Klage over afslag på anmodning om aktindsigt.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere psykolog for hendes håndtering af advokat s anmodninger af 6. og 16. december 2004 om aktindsigt i sin klient s journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere psykolog for hendes håndtering af s og advokat s anmodninger af henholdsvis 21. og 29. oktober 2004 om aktindsigt i s journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Sagsnummer:

0660105

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Psykologer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere psykolog <****> for hendes håndtering af advokat <****>s anmodninger af 6. og 16. december 2004 om aktindsigt i sin klient <****>s journal, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere psykolog <****> for hendes håndtering af <****>s og advokat <****>s anmodninger af henholdsvis 21. og 29. oktober 2004 om aktindsigt i <****>s journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Hændelsesforløb


Den 21. oktober 2004 ringede til psykolog og anmodede om aktindsigt i sin journal. Anmodningen blev ikke imødekommet.

Den 29. oktober 2004 ringede s advokat til psykolog og bad om aktindsigt i journalen. Heller ikke advokatens anmodning om aktindsigt blev imødekommet.

Ved breve af 6. og 16. december 2004 til psykolog anmodede s advokat om aktindsigt i journalen. Brevene blev ikke besvaret.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At psykolog har afslået s anmodning af 21. oktober 2004 om aktindsigt i sin journal i form af udlevering af kopi heraf.

Det er herved anført, at den 21. oktober 2004 ved telefonisk henvendelse rettede anmodning om aktindsigt til psykolog .

Det er videre anført, at s advokat den 29. oktober 2004 ved telefonisk henvendelse rettede anmodning om aktindsigt til psykolog . Psykologen afslog anmodningen med den begrundelse, at behandlingen hørte under sygesikringen.

Endelig er det anført, at s advokat ved brev af 16. december 2004 rettede henvendelse til psykolog med henblik på at få aktindsigt i s journal. Denne skrivelse er ikke blevet besvaret.

Nævnets afgørelse af klagen


Psykolog har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering af advokat s anmodninger af 6. og 16. december 2004 om aktindsigt i s journal.

Psykolog har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk.1, ved sin håndtering af s og advokat s anmodninger af 21. og 29. oktober 2004 om aktindsigt i s journal.

Begrundelse


Indledningsvis kan Patientklagenævnet oplyse, at en patient som altovervejende hovedregel har krav på aktindsigt i sin journal hos en psykolog. Dette følger af § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling, hvor det fremgår, at såfremt en patient fremsætter begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v.

Advokat har anført, at den 21. oktober 2004 ved telefonisk henvendelse anmodede psykolog om aktindsigt i sin journal, og at denne anmodning blev afvist af psykologen.

Advokat har videre anført, at hun den 29. oktober 2004 telefonisk anmodede psykolog om aktindsigt i s journal, og at denne anmodning også blev afvist af psykologen. Ifølge advokaten begrundede psykologen sit afslag med, at behandlingen var med tilskud fra sygesikringen.

Psykolog har anført, at årsagen til, at hun ikke imødekom anmodningerne om aktindsigt af 21. og 29. oktober 2004, var, at s journal var bortkommet. Ved brev af 17. maj 2005 har psykologen således oplyst, at hun i efteråret 2004 havde et indbrud i sin bil, og at s journal blev stjålet i den forbindelse. Ved brev af 17. april 2006 har psykologen supplerende oplyst, at indbruddet i hendes bil fandt sted den 28. oktober. I samme brev har hun oplyst, at der havde været indbrud i hendes bil 2 gange forud for dette indbrud. Ved brev af 13. juni 2006 har psykolog endelig anført, at hun ikke er klar over ved hvilket af de 3 indbrud s journal bortkom.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra advokat og psykolog om, hvad der var årsagen til, at psykolog ikke imødekom de ovenfor nævnte anmodninger om aktindsigt af 21. og 29. oktober 2004. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at journalen ikke var bortkommet på tidspunktet for s og advokat s anmodninger om aktindsigt i oktober 2004

Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at psykolog har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin håndtering den 21. og 29. oktober 2004 af henholdsvis s og advokat s anmodninger om aktindsigt.

Advokat har oplyst, at hun ved brev af 16. december 2004 til psykolog anmodede om aktindsigt i s journal. Hun har oplyst, at brevet ikke blev besvaret af psykologen.

Det fremgår af sagen, at advokat også ved brev af 6. december 2004 til psykolog anmodede om aktindsigt i s journal.

Advokat har oplyst til sagen, at de skriftlige anmodninger om aktindsigt ikke blev besvaret af psykolog .

Psykolog har i sit brev af 13. juni 2006 anført, at advokatens breve var bortkommet på samme måde som s journal, således at hun ikke kunne se, hvem hun skyldte svar.

Nævnet skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af psykolog s brev af 17. april 2006, at det sidste indbrud i hendes bil fandt sted den 28. oktober 2004. Nævnet finder det på den baggrund ikke godtgjort, at psykolog ikke havde mulighed for at besvare brevene af henholdsvis 6. og 16. december 2004.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet finder på denne baggrund, at psykolog burde have besvaret advokat s skriftlige anmodninger om aktindsigt af 6. og 16. december 2004.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at der er pligt til at besvare en anmodning om aktindsigt, uanset om journalen ikke længere opbevares eller er bortkommet.

Nævnet finder herefter, at psykolog har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering af advokat s anmodninger om aktindsigt af 6. og 16. december 2004.