Klage over manglende information om medicinsk behandling for børnegigt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 11. maj til den 22. juli 2005 på børneafdelingen på Sygehus, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra s forældre den 11. maj 2005 på børneafdelingen på Sygehus, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Sagsnummer:

0657803

Offentliggørelsesdato:

12. december 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 11. maj til den 22. juli 2005 på børneafdelingen på <****> Sygehus, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****>s forældre den 11. maj 2005 på børneafdelingen på <****> Sygehus, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Hændelsesforløb


på 9 år fik i 2003 på Sygehus børneafdeling konstateret børnegigt (juvenil ideopatisk artritis), der blev behandlet ambulant med cellegift (Methotrexat) og gigtmedicin (Bonyl).

Det fremgår af journalen den 6. april 2005, at mødte til ambulant kontrol på børneambulatoriet på Sygehus ledsaget af sin morfar. Hun havde ganske mange ledgener og haltede, og hun var ophørt med at tage både Methotrexat og Bonyl på grund af bivirkningerne. Lægen startede behandling med Bonyl samt genhenviste til fysio- og ergoterapi. Lægen drøftede desuden s behandling med overlæge .

mødte igen til kontrol den 11. maj 2005, hvor hun blev set af overlæge , som gennemgik hendes ledfunktion og foreslog genoptagelse af behandling med Methotrexat i en beskeden dosis suppleret med folinsyre samt fortsat behandling med Bonyl.

Ved kontrol den 29. juni 2005 blev set af overlæge . havde mange smerter og fik fortsat ingen medicin, idet hun var stoppet med Bonyl og slet ikke var startet med Methotrexat og folinsyre.

udeblev fra kontrol den 20. juli 2005, og overlæge anmodede ved brev af 22. juli 2005 Socialforvaltningen om at være behjælpelig med at sikre, at hun mødte til de aftalte undersøgelser, og at den foreslåede behandling blev gennemført.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling af overlæge i april 2005 på børneafdelingen, Sygehus.

Det er herved anført, at overlæge ikke foretog en undersøgelse af , men blot foreslog en medicinsk behandling af hendes symptomer, selvom blodprøverne var i orden. Det er anført, at overlæge ikke havde sikret sig, at s helbredsmæssige tilstand var i orden, således at behandlingen med Enbrel kunne påbegyndes.

Det er videre anført, at overlæge ønskede at opstarte en medicinsk behandling som et slags forsøg, og at s mor, , mener, at anvendelsen af medicinkombinationen ikke var nøje overvejet. Det er anført, at overlæge mangler erfaring med at bruge denne kombination på børn.

Det er endelig anført, at medicinen gjorde så syg, at s mor, mener, at der er mange hensyn at tage i beslutningen om, hvorvidt det er nødvendigt for at få medicinen.

2. At s forældre ikke modtog tilstrækkelig information vedrørende den medicin og behandling, som overlæge ville iværksætte overfor i april 2005 på børneafdelingen, Sygehus.

Nævnets afgørelse 1. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 11. maj til den 22. juli 2005 på børneafdelingen på Sygehus.

Begrundelse


Ved sagens oplysning fremgår det, at den behandling der klages over, fandt sted i perioden fra den 11. maj til den 22. juli 2005 og ikke i april 2005, hvorfor Patientklagenævnet ved sin afgørelse tager stilling til perioden fra den 11. maj til den 22. juli 2005.

Af journalen den 11. maj 2005 fremgår det, at mødte til ambulant kontrol ved overlæge . Det fremgår videre af journalen, at overlæge undersøgte alle led og fandt påvirkning i en række led, og at han vurderede, at der var indikation for igen at behandle med Methotrexat samt fortsætte behandlingen med Bonyl. Endelig fremgår det af journalen den 11. maj 2005, at behandlingen med Methotrexat skulle startes med en forsigtig lav dosis og skulle suppleres med folinsyre for at prøve at undgå de bivirkninger, som tidligere havde haft af Methotrexat i en højere dosis.

