Klage over at et sygehus kun delvist besvarede gentagne anmodninger om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge for hans instruks om håndteringen af anmodninger om aktindsigt på øre-næse-hals-afdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0763329

Offentliggørelsesdato:

22. august 2007

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge <****> for hans instruks om håndteringen af anmodninger om aktindsigt på øre-næse-hals-afdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 18. eller den 24. maj 2006 rettede telefonisk henvendelse til og anmodede om aktindsigt i sin journal.

Den 12. juni 2006 anmodede via e-mail på ny om aktindsigt i sin journal til , idet han endnu ikke havde modtaget en kopi af sin journal. Samtidig orienterede patientvejledningen i .

Den 13. juni 2006 fremsendte øre- næse- og hals-afdelingen, , en kopi af selve de lægelige kontinuationer fra journalen til .

Den 15. juni 2006 anmodede via e-mail til ’ officielle mailadresse på ny om en fuldstændig kopi af sin journal.

Den 16. juni 2006 besvarede øre- næse- og halsafdelingen, , via e-mail . Det fremgår af e-mailen, at afdelingen den 13. juni 2006 havde fremsendt kopi af journalen. Øre- næse- og halsafdelingen anmodede endvidere om at oplyse, hvorvidt han havde modtaget kopien samt hvorvidt alt var i orden.

Den 16. juni 2006 anmodede via e-mail på ny om fuldstændig aktindsigt i sin journal.

Den 19. juni 2006 fremsendte øre- næse- og halsafdelingen på ny kopi af journalen til .

Først den 5. juli 2006, efter modtagelsen af klagen fra Patientklagenævnet, fremsendte øre-, næse- og halsafdelingen en fuldstændig kopi af journalen til .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At man på kun delvist har besvaret s gentagne anmodning om aktindsigt i maj 2006 samt den 12., den 15. og den 16. juni 2006.

Det er herved anført, at den 18. eller den 24. maj 2006 anmodede om aktindsigt telefonisk på . Da ikke havde modtaget en kopi af sin journal den 12. juni 2006, rettede han på ny henvendelse til sygehuset vis e-mail med anmodningen om aktindsigt. Den 14. juni 2006 modtog en delvis kopi af sin journal. Det er videre anført, at den 15. og den 16. juni 2006 på ny anmodede via e-mail om en fuldstændig kopi af sin journal.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin mundtlige instruks af håndteringen af anmodninger om aktindsigt på øre-næse- hals-afdelingen, .

Begrundelse


Ifølge overlæge blev alle s anmodninger om aktindsigt håndteret af en sekretær ved øre-næse- hals-afdelingen.

Patientklagenævnet har lagt til grund, at s anmodninger om aktindsigt blev håndteret af en sekretær.

Nævnet kan ikke tage stilling til den pågældende sekretærs håndtering af anmodningen om aktindsigt, idet det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til denne persongruppe, jf. bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed samt om klagevejledning i statsamterne.

Nævnet kan derimod tage stilling til, om der for den pågældende lægesekretær forelå en tilstrækkelig omhyggeligt udfærdiget instruks om håndteringen af anmodninger om aktindsigt.

Ifølge overlæge foreligger der ikke nogen skriftlig instruks til sekretærerne i afdelingen om håndteringen af anmodninger om aktindsigt. Overlæge har dog mundtligt instrueret lægesekretærerne om, at de, ved patientens anmodning om aktindsigt, skal fremsende kopi af de lægelige kontinuationer fra journalen til patienten. Sekretæren journalfører, at der er fremsendt kopi af journalen til patienten. Hvis patienten udbeder sig andre dele af journalen, vil dette selvfølgelig blive fremsendt.

Efter nævnets opfattelse er denne instruks ikke i overensstemmelse med Sundhedsministeriets vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, hvoraf det fremgår, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen. Omfattet af journalen er også materiale, såsom lægeerklæringer og røntgenbilleder/beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb, i det omfang de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v. Retten til aktindsigt omfatter også ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte indgå i journalen, samt eventuel brevveksling med f.eks. andre myndigheder eller pårørende, som er tilført journalen som bilag. Biologiske præparater er ikke en del af patientjournalen.

Det er således nævnets opfattelse, at der som udgangspunkt skal gives fuld aktindsigt i de dokumenter, der findes i journalen. Således er aktindsigten ikke givet i henhold til lov om patienters retsstilling § 20 ved blot at fremsende kopi af de lægelige kontinuationer i forbindelse med en patientens anmodning om aktindsigt i dennes journal.

Nævnet finder herefter, at ledende overlæge fra øre-næse- hals-afdelingen, , handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin instruktion om håndtering af anmodninger om journalindsigt.