Klage over fjernelse af to tænder i forbindelse med bedøvelse under operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 1. februar 2005 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus A, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 1. februar 2005 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus A, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Sagsnummer:

0657230

Offentliggørelsesdato:

19. november 2006

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 1. februar 2005 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus A, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for operationen den 1. februar 2005 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus A, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Hændelsesforløb


Den 31. januar 2005 blev overflyttet fra Sygehus B til Sygehus A med henblik på operativ behandling af opstået forbindelse mellem blæren og tyktarmen på baggrund af tidligere påvist kræft i blærehalskirtlen med udsæd.

Der var planlagt præoperativt tilsyn fra anæstesiafdelingen den 31. januar 2005. Af sygeplejekardex fremgår, at anæstesiafdelingen ikke kunne gennemføre tilsynet den 31. januar 2005 på grund af travlhed.

Den 1. februar 2005 fjernede overlæge to løse fortænder i forbindelse med anlæggelse af rør (intubation) til assisteret vejrtrækning. Tænderne blev fjernet af hensyn til beskyttelse af s luftveje.

Efter operationen blev samme dag som operationen orienteret omkring den tandskade, som var sket under operationen.

Den 2. februar 2005 blev henvist til Sygehus Cs tandafdeling, hvor han blev undersøgt den 21. februar 2005. Ifølge journalnotat fra Sygehus Cs tandafdeling havde oplyst, at den ene fortand var let løsnet inden operationen. Det blev beskrevet, at de beskadigede tænder var udsat for caries inden operationen og derved svækket.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der blev fjernet to tænder under operationen.

Det er herved anført, at en medarbejder under operationen slog to tænder løse i s tandsæt, som ellers var velfungerende.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægeloven § 6 ved sin behandling af den 1. februar 2005 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus A.

Overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 1. februar 2005 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus A.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at der inden en planlagt operation i generel anæstesi oftest foretages såkaldt præoperativt tilsyn af en anæstesilæge, typisk dagen inden eller få dage inden operationen.

Det fremgår af sygeplejekardex den 31. januar 2005, at anæstesiafdelingen ikke kunne gennemføre tilsynet på grund af travlhed, og at der var ordineret sædvanlig medicin undtagen vanddrivende tabletter og salttilskud.

Af præmedicineringsskemaet dateret den 1. februar 2005 og signeret af overlæge , anæstesiafdelingen, fremgår, at tandstatus var ”F.T”, hvilket ifølge senere indhentet udtalelse fra overlæge betegnede, at måtte have oplyst at have fastsiddende tænder. Der blev givet præmedicin på operationslejet. Operationen foregik i generel anæstesi (fuld bedøvelse). Overlæge var lægeligt ansvarlig for anæstesien.

Det fremgår af journalen den 1. februar 2005, at den præoperative vurdering blev gennemført på operationsgangen på selve operationsdagen, hvilket efter nævnets vurdering ikke er under normen for almindelig anerkendt faglig standard på en travl anæstesiafdeling.

Det fremgår desuden af journalen den 1. februar 2005, at det under bedøvelsen skønnedes nødvendigt at udtage 2 af s tænder for at sikre luftvejene mod evt. tandstumper, og at ville blive orienteret efter opvågning jf. instruks omkring tandskade.

Det fremgår af journalen den 2. februar 2005, at Sygehus Cs tandafdeling blev kontaktet.

Det fremgår af journalen fra Sygehus Cs kæbekirurgiske afdeling den 21. februar 2005, at blev undersøgt der den 21. februar 2005, og at de to tænder allerede før operationen var udsat for caries (”huller i tænderne”), og at tandsættet generelt var meget forsømt.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at s tænder var meget skrøbelige. I en sådan situation kan det ikke med sikkerhed undgås, at én eller flere tænder kan blive beskadiget i forbindelse med en intubation, og at overlæge s bekymring for om de to løse tænder kunne aspireres (det vil sige utilsigtet havne i s luftvej) forekommer velbeføjet.

Det er desuden nævnets vurdering, at overlæge inden anæstesiindledningen burde have undersøgt s tandstatus, og ikke have ladet sig nøje med s udsagn om, at tænderne var fastsiddende.

Patientklagenævnet finder herefter, at overlæge ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse og behandling af den 1. februar 2005.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig anerkendt faglig standard hos en patient som er 83 år – (såkaldt ASA-gruppe 3) i forbindelse med anæstesi at informere om, at der er en risiko for problemer fra lunger og kredsløb. Det er endvidere almindelig anerkendt faglig standard at informere om postoperative gener. Såfremt der er dårlig tandstatus, er det almindeligt at informere om, at tandskade ikke med sikkerhed kan undgås.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge ikke har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin indhentelse af informeret samtykke fra forud for anæstesien den 1. februar 2005.