Det fremgår af journalen den 15. juni 2005, at udeblev fra kontrol, men af journalen den 29. juni 2005 fremgår det, at mødte til ambulant kontrol ledsaget af sin morfar. Videre fremgår det, at fortsat ikke havde påbegyndt behandlingen med Methotrexat og folinsyre samt var stoppet med Bonyl behandlingen, og at hun klagede over smerter i knæ, fødder, håndled, fingerled, nakkeled og kæbeled. Endelige fremgår det af journalen den 29. juni 2005, at overlæge gentog ordinationen fra den 11. maj 2005 og aftalte ny kontrol.

Det fremgår af journalen den 20. juli 2005, at udeblev fra kontrollen, og at overlæge derfor kontaktede socialforvaltningen.

Det fremgår af klagen, at overlæge foretog en ganske kort og overfladisk undersøgelse af , hvorefter han sagde, at hun skulle have Methotrexat kombineret med behandling med Enbrel.

Det fremgår af overlæge udtalelse til sagen, at det ikke er ham klart, hvordan diskussionen om behandling med Enbrel er opstået, idet han foreslog familien at genoptage behandlingen med Methotrexat, som tidligere havde haft gavn af. Det fremgår videre af overlæge udtalelse til sagen, at det må bero på en misforståelse hos forældrene, at han skulle have insisteret på, at yderligere skulle behandles med Enbrel, og at intet kunne ligge ham fjernere end at gennemtvinge en sådan behandling mod forældrenes ønske. Endelig fremgår det af overlæge udtalelse til sagen, at han valgte at anbefale en forholdsvis lav dosis Methotrexat og supplere behandlingen med folinsyre.

Nævnet kan oplyse, at folinsyre virker som modgift til Methotrexat.

Overlæge har ikke omtalt Enbrel i journalen, hvorfor nævnet lægger til grund, at overlæge ikke på noget tidspunkt ordinerede behandling med Enbrel.

Det er nævnets opfattelse, at det var relevant, at overlæge påbegyndte en behandling med Methotrexat, idet nu havde påvirkninger i en række led. Det er endvidere nævnets opfattelse, at det var relevant at søge at mindske risikoen for sværere bivirkninger ved at begynde med en lavere dosis og et supplement med folinsyre.

Nævnet finder derfor, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 11. maj til den 22. juni 2005 ved at vælge en Methotrexatbehandling, da der kom genopblussen i s gigtsygdom.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt § 6, jf. § 7 i lov om patienters retsstilling ved sin indhentelse af informeret samtykke fra s forældre den 11. maj 2005 på børneafdelingen på Sygehus.

Begrundelse


Det fremgår endvidere af klagen, at overlæge ikke gav s forældre en relevant information vedrørende anvendelsen af Enbrel, inden en behandling blev iværksat.

Det fremgår af journalen den 11. maj 2005, at overlæge ved konsultationen iværksatte en behandlingsplan, der gik ud på, at burde genoptage behandlingen med Methotrexat med en beskeden dosis på 10 mg ugentligt suppleret med folinsyre 2½ mg 6 dage om ugen.

Det fremgår af overlæge udtalelse til sagen, at han formentligt i konsultationens forløb har orienteret familien om alternative behandlingsmuligheder, herunder kombinationsbehandling med Methotrexat og Enbrel. Videre fremgår det af overlæge udtalelse, at han har sagt til forældrene, at der ikke forelå større undersøgelser af effekten af kombinationsbehandlingen hos børn, men at viden om kombinationsbehandling langt overvejende hidrører fra erfaringer med voksne patienter. Det fremgår endvidere af overlæge udtalelse til sagen, at han ikke fandt grund til at orientere familien specielt om bivirkninger til behandling med en kombination af Methotrexat og Enbrel, for så vidt som det ikke var aktuelt. Det fremgår endvidere af overlæge udtalelse, at han af samme grund heller ikke fandt det aktuelt at informere om grunden til at vælge kombinationen af Methotrexat og Enbrel.

Det er nævnets opfattelse, at der var stor sandsynlighed for, at behandlingen med Methotrexat ville være tilstrækkeligt, hvorfor information om Enbrel endnu ikke var aktuel, og sandsynligvis ikke ville blive det.

Nævnet finder derfor, at overlæge ikke havde pligt til at informere forældre om behandlingen med Enbrel, idet denne behandling ikke var aktuel.