Klage over anmodning om aktindsigt i journal fra skadestue

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge for hans instruks om håndtering af anmodninger om aktindsigt, på skadestuen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0762227

Offentliggørelsesdato:

20. august 2007

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge <****> for hans instruks om håndtering af anmodninger om aktindsigt, på skadestuen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 15. februar 2005 indbragt med Falck til skadestuen med rygsmerter. Han blev efterfølgende samme dag indlagt på sygehuset direkte fra skadestuen.

Den 11. oktober 2005 anmodede om aktindsigt i journalmateriale hos ledelsen på Sygehus X, hvorfra han efterfølgende fik at vide, at han kunne henvende sig i skadestuen.

Den 1. november 2005 henvendte sig i skadestuen, hvor han anmodede om aktindsigt i sin journal.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At sundhedspersonalet på skadestuen, Sygehus X, den 1. november 2005 afslog en anmodning fra om aktindsigt i hans journal.

Det er herved anført, at da , efter at have anmodet om aktindsigt, ikke hørte noget fra sygehusafdelingen, kontaktede han administrationen på sygehuset, der oplyste, at han blot kunne henvende sig i skadestuen og få journalen udleveret. Da han imidlertid den 1. november 2005 henvendte sig i skadestuen, afviste personalet at udlevere en kopi af journalen til ham og afviste endvidere at kopiere den til senere afhentning. blev i stedet henvist til at rette henvendelse til egen læge.

Nævnets afgørelse af klagen


Ledende overlæge har ikke overtrådt lægelovens §6, ved sin instruks på skadestuen, Sygehus X. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, at den gældende skriftlige instruks var udfærdiget med henvisning til det gældende lovgrundlag.

Begrundelse


Det har ikke været muligt ved henvendelse til personalet på skadestuen på Sygehus X at identificere den person, som den 1. november 2005 modtog afslag på aktindsigt i sin journal fra.

Nævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke på det foreliggende kan fastslås, hvorvidt en sundhedsperson omfattet af Patientklagenævnets kompetence den 1. november 2005 gav afslag på hans anmodning om aktindsigt.

Patientklagenævnet kan i den forbindelse oplyse, at det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til persongrupper, der ikke er nævnt i bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed.

Nævnet kan derimod tage stilling til, om der for skadestuens personale forelå en tilstrækkelig omhyggeligt udfærdiget instruks om håndteringen af en patients anmodning om aktindsigt.

Nævnet kan oplyse, at det er nævnets opfattelse, at der ikke kan stilles krav om, at der på en sygehusafdeling skal forefindes en skriftlig instruks om håndtering af anmodninger om aktindsigt.

Ledende overlæge har til sagen fremsendt en skriftlig instruks givet til personalet på skadestuen til anvendelse ved anmodninger fra patienter om aktindsigt i sygehusjournaler. Ledende overlæge har endvidere oplyst, at man overordnet retter sig efter kapital 8 om aktindsigt i Sundhedsloven.

Det fremgår af den fremsendte instruks, at denne er udarbejdet i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen. Nævnet kan oplyse, at der efterfølgende er trådt andre love i kraft, der regulerer behandlingen af en patients anmodning om aktindsigt i sin journal. Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger trådte i kraft 1. januar 1994, lov om patienters retsstilling trådte i kraft 1. oktober 1998, og var således gældende på tidspunktet for s anmodning, og senest sundhedsloven, der trådte i kraft 1. januar 2007.

På baggrund af det ovenstående, er det nævnets opfattelse, at der ved kontakten den 1. november 2005 til skadestuen, Sygehus X, forelå en procedure, der på tilstrækkelig måde sikrede, at s anmodninger om aktindsigt kunne blive behandlet i overensstemmelse med de dagældende bestemmelser i lov om patienters retsstilling. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, at den gældende skriftlige instruks var udfærdiget med henvisning til det gældende lovgrundlag.

Patientklagenævnet finder herefter, at ledende overlæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med ovennævnte praksis med generel indføring af personalet i mulighederne for aktindsigt, og som var gældende ved s henvendelse den 1. november 2005.
Nævnet finder imidlertidig at det havde været hensigtsmæssigt, at den gældende skriftlige instruks var udfærdiget med henvisning til det gældende retsgrundlag.