Klage over manglende MR-scanning af en patient, der var indlagt til observation for hjerneblødning

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 5. og 6. august 2004 på neurologisk afdeling, Sygehus A, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0655603

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Speciale:

Neurologi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 5. og 6. august 2004 på neurologisk afdeling, Sygehus A, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
havde i det væsentlige altid været sund og rask. Dog var der i hendes familie disposition til migrænelidelse.

Den 2. august 2004 udviklede en kraftig hovedpine efter at have oplevet et smæld i hovedet. Herefter havde hun kvalme og opkastninger.

Den 4. august 2004 blev efter henvisning fra egen læge indlagt akut på neurologisk afdeling, Sygehus A, til observation for hjerneblødning (hæmorrhagia cerebri obs. pro). Der blev foretaget en CT-scanning, som viste normale forhold.

Den 5. august 2004 foretog overlæge en gennemgang af s sygehistorie og symptomer. Han vurderede, at der var tale om et migræneanfald.

Den 6. august 2004 foretog overlæge udskrivelse af .

Da tilstanden imidlertid ikke blev bedre, henvendte sig til sin egen læge, som bl.a. henviste til en speciallæge i øre-, -næse- halssygdomme, der foranledigede yderligere undersøgelser, herunder henvisning til MR-scanning. MR-scanningen blev gennemført den 27. december 2004 på røntgenafdelingen, Sygehus B, og viste en stor blødning under den hårde hjernehinde (subduralt hæmatom) over en større del af venstre hjernehalvdel.

Der blev den 30. december 2004 foretaget neurokirurgisk indgreb på neurokirurgisk afdeling, Sygehus C.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At i perioden fra den 4. til den 6. august 2004 ikke modtog en korrekt behandling af lægerne på neurologisk afdeling, Sygehus A, idet der ikke blev foretaget en MR-scanning.

Det er herved anført, at blev indlagt på Sygehus A til undersøgelse for hjerneblødning. Hun havde stærke hovedsmerter og opkastninger. Der blev foretaget en CT-scanning, som ikke viste nogen blødning. Lægerne vurderede herefter, at hun led af kraftige migræneanfald, og hun blev sendt hjem med migrænemedicin til 14 dage.

Det er videre anført, at en MR-scanning foretaget den 27. december 2004 viste, at havde en hjerneblødning. Hun blev opereret for en stor blodansamling på venstre hjernehalvdel den 30. december 2004.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 5. og 6. august 2004 på neurologisk afdeling, Sygehus A.

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at den 4. august 2004 blev indlagt akut på neurologisk afdeling, Sygehus A, til observation for hjerneblødning. Hun oplyste, at hun 2 dage forinden havde fået kraftig hovedpine efter at have oplevet et smæld i hovedet. Herefter havde hun haft opkastninger og kvalme. Hun oplyste endvidere, at hun havde lidt af migræne indtil 15-årsalderen, og at hun herefter ikke havde haft det. Ved klinisk undersøgelse blev der fundet normalt blodtryk og ingen neurologiske udfald. Den kliniske undersøgelse var besværliggjort af, at ikke kunne rejse sig på grund af den stærke hovedpine, dvs. at der var forværring af symptomerne ved fysisk aktivitet. Der blev foretaget en CT-scanning, som efter beskrivelsen viste normale forhold.

Patientklagenævnet har haft lejlighed til at gennemse billederne fra CT-scanningen udført den 4. august 2004, og det er nævnets opfattelse, at billederne viser normale forhold, herunder ingen tegn på blødning under den hårde hjernehinde.

Af journalen den 5. august 2004 fremgår det, at blev tilset af overlæge . Overlægen noterede sig blandt andet, at der var udtalt overfølsomhed overfor støj og lys (fono- og fotofobi). Han vurderede, at det drejede sig om migræne.

Det er nævnets opfattelse, at s symptomer var forenelige med diagnosen migræne, idet der var tale om svær hovedpine med ledsagende kvalme og opkastninger, overfølsomhed overfor støj og lys samt forværring ved fysisk aktivitet. Efter nævnets opfattelse var det således relevant, at overlæge vurderede, at det drejede sig om migræne (hemikrani).

Af journalen den 6. august 2004 fremgår det, at der havde været en god – om end forbigående - effekt af London-kure. Overlæge foretog herefter udskrivelse af med anbefaling af i en periode at tage medicin mod migræne (Migea Retard). Der blev ikke fastsat en tid til ambulant kontrol.

Nævnet kan oplyse, at en London-kur består af hovedpinemedicin i kombination med kvalmestillende medicin og specifik migrænemedicin (Imigran).

Efter nævnets opfattelse var det ikke udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed, at overlæge foretog udskrivelse af uden fastsættelse af tid til ambulant kontrol, idet der ud fra de kliniske symptomer samt CT-scanningen ikke var mistanke om anden sygdom end migræne. Efter nævnets opfattelse var der ikke baggrund for at foretage en kontrolscanning ved udskrivelsen, idet der ikke var opstået nye symptomer eller væsentlig ændring i tilstand.

Det er anført i klagen, at der burde have været foretaget en MR-scanning.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at moderne CT-scannere med meget stor sikkerhed kan afsløre blødning, herunder blødning under den hårde hjernehinde (subduralt hæmatom).

På den baggrund var der efter nævnets opfattelse ikke grundlag for at ordinere en MR-scanning, idet det var tilstrækkeligt at udføre en CT-scanning.

Nævnet skal i øvrigt bemærke, at der ved MR-scanning foretaget den 27. december 2004 blev fundet en stor blodansamling under den hårde hjernehinde med betydelig masseeffekt. I ansamlingen sås dels områder med frisk nylig blødning, dels forandringer, der tydede på, at ansamlingen overvejende var et subakut subduralt hæmatom, dvs. et hæmatom opstået inden for de seneste uger.

Af journalen fremgår det, at der ved operationen den 30. december 2004 blev udtømt en mørkfarvet ansamling. Hertil skal nævnet bemærke, at man ved en gammel ansamling ville forvente, at indholdet i ansamlingen ville være gennemsigtigt.

På denne baggrund er det efter nævnets opfattelse ikke sandsynligt, at havde en blodansamling under den hårde hjernehinde under indlæggelsen på neurologisk afdeling, Sygehus A.

Efter en samlet vurdering af sagen finder nævnet herefter, at overlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 5. og 6. august 2004 på neurologisk afdeling, Sygehus A.