Klage over reservelæges manglende iværksættelse af rettidig behandling

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 21. marts 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus x, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656315

Offentliggørelsesdato:

2. juli 2008

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 21. marts 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus x, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


på 19 år blev den 21. marts 2005 undersøgt af vagtlægen på Sygehus x. Hun havde haft tiltagende hovedpine i det seneste døgn, ligesom hun havde haft en enkelt opkastning. Vagtlægen påviste nakkestivhed og henviste til akut indlæggelse på .

blev undersøgt af reservelæge , som var bagvagt på medicinsk afdeling. På grund af hendes tilstand valgte reservelæge at flytte til det intensive observationsafsnit, hvor han fortsatte undersøgelsen af hende. Han noterede, at det ikke var muligt at få til at svare på tiltale til trods for, at hun kort forinden havde talt med vagtlægen. lå med lukkede øjne og værgede for sig ved undersøgelse, hun havde forhøjet temperatur, og reservelæge undersøgte hende flere gange for nakkestivhed, men kunne ikke påvise dette, og forsøg på rygmarvsprøve mislykkedes. Da lægen ikke kunne udelukke meningitis, blev der iværksat behandling med store doser penicillin indgivet direkte i en blodåre. Da reservelæge efterfølgende konstaterede, at pupillerne fik uens størrelse, og at s blodtryk var stigende, lod han foretage akut CT-scanning, som viste abnorm væskeansamling i hjernen. Da samtidig udviklede store lysstive pupiller, var der begrundet mistanke om begyndende afklemning af hjernestammen, hvorfor hun blev overflyttet til kirurgisk afdeling, Sygehus y. Efterfølgende svar på bloddyrkning viste, at der var tale om meningokok-meningitis med blodforgiftning.

afgik ved døden på kirurgisk afdeling, Sygehus y.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægen, som modtog i afd. 2131 på ikke gjorde noget for at hjælpe hende. var af vagtlæge indlagt til observation for meningitis

Det er herved anført, at lægen lagde drop, men mente tilsyneladende uden videre undersøgelser, at der ikke var tale om meningitis. På forespørgsel fra sygeplejersker, om skulle have et eller andet, eller om der skulle tilkaldes anden læge, blev dette benægtet. Da efter lægens udsagn ikke var samarbejdsvillig, blev der stadig intet foretaget, da lægen troede, at det drejede sig om en hjerneblødning. Endvidere mislykkedes en rygmarvsprøve efter lægens udsagn også på grund af, at ikke var samarbejdsvillig. Det er anført, at fik respirationsstop og blev lagt i respirator og senere overført til sygehus y, hvor hun ret hurtigt blev erklæret hjernedød.

Nævnets afgørelse af klagen

Reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. marts 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus x..

Begrundelse


Det fremgår af journalen af den 21. marts 2005 (i journalen anført som den 22. marts 2005), at blev indlagt via vagtlægen på mistanke om meningitis. Hun havde tidligere været rask, men afventede kontakt til Distriktspsykiatrien. Videre fremgår det af journalnotatet, at ifølge moderen debuterede dagen forinden om eftermiddagen med tiltagende hovedpine gener, at hun havde sovet en del søndag aften og nat, og at hun mandag formiddag stadig have hovedpine og temperaturforhøjelse til 38,5 °C. Hun havde sovet yderligere, og senere på aftenen opsøgte hun sammen med moderen lægevagten, som på klinisk mistanke om meningitis indlagde . I modtagelsen på Sygehus x blev set med det samme, men til trods for at hun kort forinden havde snakket med vagtlægen, lykkedes det ikke at få hende til at svare på tiltale. Hun lå med lukkede øjne hele tiden, afværgede undersøgelse og ville ligge på maven. Hun var tung og overvægtig og modarbejde en objektiv undersøgelse. Det fremgår videre, at reservelæge fandt, at havde pæne farver, at hendes vejrtrækning var normal, blodtrykket normalt og stabilt (140/70) og temperaturen 39,3 °C. EKG var normal, pupillerne var normale, og der blev ikke fundet nakkestivhed på trods af flere undersøgelser. Der blev fundet normale forhold ved lytning på hjerte og lunger, men bughulen var svær at gennemføle på grund af overvægt. Der var fri bevægelighed af arme og ben, men kørte rundt i sengen og modsatte sig undersøgelse. Undersøgelse af refleks i foden var negativ (Babinski negativ). Der kom svar på blodprøver, som viste forhøjede infektionstal, og da reservelæge ikke kunne udelukke meningitis, fandt han grundlag for at behandle med højdosis antibiotika indgivet direkte i en blodåre. Videre fremgår det af journalnotatet, at reservelæge fandt, at der var klinisk mistanke om meningitis på grund af høj temperatur og påvirkning af hjernen. var meget urolig, samarbejdede på ingen måde, og hun var råbende og afværgende, da hun blev klargjort til en lumbalpunktur. Det lykkedes ikke at få indblik til øjnenes inderside ved oftalmoskopi. blev herefter fastholdt af tre personer, og der blev gjort forsøgsvis indstik uden at få adgang til lumbalkanalen. Hun var umulig at holde.

