Klage over behandling og information i forbindelse med bedøvelsen ved en hofteoperation.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af informationen af den 7. april 2005 på operationsgangen, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans information af den 7. april 2005 på operationsgangen, , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 7. april 2005 på operationsgangen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657822

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af informationen af <****> den 7. april 2005 på operationsgangen, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans information af <****> den 7. april 2005 på operationsgangen, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 7. april 2005 på operationsgangen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var tidligere blevet opereret flere gange på , herunder 2 gange, hvor narkosen blev forestået af overlæge .

Den 7. april 2005 skulle hun have en hofteprotese i venstre side. Operationen foregik ved rygmarvsbedøvelse, der blev udført af overlæge . Mod slutningen af operationen blev bedøvelsen suppleret med yderligere smertestillende medicin.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke blev behandlet korrekt i forbindelse med bedøvelsen ved hofteoperation.

Det er herved anført, at hun ikke modtog tilstrækkelig med bedøvelse i forbindelse med operationen og måtte have morfin hen imod operationens slutning.

2. At ikke blev informeret om, at det kunne blive nødvendigt at supplere bedøvelsen undervejs med smertestillende medicin.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7, ved sin information af den 7. april 2005 på operationsgangen, .

Overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af informationen den 7. april 2005 på operationsgangen, .

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 7. april 2005 på operationsgangen, .

Begrundelse


Det fremgår af anæstesijournalen den 7. april 2005, at fik isat en hofteprotese i venstre side. I forbindelse med operationen skulle hun have anlagt en rygmarvsbedøvelse (spinalbedøvelse).

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 7 i lov om patienters retsstilling, at patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Nævnet kan videre oplyse, at det er almindeligt forekommende, at supplerende indgift af smertestillende eller afslappende medicin i forbindelse med en rygmarvsbedøvelse er påkrævet. Information herom bør derfor være en naturlig del af den mundtlige såvel som den skriftlige information inden anvendelse af en lokalbedøvelsesteknik som for eksempel en rygmarvsbedøvelse.

Ifølge supplerende klage af den 6. januar 2006 fra blev hun hverken før eller efter operationen informeret om, at det kunne være nødvendigt at supplere rygmarvsbedøvelsen med yderligere smertestillende medicin.

Ifølge udtalelse af den 14. juni 2006 fra overlæge havde han inden operationen informeret om, at det kunne blive aktuelt at supplere med beroligende medicin undervejs.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og overlæge om, hvorvidt inden operationen havde modtaget information om, at det kunne blive nødvendigt at supplere bedøvelsen undervejs. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at ikke inden operationen blev informeret om, at det kunne blive nødvendigt at supplere bedøvelsen undervejs.

Patientklagenævnet finder herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt standard ved sin information af den 7. april 2005 på operationsgangen, .

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. § 19, at den for behandlingen ansvarlige sundhedsperson skal sørge for, at det af patientjournalen fremgår, hvilken information der er givet.

Det fremgår ikke af anæstesijournalen hvilken information, der inden operation blev givet .

Nævnet finder derfor, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af informationen af den 7. april 2005 på operationsgangen, .

Det fremgår af anæstesijournalen, at blev bedøvet med Marcain Spinal 0,5 %, og at der blev anvendt 3,5 ml svarende til 17, 5 mg. Indstikket blev anlagt mellem 2. og 3. lænderyghvirvel (L2-L3).

Ifølge klagen fik for lidt bedøvelse, idet hun fik smerter hen mod slutningen af operationen og måtte have ekstra smertestillende medicin i form af blandt andet morfin.

Det fremgår af udtalelse af den 24. juni 2005 fra overlæge , at det anvendte stof normalt medfører bedøvelse i 4 til 5 timer, men at der mod slutningen af operationen af blev givet 1 mg Rapifen.

Nævnet kan oplyse, at virkningsvarigheden af en spinalblokade kan variere noget. Det er derfor altid nødvendigt at være forberedt på at supplere en sådan blokade med anden form for smertelindring.

Nævnet kan videre oplyse, at en større dosis lokalbedøvelsesmiddel muligvis kan forlænge virkningsvarigheden noget, men det vil også medføre en øget risiko for, at bedøvelsen får for stor udbredelse samt give en uønsket virkning på blodtrykket.

Det er nævnets vurdering, at overlæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sit valg og dosering af bedøvelsesmiddel.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. april 2005 på operationsgangen, .