Klage over at udskrivningsbrev til egen læge var mangelfuldt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 12. og 25. oktober 2005 på medicinsk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657618

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 12. og 25. oktober 2005 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 10. oktober 2005 blev af egen læge indlagt akut på medicinsk afdeling, , på mistanke om betændelse af hjertehinden (perikarditis). var forud kendt med forhøjet blodtryk (arteriel hypertension) og var i medikamentel behandling herfor. I de sidste 3 uger forud for indlæggelsen havde hun været utilpas med bl.a. anfaldsvise smerter i venstre side af brystet. I de sidste par dage inden indlæggelsen havde der været konstante smerter i brystet.

Der blev bestilt undersøgelser i form af blodprøver, røntgen af brystkassen samt elektrokardiografi (EKG).

EKG-undersøgelsen blev fundet normal. Blodprøvesvarene viste normale forhold, fraset lavt kalium. Blodtrykket blev målt til 110/60, og pulsen var 70. Røntgen af brystkassen viste normale forhold.

Den 12. oktober 2005 blev der foretaget ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiografi). Undersøgelsen viste normale forhold.

Efter en medicinomlægning kunne den 12. oktober 2005 udskrives til hjemmet.

Reservelæge skrev den 25. oktober 2005 et udskrivningsbrev, hvoraf det blandt andet fremgik, at man havde fundet lavt indhold af kalium i blodet, og at man havde overvejet, om s forhøjede blodtryk kunne skyldes øget dannelse af binyrebarkhormonet aldosteron. skulle derfor kontrolleres hos egen læge og eventuelt hospitalshenvises til relevant ambulatorium (endokrinologisk ambulatorium).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At det i udskrivningsbrevet til s egen læge ikke blev oplyst, hvad hun blev behandlet for under indlæggelse fra den 10. til den 12. oktober 2005 på .

Det er herved anført, at det i udskrivningsbrevet til egen læge blev oplyst, at der ikke var noget galt. Det er videre anført, at under indlæggelsen blev oplyst om, at hun blev behandlet for betændelse på hjertehinden.


Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 12. og 25. oktober 2005 på medicinsk afdeling, .

Begrundelse


Indledningsvis skal det bemærkes, at har anført, at ikke er læge men medicinstuderende.

Den ledende overlæge på medicinsk afdeling, , har imidlertid oplyst, at er reservelæge, hvilket nævnet herefter har lagt til grund.

Det fremgår af journalen, at den 10. oktober 2005 via egen læge blev indlagt akut på medicinsk afdeling, . Årsagen til indlæggelsen var, at egen læge havde mistanke om betændelse af hjertehinden (perikardit obs. pro). var forud kendt med forhøjet blodtryk og var i medikamentel behandling herfor. De sidste 3 uger forud for indlæggelsen havde hun haft feber og været alment utilpas. Hun havde haft anfaldsvise smerter i venstre side af brystet, med hjertebanken og åndenød. Samtidig havde hun haft uro i arme og ben, og til tider havde hun været koldtsvedende og med kulderystelser. De seneste par dage op til indlæggelsen havde haft konstante smerter i venstre side af brystet.

Det fremgår videre af journalen, at lægerne på medicinsk afdeling i første omgang koncentrerede sig om at få afklaret, om havde en blodprop i hjertet. Til dette formål blev der taget hjertekardiogram samt en række blodprøver. Resultaterne viste, at ikke havde en blodprop i hjertet. Ud fra blodprøveresultaterne, hjertekardiogrammer og ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet) kunne man også udelukke, at havde perikardit. Det mest påfaldende fund under indlæggelsen var, at havde et lavt indhold af kaliumsalt i blodet (hypokaliæmi) trods indtagelse af 8 stk. kaleoridtabletter pr. dag.

I udskrivningsbrev af 25. oktober 2005 har reservelæge beskrevet de forskellige normale undersøgelsesresultater vedrørende s hjerte. Dernæst har hun i detaljer beskrevet de ændringer, som man under indlæggelsen har foretaget i s medicin. Desuden har hun beskrevet de overvejelser, som man under indlæggelsen gjorde sig vedrørende de mulige årsager til s lave kalium-salt værdier. Afslutningsvis blev der anført retningslinjer for, hvorledes man anbefalede egen læge at følge op på s sygdomsmæssige hovedproblemer: lavt indhold af kalium i blodet (hypokaliæmi) og forhøjet blodtryk (arteriel hypertension).

Efter nævnets opfattelse beskrev reservelæge i udskrivningsbrevet alle relevante forhold vedrørende s indlæggelse.

Nævnet finder herefter, at reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. oktober 2005 på medicinsk afdeling, .

I et partshøringssvar til sagen har ligeledes klaget over, at reservelæge i journalnotat den 12. oktober 2005 vurderede det som sandsynligt, at hun brugte Furix i større omfang end udskrevet.

Det er nævnets opfattelse, at en sådan nedfældning af overvejelser, der potentielt kan forklare et påfaldende blodprøveresultat, indgår som et relevant delelement i en læges arbejde.

Nævnet finder herefter, at reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. oktober 2005 på medicinsk afdeling, .