Klage over, at nyren blev ramt ved forsøg på at udtømme væske i lungenhulen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af den 19. august 2003 på medicinsk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere turnusreservelæge B for hans behandling af den 19. august 2003 på medicinsk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656210

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Lungesygdomme

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af <****> den 19. august 2003 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere turnusreservelæge B for hans behandling af <****> den 19. august 2003 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
havde i august 2003 været indlagt på en hjerteafdeling på grund af hjertekrampe, hvor hun havde fået foretaget operation med anlæggelse af en forbindelse mellem en pulsåre i brystvæggen og en kranspulsåre. måtte reopereres samme dag på grund af blødning. Den 15. august 2003 blev der udført ballonudvidelse af højre kranspulsåre og indsættelse af spændramme.

Den 18. august 2003 blev indlagt på kardiologisk afdeling på grund af åndenød. Ved indlæggelsen var hun i behandling med hjertemedicin, medicin mod forhøjet kolesterol samt medicin til fortynding af blodet. På mistanke om blodprop i lungen blev hun endvidere behandlet med det blodfortyndende præparat Innohep. En røntgenundersøgelse af brystkassen viste væske i venstre lungesæk, og den 19. august 2003 foretog turnusreservelæge B og afdelingslæge A fra medicinsk afdeling forsøg på at udtømme denne væske. Dette lykkedes ikke, idet der kun kom lidt friskt blod i sprøjten. Senere samme dag fik konstateret blod i urinen.

Den 20. august 2003 viste en CT-scanning en lille blodansamling omkring venstre nyre og en blodklump i blæren. blev informeret om, at venstre nyre var blevet ramt ved forsøg på tømning af venstre lungesæk.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At lægerne på medicinsk afdeling, , den 19. august 2003 ikke foretog en korrekt behandling af i forbindelse med, at hun skulle behandles for væske i lungen.

Det er herved anført, at lægerne fejlagtigt ramte s nyre i stedet for lunge. Det er endvidere anført, at efterfølgende scanninger viste en blodansamling bag nyren og en blodansamling i blæren, og at måtte have kateter og urinpose i 6 dage.

Nævnets afgørelse af klagen
Afdelingslæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 19. august 2003 på medicinsk afdeling, .

Turnusreservelæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 19. august 2003 på medicinsk afdeling, .

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at var indlagt på en hjerteafdeling i perioden fra den 7. til den 16. august 2003, på grund af hjertekrampe (angina pectoris). Den 11. august 2003 fik hun foretaget en operation med anlæggelse af forbindelse (anastomose) mellem pulsåre i brystvæggen (arteria mammaria) og en kranspulsåre. Det fremgår endvidere, at hun senere samme dag måtte reopereres på grund af blødning. Den 15. august 2003 blev der udført ballonudvidelse af højre kranspulsåre og indsættelse af spændramme (stent).

Den 18. august 2003 blev ifølge journalen indlagt på kardiologisk afdeling, , på grund af åndenød. Hun var ved indlæggelsen i behandling med hjertemedicin og medicin mod forhøjet kolesterol samt medicin til fortynding af blodet (Magnyl, Plavix). På grund af mistanke om blodprop i lungen, blev hun behandlet med blodfortyndende indsprøjtninger (Innohep). En røntgenundersøgelse af brystkassen viste væske i venstre lungesæk (venstresidigt pleuraexudat).

Den 19. august 2003 foretog turnusreservelæge B og afdelingslæge A ifølge journalen herefter forsøg på at udtømme væsken i venstre lungesæk (pleurocentese). Dette lykkedes ikke, idet der hver gang kun kom lidt friskt blod i sprøjten. Senere samme dag havde blod i urinen (makroskopisk hæmaturi). En CT-scanning viste dagen efter en lille blodansamling omkring venstre nyre og en blodklump (koagel) i blæren. blev informeret om, at venstre nyre var blevet ramt ved forsøg på tømning af venstre lungesæk.

