Klage over behandling i forbindelse med kræft i maven

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 10. juni 2004 på radiologisk afdeling på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af på kirurgisk afdeling på i perioden fra den 7. juni til den 31. august 2004, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0654614

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2006

Speciale:

Røntgen (radiologi), Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 10. juni 2004 på radiologisk afdeling på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af <****> på kirurgisk afdeling på <****> i perioden fra den 7. juni til den 31. august 2004, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
havde i 2001 ved en ultralydsundersøgelse fået påvist cyster (blærer) i maven. Den 28. maj 2004 havde via egen læge fået foretaget en ultralydsundersøgelse af maven, der viste en meget stor cyste samt mindre cyster i leveren og cyster i begge nyrer, og den 7. juni 2004 blev han af egen læge indlagt på kirurgisk afdeling på .

Ved indlæggelsen på konstateredes det, at havde mavesmerter, kvalme og opkastninger samt havde haft et vægttab på 3 kg. En ultralydsundersøgelse af maven den 9. juni 2004 viste uændrede forhold fra undersøgelsen den 28. maj 2004. Den store cyste i leveren blev tømt for 2 1/2 liter lys klar væske, der blev undersøgt mikroskopisk. Der påvistes ikke kræftmistænkelige celler.

En CT-scanning af den 10. juni 2004 blev beskrevet af overlæge . Scanningen viste cyster i leveren og nyrerne, men i øvrigt intet abnormt. Efter tømningen af cysten i leveren var velbefindende, og han blev udskrevet den 14. juni 2004 til ambulant kontrol.

Ved ambulant kontrol den 16. juli 2004 blev det konstateret af en 1. reservelæge, at en ultralydsundersøgelse af den 9. juli 2004 viste, at den store cyste i leveren var gendannet. Imidlertid havde ingen smerter, hvorfor 1. reservelægen ikke fandt, at tømning af cysten var indiceret.

Den 29. juli 2004 henvendte sig på , fordi han ikke kunne indtage føde. En ultralydsundersøgelse den 2. august 2004 viste som tidligere, cyster, og desuden en solid proces i relation til venstre nyre. Derfor ordinerede en 1. reservelæge en revurdering af CT-scanningen udført den 10. juni 2004. Denne revurdering afslørede en 3 x 3 cm stor proces i relation til venstre nyre. Den 5. august 2004 blev der udført en ultralydsvejledt vævsprøve fra denne proces, og en mikroskopisk undersøgelse heraf viste, at det drejede sig om kræft, men udgangspunktet kunne ikke fastslås.

blev den 10. august 2004 udskrevet til en aflastningsplads. Ved en ambulant kontrol i august 2004 blev informeret om det ondartede mikroskopisvar. Hans almene tilstand tillod ikke større kirurgiske indgreb, men der blev ordineret en ny scanning med henblik på henvisning til onkologisk afdeling.

Den 31. august 2004 var der en telefonsamtale mellem en læge fra kirurgisk afdelings ambulatorium og s egen læge, der meddelte, at var meget syg (terminal), og at lægen i samråd med og dennes hustru var enedes om, at man ikke ønskede foretaget flere undersøgelser.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke blev tilstrækkelig undersøgt og behandlet på i perioden fra den 7. juni til den 31. august 2004.

Det er herved anført, at man burde have foretaget yderligere undersøgelser, efter udtømning af cyster i maven, da havde tabt en tredjedel af sin vægt.

Det er videre anført, at man i juli måned 2004 forsøgte at få indlagt til videre undersøgelse, men at det blev vurderet, at han ikke var syg nok. Først da hans egen læge kom hjem fra ferie, blev indlagt, og det blev konstateret, at han havde kræft.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin beskrivelse af en CT-scanning den 10. juni 2004 af s mave på radiologisk afdeling på .

De læger, der var involveret i behandlingen af på kirurgisk afdeling på i perioden fra den 7. juni til den 31. august 2004 har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 7. juni 2004 fra kirurgisk afdeling på , at af egen læge blev indlagt under diagnosen cyster i maven samt opkastninger. Videre fremgår det af journalen, at en uge tidligere startede med kvalme og opkastninger bestående af slim og saft fra mavesækken, ca. en time efter fødeindtagelse. Endvidere havde han mavesmerter og havde inden for 3 uger tabt 3 kg.

Det fremgår videre af journalen den 7. juni 2004, at var varm og tør med pæne farver. Han havde ikke vejrtrækningsproblemer, og han var vågen og klar. Hans pupiller var runde og han reagerede på lys. Hans mave var tydeligt asymmetrisk med udfyldning i højre side. Udfyldningen var ca. på størrelse med en håndbold og spændte over midtlinien. Den var fast og uøm, men gav ved berøring utilpashed. Der var ingen udfyldninger i øvrigt. Der var frie uømme nyreloger, og meget sparsomme men normale tarmlyde. Blærehalskirtlen (prostata) fandtes normal i konsistens og størrelse.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at der den 7. juni 2004 blev foretaget en undersøgelse af i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 8. juni 2004 fra kirurgisk afdeling på , at havde en håndboldstor udfyldning i maven, men ellers regelmæssig overflade. Det kunne ikke vurderes, hvilket organ udfyldningen udgik fra, hvorfor der blev ordineret en ultralydsscanning af maven. Blodprøver viste normale infektionstal og normale lever-galdetal.

