Klage over manglende svar på røntgenundersøgelse efter udskrivning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af den 13. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge D for hans behandling af den 13. og 14. november 2005 på røntgenafdelingen, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0764121

Offentliggørelsesdato:

20. november 2007

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af <****> den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af <****> den 13. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, <****> jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af <****> den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, <****> jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge D for hans behandling af <****> den 13. og 14. november 2005 på røntgenafdelingen, <****> jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var den 11. november 2005 udsat for styrt på cykel og pådrog sig slag mod sin venstre albue, hvorfor henvendte sig på skadestuen, den 13. november 2005. Her fandt reservelæge B klinisk tegn til brud af albuebenet samt nervepåvirkning.

Røntgenundersøgelse af venstre albue viste brud af albuebenets pyramideformede fremspring (processus coronoideus) og en mindre ansamling. Reservelæge B indlagde derfor på ortopædkirurgisk afdeling, til videre observation. fik endvidere lejret armen i en slynge.

Afdelingslæge D, røntgenafdelingen, beskrev røntgenundersøgelsen foretaget den 13. november 2005 som visende en ansamling i albueleddet, samt med et brud på hoved af spolebenet (caput radii), men denne beskrivelse blev revurderet i relation til de supplerende røntgenoptagelser - ordineret af læge C - foretaget den 14. november 2005 til at vise et brud på det pyramideformede fremspring af albuebenet.

Det fremgår af udtalelse og af journalnotat fra afdelingslæge A, at han ikke havde klinisk kontakt med , men at han den 14. november 2005 kl. 14.50 anførte i journalen – og efterfølgende i epikrisen – at supplerende optagelser ikke havde afdækket yderligere.

Det fremgår videre af journalnotatet, at var gået, inden der kunne gives information om resultatet af den supplerende røntgenundersøgelse foretaget den 14. november 2005.

Efterfølgende henvendte sig til speciallæge i udlandet, som efter fornyet røntgenundersøgelse oplyste, at det var nødvendigt med en CT-scanning og efterfølgende operation, og at der ved undersøgelsen yderligere var fundet et brud på den bådformede knogle i venstre håndled.

Den 2. december 2005 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, med henblik på stillingtagen til operation, som imidlertid blev aflyst på grund af smitsom sygdom blandt patienterne i begge sengeafdelinger.

Den 6. december 2005 konkluderede en overlæge, at der ikke var indikation for operation, og at det bedste man kunne gøre for , ville være en immobiliserende gipsskinne af venstre håndled i 14 dage med efterfølgende kontrolrøntgenundersøgelse af den bådformede knogle. Desuden aktive ubelastede bevægelser af venstre albue og 2-3 uger senere aktive belastede bevægeøvelser.

Overlægen oplyste om, at man ved ortopædkirurgisk behandling ikke ville være i stand til at genskabe en tilstand som var fuldstændig lig tilstanden før knoglebruddet, men at man forsøgte at hjælpe på vej ved forskellige behandlingstilbud. Desuden at slutresultatet af behandling ikke kunne gøres op før et stykke tid efter endt behandling, men at der tit kunne blive tale om et mén i form af nedsat bevægelighed, som skønnes sandsynligt for albuens vedkommende samt evt. smertetilstand i håndleddet som følge af et håndledsbrud.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 13. og 14. november 2005.

Det er herved anført, at den 14. november 2005 blev sendt hjem uden en tid til kontrol og uden at få lagt armen i gips.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin manglende information af den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Reservelæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Overlæge C har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Afdelingslæge D har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. og 14. november 2005 på røntgenafdelingen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra , at den 11. november 2005 var faldet på cykel i det glatte føre og i forbindelse hermed slået venstre albue.

Det fremgår videre af journalen, at på grund af omfangsforøgelse og tiltagende smerter i albuen samt føleforstyrrelse i venstre hånd henvendte sig på skadestuen den 13. november 2005, hvor han blev undersøgt af reservelæge B.

Ved den objektive undersøgelse fandt reservelæge B, ifølge journalen, omfangsforøgelse af venstre underarm, udtalt direkte og indirekte ømhed af albueleddet, svære smerter ved udad- og indaddrejning af albueleddet samt neurologiske udfald i form af sovende fornemmelse og nedsat følesans i venstre hånd (nedsat sensibilitet i ulnaris og medianus området).

Ved røntgenundersøgelse af venstre albue fandt reservelæge B, ifølge journalen, brud på den uregelmæssige, firkantede knogledel, som danner albuefremspringet (olecranon).

