Klage over utilstrækkelig behandling af brækket håndled

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af s den 2. og den 4. august 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans journalføring af behandling af s den 4. august 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på anæstesiologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af den 2., 3. og 7. august 2003, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af den 12. september 2003 i ortopædkirurgisk ambulatorium, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

05F031

Offentliggørelsesdato:

20. september 2005

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv, Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af <****>s den 2. og den 4. august 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans journalføring af behandling af <****>s den 4. august 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på anæstesiologisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> den 2., 3. og 7. august 2003, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af <****> den 12. september 2003 i ortopædkirurgisk ambulatorium, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 22. juli 2003 brækkede venstre håndled, og der blev iværksat behandling i form af påpladssætning og gipsskinne.

Den 31. juli 2003 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , til operativ behandling af bruddet på venstre håndled.

Den 2. august 2003 blev opereret af afdelingslæge A, ortopædkirurgisk afdeling. Røntgengennemlysning efter isætning af fire pinde (Hoffmann apparatur) viste acceptabel stilling.

Den 3. august 2003 var der angivelig sket et skred i bruddet, og en afdelingslæge fra ortopædkirurgisk afdeling satte bruddet på plads igen. Røntgenundersøgelse den 4. august 2003 viste, at stillingen var bedre end før operationen, og blev udskrevet.

Efter udskrivningen mødte samme dag i skadestuen, da Hoffmann apparaturet var gået løst, og der var sket et skred i bruddet. Overlæge A foretog påpladssætning af bruddet og stramning af apparaturet, men røntgenundersøgelse samme dag viste ikke tilfredsstillende stilling, og der blev planlagt operation den følgende dag.

På grund af travlhed blev operationen den 5. august 2003 udsat til den 7. august 2003, hvor blev opereret af en afdelingslæge. Røntgenundersøgelse den 8. august 2003 viste god stilling.

Ved ambulant kontrol den 15. august 2003 var stillingen i bruddet uændret, men brudlinien var lidt mere synlig end ved optagelsen den 8. august 2003.

Den 12. september 2003 mødte til kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorium, , med henblik på fjernelse af Hoffmann apparaturet. Apparaturet blev fjernet uden bedøvelse af reservelæge B.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At den 2. august 2003 på ikke modtog en korrekt behandling af læge A i forbindelse med en operation.

Det er herved anført, at resultatet af operationen var så ringe, at det måtte laves om den følgende dag.

2. At den 4. august 2003 på ikke modtog en korrekt behandling af læge A, herunder at behandlingen blev foretaget uden bedøvelse, og at der ikke blev skrevet et journalnotat.

Det er herved anført, at resultatet af behandlingen var så ringe, at det måtte laves om den følgende dag.

3. At under to operationer i august 2003 på fik Morfin på trods af, at hun havde oplyst, at hun ikke kunne tåle dette.

4. At den 12. september 2003 på ikke modtog en korrekt behandling, idet hun fik fjernet fire skruer i hånd og arm uden lokalbedøvelse.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt

Afdelingslæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af s den 2. og den 4. august 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Afdelingslæge A har ikke overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandling af s den 4. august 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 31. juli 2003 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , efter at hun den 22. juli 2003 havde pådraget sig et knust (komminut) venstresidig håndledsnæret brud i spolebenet (radius) med forskydning. Bruddet var primært blevet påpladssat, men ved røntgenundersøgelse den 31. juli 2003 blev der påvist forskydning, og der blev fundet indikation for fornyet påpladssætning samt fiksation af bruddet med såkaldt eksternt apparat.

Videre fremgår det af journalen, at den 2. august 2003 blev opereret af afdelingslæge A, der foretog operativ påpladssætning. Ifølge operationsbeskrivelsen blev der efter placering af de 2 x 2 pinde, der blev forbundet med barre, foretaget påpladssætning. Der blev anvendt røntgengennemlysning, der viste acceptabel stilling. Det var ikke muligt at få mere længde på samt heller ikke muligt at opnå en bedre volar fleksion (der menes formentligt bedret volar placering af vinklen på ledfladen på spolebenet).

Der blev foretaget røntgenundersøgelse før og efter påpladssætningen den 2. august 2003, og nævnet har vurderet billederne og finder, at der på røntgenbillederne før operationen ses et brud af typen Colles brud (Older type IV) med knusningsbrud af hele den håndledsnære del af spolebenet. Efter operationen er der den 3. august 2003 foretaget røntgenbilleder, og nævnet finder, at der ses manglende længde på cirka 2 mm svarende til ledfladen, samt en vinkling på cirka 10° opad (dorsalt) af ledfladen på spolebenet.

Nævnet kan oplyse, at et brud som det aktuelle almindeligvis behandles med lukket påpladssætning og efterfølgende ekstern fiksation.