Videre fremgår det af journalen den 8. juni 2004, at var indlagt med cyster i såvel lever som nyrer, formentlig godartede (benigne), men der var nu betydelige tryksymptomer, og havde udviklet venstresidigt lyskebrok (inguinalhernie). Med henblik på planlægning af operation blev der ordineret en CT-scanning.

Det fremgår af journalen fra radiologisk afdeling den 9. juni 2004, at en ultralydsundersøgelse af øvre mave viste, at maven var præget af flere cyster, hvoraf man valgte at udtømme den største. Med en 1,2 mm kanyle udtømtes den største cyste for 2,5 liter lysegul glasklar væske. 10 ml blev sendt i spidsglas til nærmere undersøgelse. Begge nyrer fandtes normale uden svulster (tumor). Der fandtes enkelte småcyster i begge nyrer. Milten fandtes normal. Det fremgår af journalen, at det blev konkluderet, at der var tale om en stor cyste, formentlig udgået fra leveren (hepar), at denne var udtømt, samt at der var sendt materiale til nærmere undersøgelse. Der var uændrede mindre cyster i leveren målende op til 10 x 6 cm.

Det fremgår af journalen fra radiologisk afdeling den 10. juni 2004, at en CT-scanning af maven beskrevet af overlæge viste en delvis sammenfaldet cyste centralt i højre leverlap omsluttende de centrale portale grene. Der er forinden ultralydsvejledt udtømt 2 liter cystevæske, men der er fortsat en diameter på ca. 7 cm af den sammenfaldede cyste. Endvidere fandtes flere mindre cyster tilbage i venstre leverlap, den største målte ca. 6 cm i længste mål. Herudover havde en 6 cm stor cyste i øvre venstre nyrepol og en 11 cm i diameter stor cyste i nedre højre nyrepol.

Overlæge har i sin udtalelse til sagen anført, at det jævnfør revurderingen af scanningen den 4. august 2004 er korrekt, at der ses en 2 x 3 cm stor tumor bag venstre nyre.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at der ved CT-scanningen den 10. juni 2004 findes flere små cyster i venstre nyre, samt en enkelt stor cyste ved øvre nyrepol. Endvidere findes en solid proces bag nyren målende ca. 2 x 3 cm. Denne proces ligger i tæt relation til nyren, men er ikke med sikkerhed udgået fra denne. Det er videre nævnets opfattelse, at udseendet af denne proces afviger fra cysterne, hvorfor det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge ikke var opmærksom på denne proces og samtidig beskrev den ved den primære vurdering af CT-scanningen. Dette kunne dermed have givet anledning til yderligere undersøgelse med udtagelse af en vævsprøve.

Nævnet finder på baggrund af ovenstående, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin beskrivelse af CT-scanningen af s mave den 10. juni 2004 på radiologisk afdeling på .

Det fremgår af journalen fra kirurgisk afdeling den 11. juni 2004, at der var udtømt en større levercyste. havde desuden cyster i begge nyrer, langt mindre. Han var velbefindende efter punkturen og klarede nu at spise. Maven var blød, uøm og sammenfalden. Det fremgår videre, at det blev konkluderet, at der var god effekt af udtømningen, samt at der ikke blev planlagt videre tiltag. kunne tage hjem på orlov i weekenden og møde ind mandag morgen.

Det er nævnets opfattelse, at der var indikation for udtømning af cysten, hvorfor det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at dette blev foretaget den 10. juni 2004.

Af journalen fra kirurgisk afdeling den 14. juni 2004 fremgår det, at blev udskrevet, og der blev aftalt kontrol med en ultralydsundersøgelse en måned senere.

Det er nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at blev udskrevet den 14. juni 2004, idet der ikke fandtes mistanke om ondartede cyster.

Den 16. juli 2004 fremgår det af journalen fra kirurgisk ambulatorium, at havde været til en ultralydsundersøgelse, der viste at cysterne havde gendannet sig. Han havde ingen smerter af dette, og det blev vurderet, at cysterne nok havde været til stede i mange år, uden at man havde haft kendskab hertil. Der blev derfor ikke fundet indikation for at tømme cysterne igen.

Videre fremgår det af journalen den 16. juli 2004, at det blev understreget, at der var foretaget både ultralydsundersøgelse samt CT-scanning ligesom cystevæsken var blevet undersøgt, og der var ikke noget, der tydede på en kræftsygdom. kunne have nogle forstoppelsesgener og være svimmel, men det skyldtes formentlig for lidt væskeindtag, hvorfor han blev opfordret til at drikke og spise mere. Der blev aftalt kontrol med ultralydsundersøgelse 3 måneder senere.

