Klage over anmodning om aktindsigt i plejehjemsjournal ikke blev imødekommet, og at anmodning om aktindsigt i lægejournal ikke blev besvaret inden for 10 dage.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes håndtering den 6. august 2003 af s anmodning om aktindsigt i sin lægejournal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere plejehjemsassistent for hans behandling af s anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal på Plejehjemmet , jf. forvaltningslovens § 9Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere plejehjemsassistent for hans instruks til plejehjemmet s sekretærfunktion omkring håndtering af anmodninger om aktindsigt i tilknytning til besvarelsen af s anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal på Plejehjemmet .

Sagsnummer:

0553709

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2005

Faggruppe:

Læger, Plejehjemsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes håndtering den 6. august 2003 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin lægejournal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere plejehjemsassistent <****> for hans behandling af <****>s anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal på Plejehjemmet <****>, jf. forvaltningslovens § 9

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere plejehjemsassistent <****> for hans instruks til plejehjemmet <****>s sekretærfunktion omkring håndtering af anmodninger om aktindsigt i tilknytning til besvarelsen af <****>s anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal på Plejehjemmet <****>.

HændelsesforløbI april 2003 under en indlæggelse på et sygehus fremsendte den 71-årige via sin datter et brev til Plejehjemmet , hvori hun bad om aktindsigt i sin journal. havde siden 1995 været tilknyttet plejehjemmet.

Den 24. april 2003 besvarede plejehjemmet anmodningen ved at sende kopi af journalen gående et år tilbage.

Den 12. maj 2003 anmodede et advokatfirma på vegne om aktindsigt i hendes sygejournal fra 2000 og frem. Hvis der var tale om uforholdsmæssigt mange bilag, ville anmodningen dog kunne begrænses til 2003. Plejehjemmet besvarede anmodningen ved at gøre opmærksom på, at der allerede var fremsendt kopi af journalen til dækkende det seneste år. Samtidig bad plejehjemmet om en bekræftelse på, at s datter var indsat som værge for sin mor.

Den 6. august 2003 sendte via sin datter et brev til sin praktiserende læge , hvori hun bad om aktindsigt i sin journal. Samme dag sendte via sin datter også et brev til Plejehjemmet , hvori hun bad om udlevering af kopi af alt skriftligt materiale vedrørende sit ophold på plejehjemmet.

Den 8. august 2003 foranledigede en administrativ medarbejder på Plejehjemmet , at fik tilsendt en pakke med private papirer, som man efter aftale havde opbevaret for hende.

Den 25. august 2003 kom plejehjemsleder og plejehjemsassistent tilbage fra ferie og blev bekendt med s brev af 6. august 2003 og besvarelsen heraf. Plejehjemsassistenten anså ikke brevet som en anmodning om aktindsigt og foretog sig ikke yderligere.

Den 27. august 2003 fremsendte læge en kopi af lægejournalen til .

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At praktiserende læge ikke inden for 10 dage har besvarede s anmodning om aktindsigt.

Det er herved anført, at ved anmodning af 6. august 2003 har bedt om aktindsigt i sin journal.

2. At sundhedspersonale på Plejehjemmet ikke inden for 10 dage har besvaret s anmodning om aktindsigt.

Det er herved anført, at ved anmodning af 6. august 2003 har bedt om aktindsigt i sin journal.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktPraktiserende læge har overtrådt § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling vedrørende s anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal.

BegrundelseDet fremgår af praktiserende læge s udtalelse til sagen, at hun den 4. august 2003 kom tilbage efter 3 ½ måneds sygdom. Hun var på daværende tidspunkt på deltid, og ved tilbagekomsten var der en stor arbejdsmængde at gennemgå. Dette var baggrunden for, at anmodningen om aktindsigt først blev besvaret den 27. august 2003.

Patientklagenævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet finder herefter, at praktiserende læge i henhold til § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling straks efter modtagelsen af anmodning om aktindsigt den 6. august 2003 burde have meddelt , at hun kunne få aktindsigt i sin journal, og hvornår dette kunne gennemføres.

Nævnet finder på dette grundlag, at praktiserende læge ikke har overholdt 10 dages fristen i lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt af den 6. august 2003.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktPlejehjemsassistent har overtrådt § 9 i forvaltningsloven ved sin behandling af s anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal på plejehjemmet .

Plejehjemsassistent har ikke handlet fagligt korrekt ved sin instruks til plejehjemmet s sekretærfunktion omkring håndtering af anmodninger om aktindsigt i tilknytning til besvarelsen af s anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal på plejehjemmet .

