Klage over manglende aktindsigt i journalens bilag

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans håndtering den 2. september 2005 af s anmodning om aktindsigt i sin journal af 24. august 2005, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans håndtering af s anmodning om aktindsigt i sin journal af 18. august 2005, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Sagsnummer:

0657002

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2006

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans håndtering den 2. september 2005 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal af 24. august 2005, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans håndtering af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal af 18. august 2005, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Hændelsesforløb


Den 18. august 2005 var første gang til konsultation hos praktiserende læge .

Den 24. august 2005 var atter til konsultation hos læge . Hun afleverede i den anledning en skriftlig anmodning om aktindsigt i sin journal.

Den 31. august 2005 talte i telefon med læge . Han oplyste, at hun kunne få aktindsigt, men at der på grund af travlhed ville gå 3-4 dage.

Den 2. september 2005 sendte læge kopi af journalen til . Den 6. september 2005 kom journalen retur, da den var blevet sendt til en forkert adresse. Journalen blev herefter sendt til den rigtige adresse.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At læge ikke imødekom en mundtlig anmodning om aktindsigt af 18. august 2005.

2. At læge ikke imødekom s skriftlige anmodning om fuld aktindsigt af 24. august 2005.

Det er herved anført, at lægen henviste til at se journalen ved en konsultation hos sin nye læge. Det er endvidere anført, at den 7. september 2005 modtog delvis aktindsigt, men at der manglede dokumenter fra kommunen, advokater, retten og sygehus.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin håndtering af s anmodning af 24. august 2005 om aktindsigt i sin journal.

Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin håndtering af s anmodning af 18. august 2005 om aktindsigt i sin journal.

Begrundelse


Indledningsvis kan det oplyses, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, at en patient på begæring skal have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring og på en let forståelig måde gives patienten meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles, behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysninger og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

har anført, at hun den 18. august 2005 mundtligt anmodede læge om aktindsigt, og at lægen mundtligt afslog denne anmodning.

Læge har anført, at ikke anmodede om aktindsigt ved konsultationen den 18. august 2005.

Det er ikke noteret i journalen den 18. august 2005, at der blev anmodet om aktindsigt ved konsultationen den 18. august 2005.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og læge om, hvorvidt der blev anmodet om aktindsigt ved konsultationen den 18. august 2005. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at læge modtog en anmodning om aktindsigt fra den 18. august 2005.

Det fremgår af journalen, at den 24. august 2005 afleverede en skriftlig anmodning om aktindsigt til læge .

Af journalen den 31. august 2005 fremgår det, at læge telefonisk oplyste om, at hun kunne få aktindsigt, men at det på grund af travlhed ville vare 3-4 dage, inden kopi af journalen kunne sendes. Det fremgår videre af journalen, at der blev tilbudt gennemgang af journalen i klinikken, hvilket imidlertid ikke ønskede.

Af journalen den 2. september 2005 fremgår det, at der blev fremsendt kopi af journalen til .

Endelig fremgår det af journalen den 6. september 2005, at journalen kom retur, da den var blevet sendt til en forkert adresse. Journalen blev herefter sendt til den rigtige adresse.

Det er anført i klagen, at læge henviste til at se journalen hos sin nye læge.

Nævnet kan i denne forbindelse oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2, at en anmodning om aktindsigt enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten. Patienten har imidlertid krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, såfremt vedkommende ønsker dette. Der kan således ikke stilles krav om, at aktindsigten skal ske gennem patientens egen læge.

På baggrund af journalnotatet for den 31. august 2005 har nævnet lagt til grund, at læge tilbød en gennemgang af journalen i klinikken. Nævnet har endvidere på baggrund af journalnotaterne fra henholdsvis den 31. august og 2. september 2005 lagt til grund, at ikke ønskede en sådan gennemgang, og at læge herefter fremsendte en kopi af journalen til hende.

Det er yderligere anført i klagen, at der ikke blev givet fuldstændig aktindsigt, idet der manglede akter fra ”kommunen, advokater, retten, sygehus mv.”.

Læge har overfor Patientklagenævnet anført, at der blev givet aktindsigt i hele journalen, fraset papirer fra retten og Arbejdsskadestyrelsen.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og læge om, hvilke akter der blev sendt til . Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der ikke blev givet aktindsigt i hele journalen, fraset papirer fra retten og Arbejdsskadestyrelsen.

Nævnet kan oplyse, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen, det vil sige såvel journalkontinuationer som bilag.

På den baggrund er det nævnets opfattelse, at de af læge omtalte akter fra retten og Arbejdsskadestyrelsen var en del af journalen og dermed omfattet af retten til aktindsigt efter § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling. Nævnet finder derfor, at læge burde have tilsendt kopi af disse akter den 2. september 2005.