Klage over fastholdelse

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved den 14. september 2005 om fastholdelse af den 2. juli 2005 fra kl. 0.55 til kl. 1.00 på Sygehus 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere social- og sundhedsassistent for hans behandling af den 2. juli 2005 på Sygehus 1.

Sagsnummer:

0760601

Offentliggørelsesdato:

15. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger, Social- og sundhedsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved <****> den 14. september 2005 om fastholdelse af <****> den 2. juli 2005 fra kl. 0.55 til kl. 1.00 på Sygehus 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere social- og sundhedsassistent <****> for hans behandling af <****> den 2. juli 2005 på Sygehus 1.

Hændelsesforløb


, der er 39 år gammel har flere gange har været indlagt på Psykiatrisk Afdeling og senere på Sygehus 2, hvorfra hun den 29. marts 2005 blev overflyttet til retspsykiatrisk afdeling, Sygehus 1 på grund af selvdestruktiv adfærd og truende adfærd overfor personalet.

Den 7. juni 2005 blev overflyttet til Psykiatrisk Afdeling , ligeledes Sygehus 1.

Både på retspsykiatrisk afdeling, og siden på Psykiatrisk Afdeling , udviste en meget selvdestruktiv adfærd, og hun fremtrådte svært truende overfor personale og læger, og var ved flere lejligheder korporligt voldelig og var i forbindelse hermed flere gange tvangsfikseret med både bælte og remme, ligesom hun i disse situationer flere gange fik beroligende medicin med tvang. var endvidere under den aktuelle indlæggelse frihedsberøvet. har klaget til Det Psykiatriske Patientklagenævn over flere tilfælde af tvangsfikseringer og tvangsmedicinering med beroligende medicin.

Aktuelt forlod den 1. juli 2005 omkring kl. 22.30 afdelingen i forlængelse af, at personalet havde fjernet en el-pære fra hendes stue, idet der i hendes nærhed var fundet glasskår, som hun havde til hensigt at skære sig med. indfandt sig herefter i skadestuen, hvor hun talte med vagthavende 1. reservelæge og tog imod beroligende medicin i form af tablet Rivotril. Efter tilbagekomsten til afdelingen blev oprevet, udskældende, grov og truende. Hun erklærede, at hun ønskede at sove i dagligstuen eller aktivitetsrummet og henvendte sig senere på aftenen igen til 1. reservelægen og oplyste, at hun havde endnu et glasskår gemt et sted på afdelingen, og at hun havde tænkt sig at gøre noget voldsomt den kommende weekend, hvilket hun blev frarådet.

var herefter ved nattevagtens start og de efterfølgende to timer opkørt, råbende og skrigende, kastede vand og juice på gulvet. Hun tændte flere gange for bruseren og sprøjtede med vand. Hun truede med at slå social- og sundhedsassistent s kone og børn ihjel og kaldte vedkommende et ”perverst svin”. Da hun blev bedt om at dæmpe sig, råbte hun endnu højere, hvorefter social- og sundhedsassistent lukkede døren af hensyn til medpatienter. gik herefter til angreb på ham, som sad fast vagt hos hende, og spyttede og kradsede ham i hovedet.
Social- og sundhedsassistent fastholdt herefter , som fortsat forsøgt at spytte, kradse og bide samt sparke. Da øvrigt personale kom til stede, fastholdt social- og sundhedsassistent med den ene hånd, mens han med den anden drejede hendes ansigt til siden for at undgå at blive spyttet på. anklagede efterfølgende social- og sundhedsassistent for at ville voldtage hende og for at have taget hende på brysterne. Efterfølgende blev tilbudt beroligende medicin, hvilket hun accepterede.

var fastholdt i tidsrummet kl. 0.55 – 1.00 den 2. juli 2005.

Klagen


klagede over fastholdelsen til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved godkendte ved afgørelsen af 14. september 2005 fastholdelsen af den 2. juli 2005 fra kl. 0.55 til kl. 1.00 på Sygehus 1. Nævnet lagde herved vægt på, at var truende og voldsom overfor et personalemedlem, og at hun var opkørt, bed, kradsede og spyttede efter personalemedlemmet. Nævnet lagde endvidere vægt på, at man forinden havde forsøgt at tale hende til ro, og at fastholdelsen var kortvarig. Endelig fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik overfor det pågældende personalemedlem, social- og sundhedsassistent i forbindelse med fastholdelsen, og nævnet lagde i den forbindelse vægt på psykiatriledelsens vurdering af, at der ikke havde været tale om unødvendig magtanvendelse, ligesom nævnet ikke fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at social- og sundhedsassistent havde tildelt knytnæveslag i ansigtet eller på anden måde havde forulempet hende.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 14. september 2005 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved om fastholdelse af den 2. juli 2006 fra kl. 0.55 til kl. 1.00 på Sygehus 1.