Det fremgår af journalen, at reservelæge B indlagde til nærmere observation for trykforhøjelse i venstre underarms muskelloge (compartment syndrom), og at han anlagde en fikseret slynge med henblik på at immobilisere venstre albueled.

Nævnet kan oplyse, at underarmen afhængigt af smerteniveauet kan behandles med lejring i slynge (mitella), lejring på pude eller gipsskinne.

Det er herefter nævnets vurdering, at reservelæge B behandlede i henhold til gældende retningslinier, herunder ved sine objektive undersøgelser, ordination af røntgen, indlæggelse og fikseringen af s arm.

Nævnet finder derfor, at reservelæge B har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af på skadestuen, ortopædkirurgisk afdeling, , den 13. november 2005.

Det fremgår af journalen fra 14. november 2005, at røntgenundersøgelsen af s albue blev gennemgået af overlæge C sammen med en røntgenlæge ved røntgenkonference. Det fremgår videre af journalen, at der var mistanke om brud af den albuenære del af venstre spoleben (caput radii). Overlæge C aftalte fornyet røntgenundersøgelse af albueleddet med henblik på fornyet stillingtagen til mistanken om brud på spolebenet, idet billederne af den 13. november 2005 ikke var optimale.

Overlæge C informerede, ifølge journalen, om, at såfremt der var en revne i den øverste del af spolebenet ville standardbehandlingen være løs mitella i en til to uger samt herefter træning af albuen.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge C foranledigede relevant supplerende røntgenundersøgelse af venstre albue.

Overlæge C behandlede herefter i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Det fremgår af journalen, at den 14. november 2005 fik gennemført supplerende røntgenundersøgelse af albuen, der kunne afkræfte mistanken om yderligere brud i spolebenet (caput radii). Imidlertid fremgår det af journalen ved afdelingslæge A, at var gået fra afdelingen, hvorfor svaret på sidste røntgenundersøgelse ikke kunne videreformidles til .

Det er nævnets opfattelse, at til trods for s fravær og at sidstnævnte røntgenundersøgelse ikke frembød yderligere behandlingsmæssige tiltag, burde afdelingslæge A have sikret skriftlig eller mundtlig orientering af om resultatet af røntgenundersøgelsen.

Det fremgår ikke af journalnotatet eller den supplerende lægelige udtalelse ved afdelingslæge A, at skulle have forladt ortopædkirurgisk afdeling, , mod givet råd og dermed afsagt sig muligheden for orientering om røntgenundersøgelsen.

Det er herefter nævnets opfattelse, at afdelingslæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, ved ikke at have informeret om resultatet af røntgenundersøgelsen den 14. november 2005.

For så vidt angår behandlingen givet af afdelingslæge D på røntgenafdelingen, fremgår det af henvisningen til røntgenafdelingen, at væltede på cykel, og at der nu var direkte og indirekte smerter svarende til venstre albue. Der ønskedes derfor en røntgenundersøgelse af venstre albue.

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen, at undersøgelsen omfattede venstre albue i forfra- og sideplan, hvilket efter nævnets opfattelse er i overensstemmelse med almindelig gældende praksis.

Ved undersøgelse af røntgenbilledet fra den 13. november 2005 af venstre albue fandt afdelingslæge D tegn på brud af det cylinderformede ledhoved på den øverste del af spolebenet (fractura caput radii) med et brudstykke på 11 x 4 mm. Desuden en ansamling i venstre albueled.

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen af 14. november 2005 kl. 14, at afdelingslæge D ved røntgenundersøgelse af venstre albue den 14. november 2005, suppleret med skråoptagelser på 30 og 45 grader, fandt en trekantet afsprængning af det pyramideformede fremspring, der som en konsol skød sig frem fra forsiden af den øvre del af albuebenet (processus coronoideus) på 15x7 mm med en afstand mellem brudstykkerne på 2 mm. Der sås ikke yderligere brud.

Det er herefter nævnets opfattelse, at afdelingslæge D, beskrev røntgenundersøgelsen foretaget den 13. november 2005 som visende en ansamling i albueleddet samt med et brud på hoved af spolebenet (caput radii), men denne beskrivelse blev revideret i relation til de supplerende røntgenoptagelser foretaget den 14. november 2005 til at vise et brud på det pyramideformede fremspring af albuebenet.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at afdelingslæge D, røntgenafdelingen, , har levet op til den almindelige anerkendte faglige standard i forbindelse med vurderingen af røntgenbillederne af venstre albue på foretaget den 13. og 14. november 2005 på røntgenafdelingen, .