Nævnet kan oplyse, at der ved indgreb hos patienter, der er i behandling med det blodfortyndende præparat Innohep er en øget risiko for blødning.

Afdelingslæge A har i en udtalelse af 23. september 2003 anført, at der blev foretaget prøvepunktur med tynd lokalanæstesinål, og der blev suget (aspireres), uden der kom blod, da de mente at være i lungehulen. Herefter blev der skiftet til en tykkere nål, og der blev suget sparsom mængde mørkt rødt blod.

Nævnet kan oplyse, at det er normalt at benytte en tynd kanyle til at udhente væske fra lungesækken, inden den grovere pleuracentesenål indføres.

Det fremgår af turnusreservelæge Bs udtalelse til sagen, at der var tale om indstik i 8. intercostalrum (mel-lemrum mellem ribbenene) ved 1. forsøg og indstik få mm herfra ved det andet forsøg, udført af afdelingslæge A. I sit partshøringssvar har turnusreservelæge B anført, at begge indstik blev foretaget i samme intercostalrum. Turnusreservelæge B har endvidere anført, at da hun stak den store nål ind, kom der en lille mængde frisk blødning, hvorefter hun straks tog nålen ud og konfererede med afdelingslæge A, der straks kom og overtog behandlingen af .

Det fremgår af afdelingslæge As udtalelse til sagen suppleret med sit partshøringssvar af 12. januar 2004, at der blev planlagt pleuracentese mellem 8-9 ribben (costa) på venstre side i bagerste axilærlinie. Det fremgår videre, at han og turnusreservelæge Bs så , gennemlæste journalen, så på røntgenbilleder og gennemgik blodprøver og medicinliste, og at de fandt indikationen for undersøgelsen relevant.

Nævnet lægger herefter til grund, at turnusreservelæge B udførte proceduren efter forudgående konkret konferering med afdelingslæge A, og at hun herefter udførte proceduren som instrueret.

Da turnusreservelæge B udførte proceduren, som hun var blevet instrueret i, og da hun tilkaldte sin supervisor, afdelingslæge A, da proceduren ikke forløb som forventet, finder nævnet, at turnusreservelæge Bs handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 19. august 2003 på medicinsk afdeling, .

Det anføres i journalnotatet af 20. august 2003, at indstikstederne sad meget langt nede.

Det er nævnets opfattelse, at indstik i 8. intercostalrum, i bagerste venstre axilærlinie er så langt mod siden (lateralt), at der ved normalanatomiske forhold ikke skulle være risiko for at ramme venstre nyre.

Det er nævnets opfattelse, at , som da var i ganske kraftig antikoagulationsbehandling med Magnyl og Plavix og Innohep i terapidosis (modsat dosis, som anvendes ved forebyggelse af blodprop (tromboseprofy-lakse)), ikke frembød overbevisende tegn på betændelsesansamling i lungesækken (empyem), idet der hverken klinisk eller paraklinisk var tegn herpå. Ifølge journalen havde ikke feber (var afebril), der var ingen leukocytose (leukocytter 7,3) og CRP var kun let forhøjet (31). Det er ligeledes nævnets opfattelse, at ikke frembød andre tegn på, at der var akut behov for hverken af diagnostiske eller behandlingsmæssige grunde at få udtømt væske fra lungesækken. Nævnet her herved også lagt vægt på, at der ikke var tale om en akut procedure, da den blev bestilt dagen før.

Nævnet finder på den baggrund, at proceduren burde have været udført med iagttagelse af større forsigtighed.

Nævnet kan oplyse, at proceduren kunne have været udført under vejledning af ultralyd, alternativt uden ultralydsvejledning, hvis røntgenoptagelse i sideleje forinden havde dokumenteret frit flydende væske i lungehulen.

Nævnet finder endvidere, at forsigtigheden yderligere burde have været skærpet, da den første punktur hav-de udhentet blod.

På den baggrund finder nævnet, at afdelingslæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 19. august 2003 på medicinsk afdeling, .