Social- og sundhedsassistent har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 2. juli 2005 på Sygehus 1.

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det fremgår af psykiatrilovens § 17, stk. 1, at en person, der er indlagt på psykiatrisk afdeling, kan fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, såfremt betingelserne i § 14, stk. 2, er opfyldt. Betingelserne for at anvende fysisk magt er således som udgangspunkt de samme, som gælder for tvangsfiksering. Det er ved formulering af betingelserne i § 14, stk. 2, forudsat, at krænkelser af mindre grov eller umiddelbar karakter ville kunne afværges ved anvendelse af mindre indgribende midler end tvangsfiksering. Spørgsmålet om, hvilket middel der skal anvendes i det enkelte tilfælde, skal afgøres under iagttagelse af mindste middels princip, jf. lovens § 4. Det kan videre oplyses, at efter psykiatrilovens § 17, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, nr. 1, må fysisk magtanvendelse kun anvendes i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at en patient udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at fastholde den 2. juli 2005 fra kl. 0.55 til kl. 1.00 var opfyldte, idet der var en nærliggende fare for, at selv eller andre ville lide skade på legeme eller helbred. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen havde kradset, spyttet og forsøgt at bide social- og sundhedsassistent , der efter det oplyste var fast vagt for på det pågældende tidspunkt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at fastholdelsen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at i løbet af aftenen og natten havde været opkørt, truende og råbende, og at det var forsøgt at berolige hende og få hende til at dæmpe sig. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at tidligere på aftenen havde fået beroligende medicin i form af Rivotril. Endelig har nævnet lagt vægt på, at på tidspunktet for fastholdelsen var forsøgt skærmet på sin stue med en fast vagt.

Nævnet finder endvidere ikke grundlag for at fastslå, at fastholdelsen, der efter det oplyste varede fra kl. 0.55 til kl. 1.00, strakte sig over længere tid end nødvendigt. Nævnet har herved lagt vægt på, at blev løsnet, da øvrigt personale kom til, hvor hun endvidere accepterede at tage yderligere beroligende medicin.

Det er i lægeerklæringen udarbejdet til brug for behandlingen af sagen ved Det Psykiatriske Patientklagenævn anført, at da det øvrige personale kom til stede kl. 1.00, blev set liggende på sengen med overkroppen, fastholdt i håndleddene, mens hun fortsat forsøgte at sparke og bide samt spytte, og man så, at social- og sundhedsassistent , for at undgå at blive spyttet på, måtte holde s hoved væk. Det fremgår videre, at anklagede social- og sundhedsassistent for at ville voldtage hende og for at have taget hende på brysterne.

Social- og sundhedsassistent har i en udtalelse af 13. april 2006 anført, at begyndte at spytte ham i hovedet flere gange og kradsede ham på kinden, hvorefter han rejste sig og fastholdt hende. råbte herefter meget højt på hjælp og spyttede ham endnu engang i hovedet, hvorefter hun helt umotiveret kastede hovedet ind i væggen, hvorefter hun igen prøvede at bide ham, hvilket resulterede i, at social- og sundhedsassistent måtte holde hende med venstre hånd på hagen og hendes hænder med højre hånd, idet hun kradsede voldsomt.

Nævnet finder på grundlag af sagens akter ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der i forbindelse med fastholdelsen blev anvendt mere magt, end der var nødvendigt.

Nævnet finder på den baggrund ikke grundlag for at kritisere social- og sundhedsassistent for sin behandling af den 2. juli 2005 i forbindelse med sin fastholdelse af .

Nævnet skal vejlede om, at såfremt mener, at der er blevet begået seksuelle krænkelser af hende eller forsøg herpå eller er anvendt vold, er dette en sag for politiet, hvortil i så fald må henvende sig.

På denne baggrund tiltræder Sundhedsvæsenets Patientklagenævn afgørelsen af 14. september 2005 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved vedrørende fastholdelse af den 2. juli 2005 på Sygehus 1.