Klage over udlevering af kontaktlinser ved karindvækst i hornhinden

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den optiker hos , der førte journalen ved behandlingen af den 29. juni 1999, jf. lov om optikere § 9.Da det ikke har været muligt for nævnet at identificere den pågældende optiker, sendes afgørelsen til afdelingens butikschef, optiker A, til orientering.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere optiker B for hendes journalføring af behandlingen af den 3. februar 2000 hos , jf. lov om optikere § 9.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den optiker hos , der behandlede den 29. juni 1999, jf. optikerlovens § 10.Da det ikke har været muligt for nævnet at identificere den pågældende optiker, sendes afgørelsen til afdelingens butikschef, optiker A, til orientering.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere optiker B for hendes behandling af den 3. februar 2000 hos , jf. optikerlovens § 10.

Sagsnummer:

0762501

Offentliggørelsesdato:

20. august 2007

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Optikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den optiker hos <****>, der førte journalen ved behandlingen af <****> den 29. juni 1999, jf. lov om optikere § 9.

Da det ikke har været muligt for nævnet at identificere den pågældende optiker, sendes afgørelsen til afdelingens butikschef, optiker A, til orientering.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere optiker B for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 3. februar 2000 hos <****>, jf. lov om optikere § 9.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den optiker hos <****>, der behandlede <****> den 29. juni 1999, jf. optikerlovens § 10.

Da det ikke har været muligt for nævnet at identificere den pågældende optiker, sendes afgørelsen til afdelingens butikschef, optiker A, til orientering.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere optiker B for hendes behandling af <****> den 3. februar 2000 hos <****>, jf. optikerlovens § 10.

Hændelsesforløb


fik i perioden fra den 8. februar 1989 til den 4. marts 2000 udleveret kontaktlinser hos . Videre var han til regelmæssig kontrol cirka hvert halve år.

Ved den første undersøgelse den 8. februar 1989 fandt den undersøgende optiker, at der på venstre øjes hornhinde var et enkelt område med karindvækst omkring 1 mm, hvorefter det blev noteret i journalen

Ved undersøgelsen den 29. juni 1999 klagede over gener i form af tørre øjne, hvilket betød at han ofte måtte tage linserne ud. På baggrund af undersøgelsen blev det aftalt, at skulle prøve med en anden type kontaktlinser, men disse blev aldrig udleveret.

Ved kontrollen den 3. februar 2000 blev undersøgt af optiker B, som ikke fandt, at der var gener på grund af kontaktlinserne. Det blev derfor aftalt, at skulle fortsætte med kontaktlinsebrug som hidtil.

Den 4. marts 2000 meddelte , at han brugte briller meget og kontaktlinseabonnementet hos ophørte.

Den 14. juni 2004 henvendte sig til en anden optikerkæde med henblik på igen at få kontaktlinser. De fandt karindvækst i hornhinden i venstre øje og henviste til øjenlæge, som fandt ret kraftig karindvækst (1 – 1,5 mm) i begge øjne, mest udtalt i det venstre øje.

Den 4. oktober 2004 indkaldte til en fornyet undersøgelse i s udviklingsklinik for kontaktlinser. Ved denne undersøgelse fandt man karindvæksten uændret fra den første undersøgelse hos den 8. februar 1989.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At optikerne, , ikke foretog korrekt behandling af i perioden fra den 21. juni 1999 til den 4. marts 2000.

Det er herved anført, at optikerne ikke foretog korrekt behandling, idet de ved deres halvårlige undersøgelser af s øjne burde have diagnosticeret, at hans kontaktlinsebrug beskadigede hans iris, og de burde følgelig have anbefalet, at han ophørte med anvendelse af kontaktlinser på et tidligere tidspunkt.

Nævnets afgørelse af klagen


Den optiker hos , der førte journalen ved behandlingen af den 29. juni 1999, har overtrådt lov om optikere § 9.

Da det ikke har været muligt for nævnet, at identificere den pågældende optiker, sendes afgørelsen til afdelingens butikschef, optiker A, til orientering.

Optiker B har overtrådt lov om optikere § 9 ved sin journalføring af behandlingen af den 3. februar 2000 hos .

Den optiker hos , der behandlede den 29. juni 1999 har ikke overtrådt lov om optikere § 10.

Da det ikke har været muligt for nævnet, at identificere den pågældende optiker, sendes afgørelsen til afdelingens butikschef, optiker A, til orientering.

Optiker B har ikke overtrådt lov om optikere § 10 ved sin behandling af den 3. februar 2000 hos .

Begrundelse


Det fremgår af s journal den 8. februar 1989, at fik udleveret kontaktlinser. Der blev i journalen noteret og indtegnet et enkelt område på venstre øjes hornhinde med karindvækst omkring 1 mm.

Det fremgår videre af journalen i perioden fra den 21. juni 1989 til den 2. oktober 1998, at gik regelmæssigt til kontrol hos cirka hvert halve år.

