Klage over utilstrækkelig information forud for meniskoperation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af den 15. november 2003 på kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 15. november 2003 på kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 15. august 2003 på ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 15. august 2003 på ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0763022

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2007

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 15. november 2003 på kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 15. november 2003 på kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 15. august 2003 på ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 15. august 2003 på ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 15. august 2003 blev undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium af overlæge B, som noterede, at havde haft et vridtraume i venstre knæ. MR-scanning, foranlediget af en anden læge, havde påvist en læsion af den udvendige menisk (Bucket handle læsion på lateralsiden).

Ved sin undersøgelse fandt overlæge B indikation for at henvise til kikkertundersøgelse af knæet.

Den 5. november 2003 blev behandlet på dagkirurgisk operationsgang, Sygehus X, hvor overlæge A, via kikkert foretog en delvis fjernelse af den udvendige menisk i venstre knæ (Resectio partialis meniscus genu, artroskopisk).

I begyndelsen af 2005 fik foretaget en røntgenundersøgelse, som viste, at brusken i knæet var skåret væk, og at det havde medført slidgigt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke fik en fyldestgørende information om behandlingsmulighederne i relation til knæproblemer.

Det er herved anført, at ikke blev informeret om, at der i stedet for operation også var mulighed for at foretage genoptræning, så generne blev mindre.

2. At ikke blev informeret om risikoen for komplikationer og bivirkninger i forbindelse med knæoperation den 15.november 2003 på Sygehus X.

Det er herved anført, at ikke blev informeret om, at meniskoperationen indebar en risiko for, at der kunne opstå slidgigt i knæet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 15. august 2006.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 15. august 2003, at forud for undersøgelsen blev undersøgt og behandlet af en anden læge, som gennemførte MR-scanning af venstre knæled på mistanke om meniskskade.

Ifølge journalen bekræftede MR-scanningen, at der var en meniskskade, og blev derfor henvist til ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X.

Det fremgår ikke af journalnotatet eller overlæge Bs udtalelse af 30. maj 2006, hvilken information blev givet ved denne undersøgelse. Hun havde dog forud for den videre henvisning været gennem flere lægelige konsultationer omhandlende generne fra venstre knæ.

Det er efter nævnets vurdering i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at blev viderehenvist til dagkirurgisk afdeling, Sygehus X med henblik på samtale, information og behandling af den verificerede meniskskade.

Nævnet kan oplyse, at det er anerkendt, at en meniskskade (bucket handle læsion), som aktuelt ikke forsvinder eller heler spontant, giver anledning til fremskyndet slidtage i knæleddet.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin viderehenvisning af til ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus X, den 15. august 2003.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge A har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 15. november 2003 på kirurgisk ambulatorium, Sygehus X.

Overlæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 15. november 2003 på kirurgisk ambulatorium, Sygehus X.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 15. november 2003, at overlæge A ved kikkertundersøgelsen fandt stor skade (bucket handle læsion) af den venstre udvendige (laterale) menisk samt bruskforhold, der angiver slidtage (arthrose - slidgigt) i moderat grad.

Det skal bemærkes, at der ikke i det foreliggende journalmateriale er notater vedrørende information af .

Ifølge klager fik hun ikke forud for indgrebet information om bivirkninger eller komplikationer ved den udførte operation. Det fremgår desuden af klagen, at fik at vide af sin læge, at en meniskoperation kan medføre slidgigt.

Ifølge overlæge As udtalelse af 30. maj 2006 fik mundtlig information om operationen forud for indgrebet, samt både mundtlig og skriftlig information om operationen og den videre behandlings- og genoptræningsplan efter operation. blev således ifølge overlæge A informeret om fundene ved operationen.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og overlæge A om, hvorvidt der blev givet information. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at ikke fik tilstrækkelig information forud for operationen.

Nævnet kan oplyse, at en meniskskade af denne karakter og omfang disponerer til yderligere slidtage i knæleddet, hvorfor det operative valg er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Såfremt den beskadigede meniskdel ikke var blevet fjernet, ville den allerede bestående slidtage accelerere i aggraverende grad.

Nævnet kan yderligere oplyse, at tidligere tiders operative metoder i form af fjernelser af hele menisken disponerer til slidtage i knæet.

Det fremgår af journalen den 15. november 2003, at der i forbindelse med det aktuelle indgreb blev valgt et skånsomt indgreb med fjernelse af den beskadigede meniskdel ved brug af kikkertapparatur og operationstænger indført via små stikkanaler til knæleddet.

Det er nævnets vurdering, at denne operationsmetode er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er nævnets vurdering, at de af fremførte symptomer i form af slidtage i knæleddet er en sjældent forekommende komplikation til ovennævnte indgreb.

Det er nævnets vurdering, at disse symptomer kan tilskrives de allerede tilstedeværende slidtageforandringer i venstre knæ.

Nævnet finder på denne baggrund, at A har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 15. november 2003.

Nævnet finder desuden, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at overlæge A handlede under normen for almindelig anerkendt standard ved sin information af forud for indgrebet den 15. november 2003.

Nævnet finder dog, at overlæge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af informationen forud for indgrebet den 15. november 2003.