Klage over manglende udfærdigelse af lægeerklæring, når lægen havde påtaget sig at udfærdige en sådan.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 8. juni 2004 til vedrørende , jf. lægelovens § 8, stk. 1.

Sagsnummer:

0655111

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2006

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 8. juni 2004 til <****> vedrørende <****>, jf. lægelovens § 8, stk. 1.

Hændelsesforløb
Den 8. juni 2004 henvendte sig til sin praktiserende læge med henblik på at blive sygemeldt, idet hun havde graviditetsbetingede gener. Ved konsultationen blev det aftalt, at skulle være sygemeldt fra den 9. juni 2004 og resten af graviditeten, og at læge ville udfærdige en uarbejdsdygtighedserklæring til s arbejdsgiver.

Denne uarbejdsdygtighedserklæring blev imidlertid aldrig udfærdiget.

Den 24. juni 2004 henvendte sig til læge s kollega, idet hun ønskede at få udfærdiget en attest vedrørende sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader.

Den 29. juni 2004 blev attesten udfærdiget, og af denne fremgår det, at egentlig ikke var syg, men at der var et ergonomisk arbejdspladsproblem. Videre fremgår det, at skulle sygemeldes resten af graviditeten.

Den 10. august 2004 udbad s arbejdsgiver sig en lægeerklæring, og dagen efter fik besked om, at hun skulle møde på arbejde den kommende dag, idet hun ikke var sygemeldt, fordi kommunen havde givet afslag på dagpengerefusion til arbejdsgiveren.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At læge ikke udfærdigede lægeerklæringer i forbindelse med s sygemelding under en graviditet.

Det er herved anført, at læge ikke som lovet den 8. juni 2004 sendte en sygemelding til s arbejdsgiver. Videre er det anført, at gik til kontrol med hendes blodtryk resten af graviditeten, og at hun var tæt på at blive indlagt med svangerskabsforgiftning.

Nævnets afgørelse af klagen
Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 8, stk. 1 ved ikke at have udfærdiget en erklæring af 8. juni 2004 til vedrørende .

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 11. marts 2004, at henvendte sig hos praktiserende læge , da hun skulle til en graviditetskontrol. arbejdede på en fabrik og havde tunge arbejdsbyrder, hvorfor det eventuelt ville blive nødvendigt at sygemelde hende.

Ifølge klager henvendte hun sig den 11. marts 2004 med smerter i ryg og bækken.

Af journalen den 8. juni 2004 fremgår det, at læge sygemeldte fra den 9. juni 2004 og graviditeten ud. Videre fremgår det, at læge ville udfærdige en uarbejdsdygtighedserklæring, som hun ville sende til s arbejdsgiver, .

Det fremgår af læge s udtalelse af 27. februar 2005 til sagen, at en sygemelding ikke kræver, at der udfærdiges en attest til arbejdsgiveren men blot, at der udfærdiges en erklæring til kommunen.

Nævnet kan oplyse, at det sædvanlige forløb i forbindelse med en sygemelding er, at lægen og patienten aftaler, at patienten skal sygemeldes, hvorefter der udfærdiges en sygemelding til arbejdspladsen, såfremt arbejdspladsen ønsker en sådan. Efterfølgende vil kommunen sædvanligvis henvende sig med henblik på at få udfærdiget relevant attest.

På baggrund af journalens oplysninger den 8. juni 2004 har nævnet lagt til grund, at læge påtog sig at udfærdige en erklæring til s arbejdsgiver, hvorfor hun efter nævnets opfattelse er omfattet af lægelovens regler herom.

Nævnet kan oplyse, at en læge ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 om almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer efter stedfunden undersøgelse af den pågældende ikke unødigt må forhale afgivelse af erklæringen.

Det er nævnets opfattelse, at læge forhalede udfærdigelsen af en lægeerklæring til s arbejdsgiver, idet hun aldrig udfærdigede denne erklæring.

Nævnet finder på den baggrund, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med udfærdigelse af lægeerklæring af 8. juni 2004 til vedrørende .

Nævnsmedlem er kommet med følgende mindretalsudtalelse:

Proceduren ved sygemelding er, at patienten sygemelder sig overfor arbejdsgiveren. Denne kan så eventuelt – og tidligst fra og med 4. sygedag – udbede sig en uarbejdsdygtighedsattest indeholdende patientens oplysninger om sygemeldingen og lægens skøn over varighed.

Disse regler er anført på attesten.

Lægen kan således ikke udfylde erklæringen ved den i sagen omtalte konsultation – og da slet ikke dagen før pt. har sygemeldt sig.

Jeg finder ikke, at man kan finde grundlag for at kritisere lægen i en situation, hvor hun har fulgt de gældende regler på området.