Det er nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der blev tilrådet kontrol med en ultralydsundersøgelse. Det er ligeledes nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at ultralydsundersøgelsen først blev fastsat til 3 måneder senere, idet der ikke var tegn til ondartede cyster.

Det fremgår af journalen fra kirurgisk ambulatorium den 29. juli 2004, at henvendte sig akut, idet han stadig havde en tiltagende trykkende fornemmelse i maven, og han kunne således ikke indtage føde. Han følte ikke, at føden ville passere. Videre fremgår det af journalen, at var kraftigt afmagret og afkræftet. Hans mave var blød, og der føltes en stor cyste svarende til højre leverlap. Det blev konkluderet, at den manglende fødeindtagelse kunne skyldes den store levercyste, men at s almene tilstand gjorde, at han blev indlagt akut med henblik på undersøgelse af mavesækken ved hjælp af et gastroskop, med hvilket maveslimhinden kunne betragtes (gastroskopi). Eventuelt med efterfølgende bortledning af væske fra levercysten og stillingtagen til operativ behandling.

Det fremgår af journalen fra kirurgisk afdeling den 29. juli 2004, at blev indlagt. Han havde siden udskrivningen været på aflastningsplads på et plejehjem, hvor han ikke kunne spise kosten, at han indimellem havde kastet maden op igen. Der blev foretaget undersøgelse af . Hans mave fandtes flad, blød og uøm. Der fandtes umiddelbart ingen større udfyldninger, og der var naturlige tarmlyde.

Af journalen fra kirurgisk afdeling den 30. juli 2004 fremgår det, at der var betændelse i tolvfingertarmen (duodenit). Der var ingen aktuel grund til behandling, da der ikke var nogen gener.

Den 2. august 2004 fremgår det af journalen fra kirurgisk afdeling, at det gik fremad med at spise og drikke.

En ultralydsundersøgelse foretaget den 2. august 2004 viste som tidligere cyster i såvel lever som nyrer. I højre leverlap fandtes den største cyste målende 14 x 10 cm og i venstre leverlap sås en flerkamret cyste målende 4,5 x 3,5 cm. Højre nyre sås med en 9,5 x 8 cm stor cyste og venstre nyre med stor cyste i øvre pol målende 5,5 x 4,5 cm. I tæt relation til venstre nyre sås en solid proces målende 3 x 3 cm. Det fremgår af beskrivelsen af ultralydsundersøgelsen, at processen sås med flow, så det drejede sig næppe om en cyste med blødning i. Hvorvidt processen udgik fra nyren kunne ikke med sikkerhed vurderes, den kunne også udgå fra tarmen. Det blev anbefalet at CT-scanningen fra juni 2004 blev revurderet med henblik på, om den sete proces kunne genfindes der.

Af journalen fra kirurgisk afdeling den 4. august 2004 fremgår det, at det på en røntgenkonference blev konkluderet, at der var tale om en 3 x 3 cm proces uden sikker relation til nyren. Det fremgår endvidere, at der ved gennemgangen af CT-scanningen fra den 10. juni 2004 ganske rigtigt blev set en anderledes udseende proces i relation til venstre nyre. Der blev anbefalet foretaget en ultralydsvejledt biopsi. Det fremgår endelig, at cysterne skulle lades urørt, at var forklaret, at det kunne dreje sig om noget ondartet samt, at s nærmeste blev informeret herom.

Den 5. august 2004 fremgår det af journalen fra kirurgisk afdeling, at der blev foretaget biopsi. Den 6. august 2004 fremgår det, at havde det fint efter biopsien. Det blev aftalt, at han tog hjem, og at han ville blive kontaktet, når der forelå svar af biopsien. Den 10. august 2004 fremgår det, at blev udskrevet til en aflastningsplads.

Af journalen fra kirurgisk afdeling den 16. august 2004 fremgår det, at der forelå svar på biopsien. Der fandtes ingen sikker kontakt til nyren, men biopsien viste en udifferentieret kræftsvulst. Det primære udgangspunkt kunne ikke stadfæstes. Der fandtes indikation for en PET-scanning.

Det er nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der blev bestilt en PET-scanning.

Endelig fremgår det af journalen fra kirurgisk afdeling, at blev informeret om det ondartede mikroskopisvar. Han blev skønnet ikke at kunne gennemføre et større kirurgisk indgreb. Den 31. august 2004 var der en samtale med s egen læge, der oplyste, at var døende. Han lå passivt hen, og man var blevet enige om, at ikke ønskede yderligere udredning.

Nævnet finder samlet, at de læger, der deltog i behandlingen af i perioden fra den 7. juni til den 31. august 2004 på kirurgisk afdeling på , handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.