Klage over behandling og information ved penicillinallergi.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere Sygeplejerske B for hendes behandling af den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761804

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2007

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere Sygeplejerske B for hendes behandling af <****> den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 6. juni 2005 akut indlagt på medicinsk afdeling, Sygehus X efter at have haft høj temperatur og hovedpine nogle dage. Ved indlæggelsen var temperaturen 39,4 grader.

I journalen under rubrikken med ALLERGI blev anført, at ikke kunne tåle penicillin. Han kunne ikke gøre rede for en allergisk reaktion, idet han fik penicillin som spæd, og havde fået at vide, at han ikke måtte få penicillin igen.

Undersøgelsen af , herunder røntgenundersøgelse af lungerne, viste, at han havde lungebetændelse. På grund af oplysningen om penicillinallergi blev behandlet med Zinacef.

Da der ikke var klar klinisk effekt af Zinacefbehandlingen, blev behandlingen den 8. juni 2005 ændret til behandling med penicillin indgivet i blodåren 3 gange i døgnet. blev ikke informeret om behandlingen med penicillin før dagen efter, den 9. juni 2005.

Penicillinbehandlingen blev administreret af sygeplejerske B. Sygeplejersken var ikke opmærksom på journalens oplysning om, at var allergisk overfor penicillin, og at der derfor skulle udvises ekstra opmærksomhed i forbindelse med infusionen.

Dagen efter, den 9. juni 2005 havde det meget bedre, han have ikke feber og befandt sig godt. Udskrivelse blev aftalt med fortsat penicillinbehandling med tabletter. var meget overrasket og forbløffet over, at han var blevet behandlet med penicillin uden at være blevet informeret om det. Af overlæge A udtalelse fremgår, at han gav sin uforbeholdte undskyldning for ikke at have informeret om penicillinbehandlingen inden den blev givet.

Ved en efterfølgende ambulant kontrol var rask, penicillinbehandlingen var tålt og blev afregistreret i journalen som penicillinallergiker.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At fik penicillin til trods for at han havde oplyst, at han var penicillinallergiker, og at man ikke observerede ham tættere efter, at han fik penicillin.

2. At ikke blev informeret om, at behandlingen blev ændret til penicillin, herunder hvilke allergisk reaktion det kunne medføre.

3. At sygeplejerskerne ikke i tilstrækkelig omfang noterede i sygeplejejournalen.

Det er herved anført, at det ikke fremgår af sygeplejejournalen, hvilken medicin der den 8. juni 2005 af en sygeplejerske blev sat op til . Endvidere fremgår det ikke af sygeplejejournalen, hvad man skulle være opmærksom på i forbindelse med, at der blev givet penicillin til en allergiker. Herudover fremgår det ikke, hvilken virkning penicillinen havde på , idet der gik et helt døgn før penicillinordinationen blev beskrevet i sygeplejejournalen.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge A har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 ved hans indhentelse af informeret samtykke fra den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X.

Sygeplejerske B har overtrådt lov om sygeplejerske § 5, stk. 1 ved sin behandling af den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X.
Overlæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at blev indlagt den 6. juni 2006 på Sygehus X på grund af høj feber og tegn på lungebetændelse. Det fremgår af journalen, at ved indlæggelsen oplyste, at han mente han var penicillinallergiker, da han havde haft udslet som spæd efter penicillinbehandling, at hans mor havde fået oplyst, at han ikke måtte få penicillin igen.

Det fremgår af journalen, at blev behandlet med præparatet Zinacef, idet han ikke tålte pinicillin.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er lægefagligt anerkendt at anvende Zinacef som et antibiotikum ved en lille mistanke om penicillinallergi, og hvor dette ikke er påvist.

Det fremgår af journalen, at overlæge A den 8. juni 2005 ordinerede penicillin i vene til , idet Zinacefbehandlingen ikke havde nogen effekt.

Det fremgår af overlæge As udtalelse til sagen, at han valgte at foretage et antibiotikaskift fra Zinacef til penicillin, idet Zinacef ikke havde nogen effekt, og da det ud fra de tilgængelige oplysninger blev vurderet, at ikke havde penicillinallergi.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at det er velkendt, at penicillinallergi er meget sjælden hos voksne personer, som i barnealderen har haft udslæt efter penicillin. Det er således nævnets opfattelse, at vurderingen af at havde meget lille risiko for penicillinallergi var korrekt.

Nævnet finder herefter, at overlæge A ved sin behandling af den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen, at fik ordineret penicillin den 8. juni 2005, men at han først den 9. juni 2005 blev informeret om, at der var blevet foretaget et antibiotikaskift.

Det fremgår af overlæge As udtalelse til sagen, at han på grund af tidsmæssigt pres ikke nåede at informere om penicillinordinationen. Det fremgår videre, at overlæge A den 9. juni 2005 gav en uforbeholden undskyldning for ikke at have informeret ham på forhånd.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstillings § 6, jf. § 7, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.

Det er nævnets opfattelse, at selv om allergi med en anafylaktisk reaktion mod penicillin er meget sjælden, er det en meget alvorlig reaktion, som kan være livstruende.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge A skulle have indhentet et informeret samtykke fra forud for antibiotikaskiftet den 8. juni 2005.

Nævnet finder herefter, at overlæge A ved hans manglede indhentelse af informeret samtykke fra den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af sygeplejejournalen fra den 8. juni 2005, at s behandling med Zinacef var stoppet og at han havde fået ordineret penicillin i vene fra kl. 14.00.

Det fremgår af Bs udtalelse til sagen, at idet det var afdelingens overlæge som ordinerede behandlingen, gik hun ud fra, at ordinationen var korrekt, samt at der var givet korrekt information. Det fremgår også af udtalelsen, at B ikke på forhånd kontrollerede CAVE feltet inden opstarten af antibiotikabehandlingen. Det fremgår videre, at B under indgiften af antibiotikaen hele tiden opholdt sig på stuen og observerede . Det fremgår endvidere, at det i afdelingen ikke er normalt på forhånd at skrive, hvilke symptomer der skal observeres for i forbindelse med penicillinallergi, og hvis patienten tåler penicillin, at det heller ikke kutyme at beskrive dette i sygeplejejournalen.

Det er nævnets opfattelse, at B ikke i sygeplejejournalen kunne have beskrevet hvad plejepersonalet skulle være opmærksom på ved indgivelse af penicillin til en allergiker, idet hun ikke var opmærksom på, at var noteret som allergisk overfor penicillin i journalen.

Det fremgår af Sygehus Xs vejledning om medicingivning og håndtering af lægemidler, at sygeplejersken skal sikre sig, at den nødvendige information er givet til patienten.

Det er nævnets opfattelse, at en sygeplejerske altid skal kontrollere CAVE feltet inden givning af medicin til patienten.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at B ikke sikrede sig at havde modtaget den nødvendige information forinden indgiften af penicillin, og at hun yderligere ikke kontrollerede om var allergisk overfor noget.

Nævnet finder herefter, at B ved sin behandling af den 8. juni 2005 på medicinsk afdeling, Sygehus X handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.