Begrundelse


Plejehjemsleder og plejehjemsassistent har oplyst til sagen, at via sin datter i april 2003 sendte et brev til Plejehjemmet , hvori hun bad om aktindsigt i sin journal. Den 24. april 2003 besvarede plejehjemmet anmodningen, idet der blev sendt kopi af journalen gående et år tilbage. Den 12. maj 2003 anmodede et advokatfirma på vegne af om aktindsigt i hendes sygejournal fra 2000 og frem, idet det dog blev bemærket, at anmodningen kunne begrænses til 2003, hvis der var tale om uforholdsmæssigt mange bilag. Plejehjemmet besvarede anmodningen ved at gøre opmærksom på, at der allerede var fremsendt kopi af journalen til dækkende det seneste år. Samtidig bad plejehjemmet om en bekræftelse på, at s datter var indsat som værge for sin mor.

Det er endvidere oplyst til sagen, at en administrativ medarbejder på Plejehjemmet den 7. august 2003 konstaterede, at havde underskrevet et fremsendt brev af den 6. august 2003, hvori hun anmodede om udlevering af kopi af alt skriftligt materiale vedrørende opholdet på plejehjemmet i perioden fra 1995 til 5. august 2003. Den daglige sundhedsfaglige ledelse havde ferie og blev midlertidigt forestået af en social- og sundhedsassistent. Den administrative medarbejder formodede, at havde fået kopi af alle relevante sundhedsfaglige akter og ville ikke uden om den sundhedsfaglige ledelse sende kopi af sygejournalen, men kun administrative papirer og kopier af fuldmagter.

Plejehjemsleder og plejehjemsassistent har anført i sin udtalelse til sagen, at han kom tilbage fra ferie den 25. august 2003 og så besvarelsen af s brev af 6. august 2003. Han betragtede henvendelsen som besvaret, da der ikke var yderligere henvendelser fra . Da der i henvendelsen ikke var nævnt noget om aktindsigt eller kopi af journal, og man allerede i april 2003 havde sendt sagsakter vedrørende pleje, konkluderede plejehjemslederen, at brevet kun omfattede pengesager og lignende.

Det følger af § 4 i lov patienters retsstilling, at lovens regler om stillingtagen til anmodninger om aktindsigt i helbredsoplysninger alene omfatter personer, der er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver og personer, der handler på disses ansvar.

Da plejehjemsleder s er uddannet plejehjemsassistent, og denne stillingsbetegnelse ikke kræver autorisation i henhold til særlig lovgivning, kan hans afgørelse den 25. august 2003 ikke anses som omfattet af reglerne om aktindsigt i lov om patienters retsstilling. Afgørelsen er imidlertid omfattet af reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven.

Det fremgår af forvaltningsloven § 9, at den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Ifølge lovens § 10 omfatter en parts ret til aktindsigt som udgangspunkt alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder genpart af de skrivelser, der er udgået fra myndigheden, når skrivelserne må antages at være kommet frem til adressaten. Aktindsigten omfatter desuden indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Det er nævnets opfattelse, at s skriftlige henvendelse den 6. august 2003 må anses en som ny anmodning om aktindsigt, da der blev anmodet om kopier af alt skriftligt materiale vedrørende opholdet på plejehjemmet . Anmodningen var hermed tilstrækkeligt præcis, hvorfor plejehjemsassistent burde have taget stilling til, om det ønskede materiale kunne fremsendes.

Nævnet kan videre oplyse, at en sundhedsperson, når en patient anmoder om aktindsigt i det samme materiale flere gange, som udgangspunkt ikke kan give afslag på aktindsigt med den begrundelse, at patienten tidligere har fået indsigt i det ønskede materiale.

Nævnet har yderligere bemærket, at der fra sekretærfunktionens side ikke blev taget kontakt til den midlertidige sundhedsfaglige ledelse i forbindelse med modtagelsen af s brev af 6. august 2003, og at brevet først blev gennemset af en sundhedsperson, da plejehjemsleder og plejehjemsassistent den 25. august 2003 kom tilbage fra ferie.

Det fremgår forvaltningslovens § 16, at afgørelsen af, om og i hvilken form en begæring om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Nævnet er på denne baggrund af den opfattelse, at plejehjemsleder og plejehjemsassistent burde have instrueret Plejehjemmet s sekretærfunktion i, at spørgsmål og stillingtagen til anmodninger om aktindsigt - herunder om en henvendelse kan anses som en aktindsigtsanmodning - snarest muligt skulle forelægges for den sundhedsfaglige ledelse eller anden sundhedsperson, hvortil sådanne afgørelser midlertidigt måtte være delegeret til. Sekretærfunktionen burde endvidere blevet instrueret i at underrette patienter om en eventuel grund til, at en anmodning om aktindsigt ikke var imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den var modtaget af plejehjemmet.

Nævnet finder på dette samlede grundlag, at plejehjemsassistent ikke handlede i overensstemmelse med forvaltningsloven ved sin håndtering af s anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal.