Klage over, at en speciallæge foretog operation for carpaltunnelsyndrom uden tilstrækkelig indikation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi for hans behandling af den 14. december 2004 på Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi for hans journalføring af behandlingen af den 14. december 2004 på Sygehus X, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0657515

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 14. december 2004 på Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 14. december 2004 på Sygehus X, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Hændelsesforløb


blev den 11. november 2004 opereret for en tennisalbue på højre arm på Sygehus X.

Den 14. december 2004 blev opereret for en indeklemt nerve ved højre håndled af speciallæge i ortopædkirurgi på Sygehus X.

var den 4. januar 2005 til afsluttende ambulant kontrol hos speciallæge . I den forbindelse oplyste , at operationerne ikke havde afhjulpet hendes gener, idet der var smerter fra fingerspidserne strålende op i hele højre arm.

blev derfor henvist til ergoterapi, der dog ikke havde nogen behandlingseffekt.

Efterfølgende blev undersøgt på reumatologisk afdeling, Sygehus Y, samt på smerteklinikken, Sygehus Z. På smerteklinikken blev det konstateret, at smerterne kom fra nerver, samt at de sandsynligvis var forværret af de to operationer.

er efterfølgende blevet smertebehandlet, blandt andet med morfinlignende præparater.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt behandlet i forbindelse med operationen den 14. december 2004.

Det er herved anført, at der var tale om en fejloperation, idet uden forundersøgelse af nerveledningshastigheden blev opereret for et carpalproblem. Det er videre oplyst, at s situation efter operationen blev væsentligt værre, idet hun fik stift håndled og 3 sovende fingre samt konstante smerter.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. december 2004 på Sygehus X.

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved sin journalføring af s behandlingsforløb den 14. december 2004 på Sygehus X.

Begrundelse


blev den 11. november 2004 opereret for en højresidig tennisalbue på Sygehus X.

Speciallæge i ortopædisk kirurgi kontrollerede ifølge journalen den 25. november 2004 sårhelingen. Ifølge s udtalelse til sagen fortalte i den forbindelse, at hun desuden skulle opereres for et carpaltunnelsyndrom.

Af journalen fremgår det, at behandlingen af tennisalbuen blev afsluttet den 2. december 2004, efter at speciallæge atter havde undersøgt sårhelingen samt skrevet henvisning til ergoterapi via Sygehus Z.

Den 14. december 2004 foretog speciallæge ifølge journalen en forundersøgelse.

Af journalen fremgår det, at speciallæge ved forundersøgelsen fandt indikation for, at der skulle foretages en carpaltunneloperation på højre arm.

blev samme dag opereret for carpaltunnelsyndromet af speciallæge .

Af journalen fremgår det, at operationen blev foretaget ved overskæring af ledbåndet (ligamentet) og fritlægning af nervus medianus. Nerven blev fundet timeglasformet, tydeligt trykket og med en mindre blålig misfarvning på grund af iltmangel (lettere cyanotisk).

Af speciallæge s udtalelse til sagen fremgår det, at han den 25. november 2004 foretog en forsigtig banken hen over den irriterede nerve, hvorved der ved nervus medianus vil femkomme stødvis prikken samt stikken ud i 2-4 fingre på disses underside (Tinnels undersøgelse), der blev fundet positiv.

Speciallæge anfører endvidere i sin udtalelse, at der var foretaget en ultralydsscanning, hvorved carpaltunnelsyndromet var påvist.

har oplyst til sagen, at hun aldrig har fået foretaget ultralydsundersøgelser af sit håndled, men derimod alene af sine albuer.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke er nogen lægefaglig evidens for, at diagnosen carpaltunnelsyndrom alene kan stilles på baggrund af en ultralydsscanning.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge burde have foretaget en undersøgelse af nerveledningshastigheden forud for operationen for carpaltunnelsyndrom på trods af, at den kliniske undersøgelse var positiv. Nævnet har herved lagt vægt på, at havde flere samtidige gener fra bevægeapparatet.

Det er således nævnets vurdering, at der ikke forelå tilstrækkelig indikation for at foretage operation af for carpaltunnelsyndrom den 14. december 2004.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. december 2004.

Nævnet kan oplyse, at det af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 118 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til journalføring fremgår, at journaler skal føres, når der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages undersøgelse og/eller behandling mv. af patienter. Journalen skal være entydig. Diagnoser bør journalføres på latin. Forkortelser kan anvendes, men bør være umiddelbart forståelige for andre personer, der deltager i behandlingen af patienten. Lægen skal efterfølgende på baggrund af journalen kunne redegøre for, hvad der er foretaget. Journalens forståelighed er også af betydning for bl.a. kommunikation i tilfælde af, at andre personalegrupper skal bruge journaloptegnelserne i deres arbejde. Journaler, herunder standardjournaler, skal indeholde relevante oplysninger om undersøgelse, behandling mv., information og samtykke og eventuel rådgivning i et sådant omfang, at det er dækkende for, hvad der er sket i forbindelse med undersøgelse, behandling mv. af patienten.

Nævnet skal bemærke, at journalen ikke indeholder oplysninger om baggrunden for det planlagte indgreb, herunder notater om s sygehistorie, de hidtil foretagne undersøgelser samt notater vedrørende den kliniske objektive undersøgelse.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge s journalføring af behandlingen af den 14. december 2004 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.