Ifølge journalen den 29. juni 1999 klagede i forbindelse med undersøgelsen hos over gener i form af tørre øjne, hvilket betød, at han ofte måtte tage linserne ud. Der blev fundet rødme af øjets bindehinde (conjunctival hyperæmi). Karindvæksten i hornhinden blev noteret efter s klassifikation til 1 (maximalt 0,5 mm) på højre øje og 2 (mellem 0,5 og 1,0 mm) på venstre øje. Det blev aftalt, at skulle prøve med en anden type kontaktlinser.

Den optiker, der undersøgte den 29. juni 1999 underskrev ikke sit journalnotat, og det har ikke været muligt for at finde frem til vedkommende.

Det fremgår af journalen den 3. februar 2000, at ved den planlagte kontrol hos blev undersøgt af optiker B. Der var ifølge journalen ingen gener af kontaktlinserne. Der var fortsat lidt rødme af øjnenes bindehinder. Karindvæksten i hornhinden blev noteret til 1 (maximalt 0,5 mm) på begge øjne. Optikeren fandt ingen kontraindikationer for fortsat kontaktlinsebrug eller tegn på, at øjnene havde taget skade ved at anvende kontaktlinser, og det blev aftalt, at skulle fortsætte med kontaktlinsebrug som hidtil. Optiker B underskrev ikke sit journalnotat.

Nævnet kan oplyse, at det følger af lov om optikere mv. § 9, at optikere og kontaktlinseoptikere skal føre journal over deres virksomhed. Ifølge bekendtgørelse om optikeres og kontaktlinseoptikeres pligt til at føre ordnede optegnelser skal journalen indeholde blandt andet alle relevante oplysninger af betydning for behandlingen af den pågældende klient, herunder oplysning om årsagen til henvendelsen, foretagne undersøgelser samt disses resultat og den iværksatte behandling. Videre skal det fremgå af journalen, hvem der har foretaget undersøgelse og behandling.

Nævnet finder på denne baggrund, at optiker B handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved journalføringen af behandlingen af den 3. februar 2000 hos .

Nævnet finder videre, at den optiker, der førte journalen ved behandlingen af den 29. juni 1999 hos , handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Da det ikke har været muligt for nævnet, at identificere den pågældende optiker, sendes afgørelsen til afdelingens butikschef, optiker A, til orientering.

Det fremgår af journalen den 4. marts 2000, at afmeldte sit kontaktlinseabonnement hos , idet han næsten udelukkende benyttede briller.

Det fremgår videre af klagen, at i 2004 henvendte sig hos en anden optikerkæde med henblik på at få kontaktlinser igen. Herfra blev han henvist til en speciallæge i øjensygdomme, der vurderede, at der var ret kraftig karindvækst i begge øjne, mest udtalt i venstre øje, forårsaget af kontaktlinserne, og at hans kontaktlinsebrug burde være stoppet på et langt tidligere tidspunkt.

Ifølge udtalelse af den 7. oktober 2004 fra s direktør mødte til undersøgelse i s udviklingsklinik for kontaktlinser, hvor det blev vurderet, at karindvæksten i øjnene var i overensstemmelse med det anførte i journalen i perioden fra den 8. februar 1989 til den 3. februar 2000. Der var således ikke kar længere end 0,25 mm i et enkelt område, og ellers var karrene mindre end 0,25 mm eller helt fraværende. Hertil var den eneste undtagelse et enkelt område i venstre øje, hvor karrene var 1 mm, disse kar var ligeledes blevet observeret i forbindelse med ordinationen af kontaktlinser den 8. februar 1989.

Nævnet kan oplyse, at ved misbrug af kontaktlinser, som for eksempel døgnbrug af kontaktlinser, der ikke er beregnet til det formål, vil der i nogle tilfælde kunne opstå karindvækst i hornhinden. En karindvækst, der har baggrund i kontaktlinsebrug, vil typisk tage mange måneder om at udvikle sig.
Karindvækst som opstår på baggrund af andre årsager end kontaktlinsebrug, er ikke i sig selv en kontraindikation for brugen af kontaktlinser. Dog må det anses for nødvendigt med hyppig kontrol af hornhinden.

På baggrund af en gennemgang af journalen er det nævnets vurdering, at den karindvækst, der blev observeret ved ordinationen af kontaktlinser i 1989, var uændret cirka 11 år senere ved kontrollerne den 29. juni 1999 og den 3. februar 2000.

Det er ligeledes nævnets vurdering, at der i perioden fra den 21. juni 1999 til den 4. marts 2000 blev foretaget regelmæssig kontrol af hornhinderne i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan dog oplyse, at det vil være hensigtsmæssigt cirka en gang årligt i forbindelse med kontrol at informere om den aktuelle tilstand af hornhinden med hensyn til karindvækst og i forbindelse hermed at understrege den skærpede vigtighed af regelmæssig kontrol af hornhindens tilstand.

På baggrund af sagens oplysninger er det ikke muligt for nævnet at vurdere, hvorvidt denne information blev givet i forbindelse med s kontroller hos i perioden fra den 21. juni 1999 til den 4. marts 2000.

Nævnet finder således, at den optiker hos , der behandlede 29. juni 1999, ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Da det ikke har været muligt for nævnet, at identificere den pågældende optiker, sendes afgørelsen til afdelingens butikschef, optiker A, til orientering.

Nævnet finder videre, at optiker B ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. februar 2000 hos .