Manglende indhentelse af informeret samtykke til cytologisk undersøgelse.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 25. august 2005 på kirurgisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Sagsnummer:

0762926

Offentliggørelsesdato:

20. september 2007

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 25. august 2005 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Hændelsesforløb


fik den 25. august 2005 foretaget en kikkertundersøgelse af sin blære. Undersøgelsen foregik i lokalbedøvelse på kirurgisk afdeling, og blev udført af overlæge .

Kikkertundersøgelsen blev foretaget efter henvisning fra neurologisk afdeling, idet , der havde dissemineret skelrose, var generet af en fornemmelse af tømningsbesvær samt besvær med at starte vandladning.

I forbindelsen med gennemførelsen af kikkertundersøgelsen blev der taget urin fra til undersøgelse for atypiske celler. Det blev i den forbindelse ikke aftalt med , hvordan svaret på undersøgelsen skulle gives.

Den 2. september 2005 blev der på patologisk institut udarbejdet svar på urinundersøgelsen, som viste, at der ikke var tegn på atypiske celler. Svaret blev sendt til kirurgisk afdeling, idet overlæge var anført som rekvirent.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev tilstrækkelig informeret om hendes behandling den 25. august 2005 på kirurgisk afdeling, .

Det er herved anført, at ikke blev informeret om, at hendes urin i forbindelse med en kikkertundersøgelse af blæren (cystoscopi) blev sent til undersøgelse for tumorceller (cytologi), og at hun desuden ikke blev informeret om resultatet af cytologien.

Det er oplyst, at det var tilfældigt, at fik kendskab til foretagelsen af prøven, da hun 14 dage efter undersøgelsen på neurologisk afdeling fik at vide, at hendes journal befandt sig hos kirurgisk sekretariat afventede cystoscopisvar. Videre er det oplyst, at den 29. september 2005 fik besked om resultatet af urinundersøgelsen af neurologisk afdeling.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lov om patienters retstilling § 6, jf. § 7 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra den 25. august 2005 på kirurgisk afdeling, .


Begrundelse


Det fremgår af journalen den 25. august 2005, at blev undersøgt af overlæge som led i udredningen af problemer med blæren. Videre fremgår det, at hun havde dissemineret sklerose og var generet af fornemmelse af tømningsbesvær samt besvær med at starte vandladningen.

Videre fremgår det af journalen den 25. august 2005, at overlæge foretog en kikkertundersøgelse af s blære, og at man ventede resultatet af en urodynamisk undersøgelse.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han efter henvisning fra neurologisk afdeling foretog en kikkertundersøgelse af på grund af vandladningsproblemer. Videre fremgår det, at han i forbindelse hermed rutinemæssigt foretog en urinprøve til undersøgelse for atypiske celler. Endvidere fremgår det af overlæge s udtalelse, at det i forbindelse med proceduren sædvanligvis bliver aftalt med patienten, hvordan svaret skal gives, og at han beklager, at dette ikke er sket i s tilfælde.

Yderligere fremgår det af overlæge s udtalelse, at svaret på undersøgelsen altid bliver forelagt operatøren for at se, om det giver anledning til yderligere, hvilket der ikke var grundlag for i s tilfælde. Endelig fremgår det, at han havde den opfattelse, at patientinformationen ville blive formidlet gennem neurologisk afdeling, som var henvisende afdeling og dermed tovholder i udredningsforløbet.

Nævnet kan oplyse, at det følger af lov om patienters retsstilling, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Ved informeret samtykke forstås, at samtykke er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonens side. En patient har således ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Dette betyder endvidere, at den enkelte patient skal informeres om og samtykke til de undersøgelser, der foretages, hvilket også er gældende i tilfælde som s, hvor der bliver udtaget materiale til nærmere undersøgelse.

Det er derfor nævnets opfattelse, at selv om det var en integreret del af kikkertundersøgelsen af blæren, at overlæge sendte en urinprøve til cytologisk undersøgelse, burde han forinden have informeret herom og fået hendes samtykke hertil.

I forlængelse heraf, er det nævnets opfattelse, at overlæge ligeledes burde havde informeret om, hvordan hun ville få svar på resultatet af undersøgelsen.

Overlæge har i sit partshøringssvar af den 8. marts 2007 anført, at ansvaret for den generelle informationspligt hviler på den afdeling, der henviste til cystoskopien, særligt henset til at afdelingen udbad sig cystoskopi og ikke en generel urologisk udredning.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at da det var overlæge , der foretog prøven, var det hans pligt at informere og indhente samtykke fra , samt informere hende om, hvordan hun ville få resultatet af undersøgelsen.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin indhentelse af informeret samtykke fra den 25. august 2005 på kirurgisk afdeling, .