Det fremgår videre af journalen af den 21. marts 2005, at reservelæge ordinerede Penicillin 10 mio. enheder to gange indgivet direkte i en blodåre, og at hun var indlagt på intensiv afsnit, hvor hun faldt til ro. Efter 15-30 minutter udviklede hun en hyperventilerende vejrtrækning med påfaldende lav iltmætning, og hun var i øvrigt slap og fortsat ukontaktbar. Ved fornyet undersøgelse blev der for første gang fundet forskellige pupiller med udvidet venstre pupil. Højre pupil var svagt lysreagerende og normal størrelse. Arme og ben var slappe. Babinski kunne ikke fremkaldes, og havde højt blodtryk. Ved midnatstid blev en narkoselæge fra tilkaldt.

Videre fremgår det af journalen af den 21. marts, at på grund af mistanke om hjerneblødning blev klargjort til akut CT-scanning af hjernen på sygehus x. Inden for en halv time udviklede hun udvidede pupiller og irregulær vejrtrækning. blev beroliget og fik lagt en tube ned i luftrøret og kørt i scanneren. Scanningen viste ikke hjerneblødning, men abnorm væskemængde i hjernevævet formentlig som led i afklemning af hjernen. Reservelæge tog kontakt til vagthavende neurokirurg på sygehus y, hvortil skulle overflyttes med henblik på videre vurdering.

Nævnet kan oplyse, at abnorm væskeansamling i hjernen kan ses ved meningitis, idet betændelsesreaktionen kan blokere for rygmarvsvæskens afløb og medføre øget tryk og abnorm væskeophobning.

Ifølge reservelæge udtalelse til sagen var han til stede på akut modtageafdelingen ved s ankomst dertil og tilså hende straks, hvorefter han overflyttede hende til intensivafsnittet. Ifølge udtalelsen var reservelæge hos fra omkring kl. 22.00 til noget efter kl. 23.00. I tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 24.00 var han kaldt ned til den medicinske modtagelse på grund af et hjertestop hos en anden patient. Noget før midnat vendte han tilbage til , som havde fået observeret en nytilkommen prustende vejrtrækning. Efter fornyet undersøgelse, ordinerede reservelæge akut CT-scanning.

Nævnet kan oplyse, at meningitis er en akut opstået og livstruende sygdom, som kan udvikle sig meget hurtigt (rapidt) med døden til følge trods relevant behandling. I 10 % af tilfældene udvikles sygdommen så hurtigt, at en patient fra at være helt rask i løbet af 1-2 døgn er i chok og dør.

Det er nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med almindelig faglig standard at foretage en lumbalpunktur for dels med sikkerhed at kunne stille diagnosen, men også for at vurdere behandling og forløb. Da dette ikke kunne lade sig gøre, foranledigede reservelæge undersøgelse af blodet for bakterier før, der blev givet penicillin i høje doser. Dette er efter nævnets opfattelse i overensstemmelse med almindelig faglig standard.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at reservelæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 21. marts 2005 på medicinsk afdeling, sygehus x.