yderligere undersøgelser, inden man tog stilling til, om der skulle anlægges dræn.


Nævnet kan oplyse, at det af § 6 i lov om patienters retsstilling fremgår, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af samme lovs §§ 8-10.

Nævnet kan videre oplyse, at det modsætningsvis af § 8 i lov om patienters retsstilling fremgår, at hvis en patient er under 15 år, er det indehaveren af forældremyndigheden, der skal give samtykke til behandlingen.

Det fremgår af sagen, at på tidspunktet for behandlingen var 6 år gammel, og at hans moder alene havde forældremyndigheden over ham. Heraf følger, at kompetencen til at give samtykke til behandling af alene tilkom moderen.

Nævnet finder på den baggrund, at lov om patienters retsstilling § 6 blev overtrådt ved behandlingen af den 21. oktober 2004.

Speciallæge har i sin udtalelse til sagen oplyst, at han havde haft som patient siden den 18. november 1999, og at begge forældre hidtil havde været med ved behandlingen. Den 19. april 2004 var dog kun ledsaget af moderen. Speciallægen har anført, at det på intet tidspunkt overfor ham er blevet oplyst, at forældremyndigheden skulle have skiftet karakter.

Det er ikke noteret i journalen, at faderen ikke længere havde del i forældremyndigheden, eller at forældrene var blevet skilt, separeret eller havde ophævet samlivet.

Nævnet har herefter lagt til grund, at speciallæge ikke var vidende om, at faderen ikke længere havde forældremyndighed over .

Der foreligger for nævnet ikke oplysninger om konkrete forhold, der kunne tilsige, at faderen ikke længere havde del i forældremyndigheden på tidspunktet for konsultationen den 21. oktober 2004. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er nævnets opfattelse, at det forhold, at begge forældre hidtil havde været med ved behandlingen, men at dette ikke var tilfældet ved konsultationerne henholdsvis den 19. april 2004 og den 21. oktober 2004, ikke i sig selv kunne indikere, at forældrene var blevet skilt, separeret eller havde ophævet samlivet.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at speciallæge ved konsultationen den 21. oktober 2004 ikke havde nogen nærmere anledning til at spørge faderen, om denne fortsat havde del i forældremyndigheden over .

Nævnet finder herefter, at lov om patienters retsstilling § 6 blev overtrådt ved behandlingen af den 21. oktober 2004. Nævnet finder dog, at speciallæge ikke kan kritiseres herfor, idet han ikke vidste, at faderen ikke havde del i forældremyndigheden, og idet han ikke havde nogen nærmere anledning til at spørge faderen, om han fortsat havde del i forældremyndigheden.