Klager over en fysioterapeuts ukorrekte behandling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fysioterapeut for hans behandling af den 1. november 2005 i sin klinik, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1.

Sagsnummer:

0762202

Offentliggørelsesdato:

20. august 2007

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fysioterapeut <****> for hans behandling af <****> den 1. november 2005 i sin klinik, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1.

Hændelsesforløb


havde i 2003 henvendt sig til fysioterapeut vedrørende smerter lavt i lænden. Fysioterapeut opfattede problemet som dårlig funktion af lændehvivlerne (dysfunktion svarende til L 4-5-S1). Fysioterapeut behandlede med mobilisering, massage og hjemmeøvelser. blev behandlet flere gange med svingede effekt.

Den 1. november 2005 havde smerter lavt i lænden med let udstråling til balle regionen (glutealregionen). opsøgte derfor fysioterapeut med henblik på fysioterapibehandling. Fysioterapeut fandt ved provokationstest, at der var tydelig overvægt af smerter i højre side lavt i lænden, og der blev lagt mest vægt på smerter i højre side og ud i balle regionen.

Fysioterapeut besluttede sig for at behandle med varme, massage og mobilisering samt strækøvelser. Da massage og mobilisering kun ændrede lidt ved symptomerne besluttede fysioterapeut sig for at mobilisere kraftigere. blev derfor anbragt i aflåst sideleje på højre side. Ved mobiliseringen kunne man høre lyde, som fysioterapeut opfattede som tegn på, at leddene løsnedes. angav efterfølgende øgede smerter i venstre side.

Den 3. november 2005 henvendte sig på skadestuen, . havde fortsat smerter i lænden med udstråling til venstre balleregion og diffust til venstre lår til knæniveauet. havde ikke fornemmelse af kraftnedsættelse i benet, og der var ikke tale om lukkemuskel-forstyrrelse. Den undersøgende læge på skadestuen fandt god naturlig kraft over samtidige led i begge ben. Der var dog tydelig afsvækket knærefleks (patellarrefleks) på venstre side, men i øvrigt normale reflekser. Der blev endvidere fundet muskelømhed i venstre balleregion (venstre musculus periformis). Skadestuelægen konkluderede, at det drejede sig om behandlingskrævende infiltrationer i sædemuskulaturen og anbefalede fysioterapibehandling med massage og aktive øvelser, dog uden aktiv manipulation af rygsøjlen. Skadestuelægen anbefalede smertestillende behandling med Ibuprofen 600 mg fire gange i døgnet samt Pamol én gang i døgnet.

Den 8. november 2005 ringede til fysioterapeut og gav udtryk for utilfredshed. Samtidig bad hun fysioterapeut finde en ny tid til behandling. Fysioterapeut havde imidlertid ikke flere tider i klinikken, hvorfor han i stedet tog hjem til med henblik på at behandle hende der. Fysioterapeut fandt meget smerteplaget, især ned i venstre ben ned til og omkring knæet. havde svært ved at støtte på sit ben, og hun tog smertestillende medicin. blev instrueret i lindrende liggestilling. Ved at ligge i denne stilling i 10 minutter flere gange om dagen og undgå fremover bøjning og sidestilling kunne der ved fysioterapeut s besøg tre dage senere konstateres begyndende bedring. Efter fem behandlinger i løbet af 14 dage kunne udføre svømning og gå rundt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 1. november 2005 ikke blev korrekt behandlet af fysioterapeut .

Det er herved anført, at der i stedet for massage blev udført manipulation af bækkenregionen. Det er endvidere anført, at behandlingen var meget hårdhændet, med kraftigt vrid, og at som følge af behandlingen havde svært ved at gå.

Nævnets afgørelse af klagen


Fysioterapeut har overtrådt § 7, stk. 1, i lov om terapiassistenter ved sin behandling af den 1. november 2005.

Begrundelse


Af fysioterapeut s behandlingsjournal fremgår det, at han siden september 2003 havde behandlet for lave lændesmerter. Fysioterapeut havde ved sin indledende undersøgelse diagnosticeret en dysfunktion mellem de to nederste segmenter i lænderygsøjlen (L4-L5-S1) med nedsat bevægelighed og muskulære forandringer (myofacielle forandringer) men ikke fundet tegn på affektion af nerver (rodtryk). Han tilrettelagde en behandling med massage, manuel mobilisering og instruktion i hjemmeøvelser. blev behandlet først i perioden september – oktober 2003, herefter blev behandlingen genoptaget i marts 2004 og fortsatte herefter gennem hele 2004 og 2005 med indlagte pauser.

s egen læge havde henvist hende til fysioterapeutisk behandling på grund af forskellige muskelsmerter (myosis variae) uden at der på henvisningen var angivet behandlingsform.

Det fremgår af journalen den 1. november 2005, at efter en måneds pause henvendte sit til fysioterapeut med tiltagende smerter i lænden. Fysioterapeut valgte ved denne behandlingsseance at supplere den gængse behandling med en egentlig manipulation af de nederste lændehvirvler. I sit journalnotat fra pågældende dag har fysioterapeut noteret, at der var normal neurologi som tegn på, at der ikke var affektion af nerver og nerverødder.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det ved lændesmerter med nedsat bevægelighed og muskulære forandringer med nedsat bevægelighed i de enkelte ledforbindelser i lænden (columna lumbalis) er normal fysioterapeutisk fremgangsmåde i den akutte fase at benytte manuelle teknikker. De manuelle teknikker anvendes med henblik på at normalisere de mekaniske forhold omkring lænderygsøjlens led, herunder også at anvende egentlig manipulationsteknik. Det forudsættes, at manipulation og manuelle behandlingsteknikker gennemføres med påpasselighed. Det vil sige, at manipulation gennemføres med præcision og nøje afstemt kraft med henblik på at undgå at strukturer (bruskskiver og nerver) omkring lænderygsøjlen beskadiges.

Det er nævnets opfattelse, at fysioterapeut den 1. november 2005 effektuerede manipulationsbehandlingen, således at efterfølgende fik bivirkninger i form af udstrålende smerter til benet og svækkede reflekser, som det er beskrevet i skadestuerapporten fra den 3. november 2005. Det er endvidere nævnets opfattelse, at det er en skærpende omstændighed, at fysioterapeut den 1. november 2005 anvendte et nyt behandlingsgreb, som ikke tidligere var afprøvet på .

Nævnet kan videre oplyse, at smerter til benet og svækkede reflekser kan være tegn på, at nerven til benet (nerveroden) har været udsat for en uhensigtsmæssig belastning i forbindelse med manipulationsbehandlingen.

Nævnet finder ud fra ovenstående, at fysioterapeut handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 1. november 2005.