Læges manglende journalføring af anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans journalføring af s anmodning om aktindsigt den 17. februar 2005, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans håndtering af s anmodning den 17. februar 2005 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, jf. § 21.

Sagsnummer:

0655022

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2006

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans journalføring af <****>s anmodning om aktindsigt den 17. februar 2005, jf. lægelovens § 6.


Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans håndtering af <****>s anmodning den 17. februar 2005 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, jf. § 21.

Hændelsesforløb

Den 17. februar 2005 anmodede ved henvendelse i konsultationen praktiserende læge om aktindsigt i form af udlevering af kopi af resultaterne fra 2 MR-scanninger fra . Lægen imødekom anmodningen om aktindsigt ved at meddele , at materialet kunne afhentes den 24. februar 2005.


Den 24. februar 2005 meddelte læge , at materialet kunne hentes den 25. februar 2005. afhentede imidlertid ikke det pågældende materiale.


Klagen

Der er klaget over følgende:


• At praktiserende læge ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt i februar 2005 i form af udlevering af kopi af resultaterne fra 2 MR-scanninger fra .


Det er herved anført, at i februar 2005 anmodede lægen om aktindsigt, og at han meddelte , at han kunne få kopi af resultaterne fra MR-scaningerne udleveret en uge senere i konsultationen. Lægen udleverede ved den lejlighed ikke kopier til , men meddelte ham, at han kunne hente kopierne en uge senere.


Nævnets afgørelse af klagen

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin manglende af journalføring af s anmodning om aktindsigt den 17. februar 2005.


Læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, § 21 ved sin håndtering af s anmodning den 17. februar 2005 om aktindsigt i sin journal.


Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at når en patient fremsætter anmodning herom, skal patienten ifølge lov om patienters retsstilling § 20 have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens anmodning og på en let forståelig måde gives patienten meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles, behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. Afgørelser om retten til aktindsigt træffes ifølge lovens § 21 af den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har patientjournalerne m.v. i sin besiddelse. Vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, og om aktindsigten skal gennemføres ved, at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.


Den 17. februar 2005 anmodede praktiserende læge om aktindsigt i form af udlevering af kopi af resultaterne fra 2 MR-scanninger fra .


Læge imødekom s anmodning om aktindsigt, idet han meddelte ham, at han kunne få journalmaterialet en uge senere.


Den 24. februar 2005 meddelte læge , at materialet kunne afhentes den 25. februar 2005. Læge har til sagen vedlagt kopi af det journalmateriale, der blev givet aktindsigt i. Materialet omfatter 2 MR-scanninger: en af halshvirvelssøjlen (columna cervicalis) og en af storhjernen (cerebrum) foretaget den 31. januar 2005 på .


afhentede ikke det pågældende materiale.


Det fremgår af klageskrivelsen, at anmodede om kopi af 2 MR-scanninger: en fra den 10. juni 2004 og en fra den 31. januar 2005 fra .


Som sagen foreligger oplyst, anser nævnet det for tilstrækkeligt godtgjort, at læge har forstået det således, at anmodede om aktindsigt i 2 MR-scanninger foretaget den 31. januar 2005 på , idet lægen til sagen har vedlagt kopi af 25. februar 2005 af det journalmateriale, der blev anmodet om, og der heri indgår 2 MR-scanninger foretaget den 31. januar 2005.


I forbindelse med partshøring af forslag til afgørelse har læge endvidere anført, at han opfattede s anmodning således, at denne anmodede om aktindsigt i 2 MR-scanninger fra den 31. januar 2005.


Der foreligger modstridende oplysninger fra og læge om, hvorvidt anmodede om aktindsigt i MR-scanning fra den 10. juni 2004 fra . Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.


I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.


På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at anmodede læge om aktindsigt i MR-scanning fra den 10. juni 2004.


Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, jf. § 21 er overtrådt, idet læge rettidigt har imødekommet s anmodning om aktindsigt i 2 MR-scanninger fra den 31. januar 2005.


Det er nævnets opfattelse, at en praktiserende læges pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed omfatter en pligt til at føre ordnede optegnelser i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003.


Nævnet finder således på det grundlag, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han ikke har journalført s anmodning om aktindsigt den 17. februar 2005.