Klage over brud på tavshedspligt samt manglende aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for ikke rettidigt at imødekomme s anmodning om aktindsigt af 15. december 2004 jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for videregivelse af oplysninger om til tredjemand i november/december 2004, jf. lov om patienters retsstilling § 23 i sin klinik.

Sagsnummer:

0655611

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2006

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger, Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for ikke rettidigt at imødekomme <****>s anmodning om aktindsigt af 15. december 2004 jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for videregivelse af oplysninger om <****> til tredjemand i november/december 2004, jf. lov om patienters retsstilling § 23 i sin klinik.

Hændelsesforløb


Den 3. december 2004 sendte praktiserende læge en henvisning på til en speciallæge.

Den 15. december 2004 anmodede læge om aktindsigt i form af udlevering af kopi af henvisningen.

Den 8. februar 2005 sendte læge en kopi af henvisningen til .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At læge ikke har imødekommet s anmodning af 15. december 2004 om aktindsigt i form af udlevering af kopi af hendes henvisning til en speciallæge i ortopædkirurgi og sportsskader vedrørende indkaldelse til forundersøgelse.

2. At læge har overtrådt sin tavshedspligt ved uden s samtykke at videregive personfølsomme oplysninger om hende i november/december 2004 til en speciallæge i ortopædkirurgi og sportsskader.

Det er herved anført, at lægen uden s samtykke sendte en henvisning til en speciallæge i ortopædkirurgi og sportsskader vedrørende indkaldelse af hende til forundersøgelse.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, i forbindelse med imødekommelse af s anmodning om aktindsigt af 15. december 2004.

Læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 23 i november/december 2004 ved at videregive oplysninger vedrørende til en anden speciallæge.

Begrundelse


Den 3. december 2004 sendte læge en henvisning lydende på s navn til en speciallæge. Det fremgik af henvisningen, at en patient havde fået nogle småknuder svarende til et fingerled i forbindelse med leddegigt, og at speciallægen skulle vurdere operationsindikationen (er generet af noduli rheumatici på venstre hånds 3. finger lokaliseret til PIP, bedes modtaget til vurdering med henblik på operation).

Det fremgår af journalen den 15. december 2004, at anmodede om aktindsigt i form af udlevering af kopi af henvisningen. Af journalen den 26. januar 2005 fremgår en tilføjelse til journalnotat af 15. december 2004, hvoraf det fremgår, at den 15. december 2004 blev orienteret om, at der var sket en fejl vedrørende henvisningen til speciallægen.

rykkede ved brev læge for aktindsigten den 20. og den 29. december 2004.

Den 30. december 2004 meddelte læge , at hun ikke havde yderligere kommentarer.

Ifølge udtalelse til sagen fra læge var s navn ved en EDB-teknisk fejl blevet påført henvisningen, som materielt angik behandling af en anden patient.
Da henvisningen vedrørte en anden patient og indeholdt personfølsomme oplysninger, var lægen i tvivl om, hun kunne sende den til , og lægen rådførte sig derfor med en jurist i lægeforeningen, som vejledte om, at henvisningen kunne udleveres, såfremt den anden patient ikke kunne identificeres.

Den 8. februar 2005 sendte læge en kopi af henvisningen til .

Nævnet kan oplyse, at når en patient fremsætter anmodning herom, skal patienten ifølge lov om patienters retsstilling § 20 have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens anmodning og på en let forståelig måde gives patienten meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles, behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. Denne ret kan dog begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Afgørelser om retten til aktindsigt træffes ifølge lovens § 21 af den sundhedsperson, der har patientjournalerne m.v. i sin besiddelse. Sundhedspersonen afgør snarest, om anmodningen om aktindsigt kan imødekommes, og om aktindsigten skal gennemføres ved, at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi.
Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af sundhedspersonen, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det er på det grundlag nævnets opfattelse, at det var relevant, at læge imødekom anmodningen om aktindsigt i henvisningen, idet henvisningen var tilført s journal, og idet der ikke var identificerbare fortrolige oplysninger vedrørende tredjemand i henvisningen.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at læge ikke har imødekommet anmodningen rettidigt, idet hun inden 10 dage efter, at hun havde modtaget anmodningen, skulle have underrettet om, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge.

Nævnet finder på det grundlag, at læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, i forbindelse med imødekommelse af s anmodning om aktindsigt den 15. december 2004.

Nævnet kan videre oplyse, at det følger af § 23 i lov om patienters retsstilling, at en læge skal iagttage tavshed om, hvad han under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Det er nævnets opfattelse, at læge ikke har videregivet fortrolige oplysninger i selve henvisningen vedrørende , idet oplysningerne i henvisningen ikke angik hende.
Lægen har imidlertid videregivet oplysning om, at havde hende som praktiserende
læge til speciallægen, hvilket er videregivelse af en fortrolig oplysning i lovgivningens forstand.

Nævnet finder på det foreliggende grundlag, at læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 23.