Det fremgår af journalen, at det på baggrund af røntgenundersøgelse den 3. august 2003 blev vurderet, at yderligere påpladssætning var nødvendigt. Bruddet blev senere samme dag sat på plads igen.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at der trods korrekt behandling kan forekomme skred i et brud, og at det kan ske allerede i de første døgn. Derfor foretages der almindeligvis altid røntgenoptagelser inden en eventuel udskrivelse.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge A ved operationen den 2. august 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, , handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Videre fremgår det af journalen, at den 4. august 2003 blev udskrevet, men at hun samme dag henvendte sig på skadestuen, , idet det eksterne apparat havde løsnet sig, og der på ny var sket skred i bruddet. Afdelingslæge A foretog påpladssætning samt fikserede det eksterne apparat på ny.

Det fremgår af afdelingslæge As udtalelse af 13. maj 2004 til sagen, at det var aftalt med , at han kunne foretage forsøg på påpladssætning og se, om den blev acceptabel, ellers måtte indlægges og få foretaget påpladssætning i bedøvelse.

Nævnet kan oplyse, at påpladssætning samt låsning af apparaturet på ny – som i den aktuelle sag - almindeligvis kun vil være ganske let smertende.

Det er nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt, at afdelingslæge A efter aftale med forsøgte påpladssætning af et bruddet uden bedøvelse.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge A ved sin behandling af den 4. august 2003 på ortopædkirurgisk afdeling, , handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen, at afdelingslæge A den 9. september 2003 dikterede et erstatningsnotat for den 4. august 2003.

Nævnet finder, at afdelingslæge A handlede i overensstemmelse med reglerne om journalføring, idet han dikterede et erstatningsnotat, da han blev opmærksom på, at notatet af 4. august 2004 ikke var indskrevet i journalen.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt

De læger på anæstesiologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af den 2., 3. og 7. august 2003 har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 2., 3. og 7. august 2003 blev opereret på ortopædkirurgisk afdeling. , og at hun blev lagt i fuld bedøvelse ved alle operationerne.

Det fremgår af anæstesiskemaerne fra henholdsvis den 3. og 8. august 2003, at ikke kunne tåle morfin på grund af kvalme og opkastninger. For så vidt angår anæstesiskemaet den 2. august 2003 er det meget utydeligt og derfor svært læsbart. Imidlertid fremgår det af overlægen fra anæstesiologisk afdeling, , at det ligeledes fremgår af anæstesiskemaet den 2. august 2003, at ikke kunne tåle morfin.

Videre fremgår det af anæstesiskemaerne, at der ved alle 3 operationer blev givet fuld bedøvelse (generelle anæstesier) af typen total intravenøs anæstesi (TIVA).

Nævnet kan oplyse, at TIVA består af kontinuerlig intravenøs indgift af sovemiddel (Propofol) samt intravenøs indgift af såkaldte syntetiske opioider (morfinlignende stoffer).

Ved alle tre anæstesier fik ifølge journalen det syntetiske opioid fentanyl. Ved anæstesien den 3. august 2003 fik endvidere det syntetiske opioid alfentanil og i forbindelse med anæstesien den 2. august 2003 fik også det syntetiske opioid remifentanil. Herudover indåndede en blanding af ilt og atmosfærisk luft ved alle 3 operationer.

Det er nævnets opfattelse, at indgift af syntetisk opioid i forbindelse med TIVA er en uomgængeligt nødvendig komponent for at sikre smertefrihed. Undladelse heraf vil medføre uønsket, potentielt faretruende, påvirkning af patientens kredsløb (højt blodtryk og hurtig puls).

Nævnet kan oplyse, at der er omfattende dokumentation, som peger på, at TIVA er en anæstesiform, som medfører en lav, ja i et stort antal undersøgelser den laveste, forekomst af kvalme og opkastning postoperativt.

Videre kan nævnet oplyse, at en patients oplysning om, at han/hun ikke tåler et medikament, kan dække over mange forhold. For opioiders vedkommende kan der for eksempel være tale om, at patienten tidligere har oplevet kvalme/opkastning, kløe, sløvhed eller forvirring. Sådanne bivirkninger kan dog variere meget, afhængigt af blandt andet tid og situation (fx operationstype). Alle opioider kan give kvalme og opkastning, men som anført er indgift af syntetisk opioid nødvendigt i forbindelse med TIVA.

Nævnet finder herefter, at de læger fra anæstesiologisk afdeling, , der ved involveret i behandlingen af henholdsvis den 2., 3. og 7. august 2003 handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 4. klagepunkt

Reservelæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 12. september 2003 i ortopædkirurgisk ambulatorium, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 12. september 2003 var til kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorium, , og at reservelæge B fjernede det eksterne apparat uden besvær.

Det fremgår af administrative overlæge , at afdelingens rutine er, at fjernelse af ekstern fiksation sker uden bedøvelse.

Det er nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at foretage fjernelse af eksternt apparat på en underarm og hånd uden bedøvelse efter behandling af håndledsnært brud.

Nævnet finder herefter, at reservelæge B handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. september 2003 i ortopædkirurgisk ambulatorium, .