Klage over manglende iværksat tandreguleringsbehandling i kommunalt regi

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge for hendes behandling af den 7. juni 2005 i Kommunale Tandpleje, jf. lov om tandlæger § 12.

Sagsnummer:

0655903

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Juridisk tema:

Information og samtykke

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hendes behandling af <****> den 7. juni 2005 i <****> Kommunale Tandpleje, jf. lov om tandlæger § 12.

Hændelsesforløb


Den 24. januar 2003 blev undersøgt af en specialtandlæge i Kommunale Tandpleje med henblik på tandreguleringsbehandling. Det blev besluttet, at tandstillingen skulle blive observeret fremover.

Den 10. marts 2003 blev undersøgt af overtandlægen i Kommunale Tandpleje. Det blev besluttet, at der skulle iværksættes behandling.

Den 8. oktober 2004 blev undersøgt af specialtandlæge , som ønskede supplerende materiale til brug for behandlingen.

Den 2. december 2004 blev , der nu var 13 år og 8 måneder, samt den 14. marts og den 7. juni 2005 indkaldt til røntgenundersøgelse og fremstilling af gipsmodeller. Hun udeblev imidlertid fra alle aftalerne, og specialtandlæge besluttede, at der ikke kunne udføres behandling i kommunalt regi på grund af manglende samarbejde.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der ikke blev gennemført tandreguleringsbehandling i kommunalt regi.

Nævnets afgørelse af klagen


Specialtandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12 ved hendes behandling af den 7. juni 2005 i Kommunale Tandpleje.

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at tandlæger, i den kommunale tandpleje ved deres vurdering af om der for en patient foreligger indikation for tandreguleringsbehandling, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinier herom, der findes i et bilag med regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 205 af 22. marts 2001 om tandpleje.

Afgørelsen af, om der foreligger indikation for tandreguleringsbehandling, beror på et skøn.

Det fremgår af journalen, at på det rigtige tidspunkt og indtil flere gange blev undersøgt for tandstillingsfejl i kommunal tandpleje med det resultat, at man fandt, at der var indikation for at iværksætte tandreguleringsbehandling.

Studiemodeller fra september 2005 af s tænder viser, at der i hendes tilfælde er en betydelig fejlstilling af 2+ (den lille fortand i overkæbens højre side) i kombination med, at sammenbidet i siderne er let forskudt mod overbid. 2+ står totalt displaceret i forhold til tandrækken i retning mod ganen og tandens position bevirker at den bider omvendt i forhold til den tilsvarende tand i underkæben. (invertering). Samtidig ses at overkæbens midtlinie er forskudt mod højre side.

Det er nævnets vurdering, at s tandstilling var behandlingskrævende efter sundhedsstyrelsen retningslinier.

Alle patienter, der er fyldt 15 år, har ifølge lov om patienters retsstilling § 8 ret til information.

Såfremt sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at patienten, der er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældremyndighedens indehaver give informeret samtykke. Sygdommens alvor og behandlingens karakter kan have betydning for vurderingen af, hvorvidt den 15-årige er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen.

Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning, at dette kan modificeres af en vurdering af bl.a. behandlingens karakter, sygdommens alvor, oplysningernes art, patientens alder og modenhed og behovet for opfølgning i hjemmet, herunder udøvelse af forældrenes omsorgspligt. Der kan endvidere være tungtvejende hensyn til patienten, der taler for at undlade at informere forældrene.

Såfremt der er tale om en patient under 15 år, skal patienten informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen i det omfang, patienten forstår behandlingssituationen, medmindre dette kan være til skade for patienten. Forældremyndighedens indehaver skal derudover informeres. Ved varigt inhabile patienter skal både den varigt inhabile og de pårørende eller værgen til patienten informeres.

Det fremgår af journalen den 7. juni 2005, at var udeblevet tre gange fra undersøgelser for at få optaget analyse- og planlægningsmateriale på klinikken. På denne baggrund blev det oplyst, at tilbuddet om tandregulering bortfaldt.

Det fremgår af specialtandlæge s udtalelse af den 29. august 2005, at hun henviser til Sundhedsstyrelsens retningslinier for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje, 2001 kap. 1 pkt.3” (Tandregulering - service og organisation).

Nævnet kan oplyse, at det heraf fremgår, at såfremt en forældremyndigheds indehaver afslår tandreguleringsbehandling på det for behandlingen gunstigste tidspunkt, kan der ikke senere blive rejst krav om behandling.

Det er imidlertid nævnets vurdering, at s forældre ikke havde afslået tandregulering, men derimod at hjemmet havde et stort ønske om tandregulering, idet s mor den samme dag, hvor den tredje udeblivelse fandt sted, kontaktede tandklinikken telefonisk og undskyldte, og at de den 8. juni 2005 mødte frem på klinikken.

Det er videre nævnets vurdering, at kommunale tandpleje, som mål for patienternes samarbejdsvilje, internt har fastsat, at tre på hinanden gentagne udeblivelser medfører, at behandling ikke kan blive iværksat.

Det er nævnets opfattelse, at samarbejdsevnen/viljen ikke altid alene kan blive målt på et bestemt antal af udeblivelser, og at tandplejen i forbindelse med den sidste udeblivelse burde have fremsendt en skrivelse til hjemmet og have gjort opmærksomt på, at tandplejens regel om tre udeblivelser i træk, blev tolket som værende et udtryk for manglende interesse for tandregulering, og at hjemmet i den forbindelse snarest skal melde tilbage til tandklinikken for at bekræfte dette.

Det er videre nævnets opfattelse, at der forud for den tredje konsultation burde være sendt en orienteringsskrivelse til hjemmet for at sikre, at forældrene var bekendt med konsekvensen af udeblivelser fra undersøgelser, nemlig at behandling ikke ville blive iværksat.

Samlet finder nævnet herefter, at specialtandlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved på det foreliggende grundlag at afvise at foretage tandreguleringsbehandling af den 7. juni 2005 i Kommunale Tandpleje.