Klage over afslag på aktindsigt i afdød patients journal til journalist med fuldmagt fra pårørende

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge for hendes håndtering den 9. februar 2007 af s anmodning om at modtage helbredsoplysninger vedrørende afdøde , jf. sundhedslovens § 45, jf. § 43, stk. 2, nr. 2.

Sagsnummer:

0764415

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge <****> for hendes håndtering den 9. februar 2007 af <****>s anmodning om at modtage helbredsoplysninger vedrørende afdøde <****>, jf. sundhedslovens § 45, jf. § 43, stk. 2, nr. 2.

Hændelsesforløb


var blandt andet i ambulant behandling i perioden fra 19. november 2003 til den 16. december 2005 på psykiatrisk afdeling, .

Den 16. december 2005 blev fundet død i sin lejlighed.

Den 13. januar 2006 havde s fader, , en samtale med en overlæge fra psykiatrisk afdeling, , hvor blandt andet s journal for de sidste par måneder op til hans død blev gennemgået.

Ved brev af 24. januar 2007 anmodede journalist om aktindsigt i s journal. Der blev i den forbindelse henvist til en fuldmagt fra s fader, , dateret den 17. januar 2007. Det fremgik af fuldmagten, at blandt andet journalist havde fuldmagt til at indhente alle dokumenter vedrørende , herunder obduktionserklæringer, retskemisk analyse, journaler og alle øvrige sagsakter. Brevet af 24. januar 2007 blev modtaget den 31. januar 2007 på psykiatrisk afdeling, .

Ved brev af 9. februar 2007 til journalist afviste ledende overlæge at imødekomme anmodning om aktindsigt under henvisning til reglerne om tavshedspligt i sundhedsloven. Samme dag orienterede overlæge om afslaget.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At man på psykiatrisk afdeling, , ikke har givet journalist aktindsigt i s journal, herunder oplysninger om dødsmåde og dødsårsag samt sygdomsforløb.

Det er herved anført, at s fader havde givet skriftligt samtykke til, at journalist kunne indhente journalen med videre.

Nævnets afgørelse af klagen


Ledende overlæge har ikke overtrådt sundhedsloven ved sin håndtering af journalist s anmodning om aktindsigt i journalen i januar 2007. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, at ledende overlæge havde udleveret kopi af s journal til journalist .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at blandt andet var i ambulant behandling i perioden fra den 19. november 2003 til den 16. december 2005 på psykiatrisk afdeling, . Den 16. december 2005 blev fundet død i sin lejlighed.

Det fremgår videre af journalen den 13. januar 2006, at s fader, , havde en samtale med en overlæge fra psykiatrisk afdeling, , hvor blandt andet s journal for de sidste par måneder op til hans død blev gennemgået. Det blev endvidere talt om s medicinforbrug i perioden op til hans død.

Ifølge journalen af 31. januar 2007 anmodede journalist ved brev af 24. januar 2007 om aktindsigt i s journal. Der blev i den forbindelse henvist til en fuldmagt fra s fader, , dateret den 17. januar 2007. Det fremgik af fuldmagten, at blandt andet journalist havde fuldmagt til at indhente alle dokumenter vedrørende , herunder obduktionserklæringer, retskemisk analyse, journaler og alle øvrige sagsakter. Brevet af 24. januar 2007 blev modtaget den 31. januar 2007 på psykiatrisk afdeling, .

Ifølge journalen af 9. februar 2007 afviste ledende overlæge ved brev af 9. februar 2007 til journalist at imødekomme anmodning om aktindsigt under henvisning til reglerne om tavshedspligt i sundhedsloven. Samme dag orienterede overlæge om afslaget.

Ifølge overlæge håndterede hun s anmodning om aktindsigt. Overlægen har søgt vejledning hos i forbindelse med håndteringen af anmodningen. Der blev ikke givet oplysninger om dødsmåde og dødsårsag i henhold til reglerne i sundhedsloven, idet psykiatrisk afdeling ifølge journalen ikke var informeret herom.

Patientklagenævnet har lagt til grund, at journalist er indtrådt i s faders, rettigheder som pårørende til en afdød ved fuldmagt til hende.

Nævnet kan oplyse, at helbredsoplysninger vedrørende afdøde patienter som udgangspunkt er omfattet af sundhedspersonens tavshedspligt efter § 40 i sundhedsloven. Denne tavshedspligt gælder også over for patientens nærmeste pårørende.

Det fremgår dog af sundhedslovens § 45, stk. 1, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det må antages ikke at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Det forhold, at § 45 i sundhedsloven ikke giver ret til aktindsigt betyder, at de formelle regler i lovens kapitel 4 vedrørende besvarelse af anmodninger om aktindsigt og gennemførelse af aktindsigt ikke finder anvendelse. Der er således ikke pligt til at besvare en anmodning om videregivelse af helbredsoplysninger om en afdød patient inden ti dage.

Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i § 43, stk. 2, nr. 2, jf. § 45, stk. 1, 2. pkt. Efter denne regel kan der videregives andre og flere oplysninger end blot oplysninger om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde.

Af § 43, stk. 2, nr. 2, fremgår det, at sundhedspersoner uden patientens samtykke kan videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl. til andre formål end behandling, når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre privatpersoner.

Reglen er en såkaldt ”værdispringsregel”, der indebærer, at de hensyn, der taler for videregivelse til myndigheder, organisationer, private personer med flere, klart skal overstige hensynet til en patients krav på fortrolighed.

Nævnet skal hertil bemærke, at bestemmelsen primært tager sigte på de situationer, hvor der er behov for at videregive fortrolige oplysninger om en patient til politi og anklagemyndighed mv., såfremt der er tale om efterforskning af alvorlig kriminalitet som manddrab, seksualforbrydelser, grovere vold mv., herunder vold mod børn, samt til patientens pårørende, hvor patienten har eller havde en alvorlig, arveligt betinget sygdom.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at bestemmelsen også i visse situationer kan finde anvendelse, såfremt en anmodning fra de nærmeste pårørende om aktindsigt i en afdød patients journal beror på en konkret mistanke om, at der er sket fejlbehandling.
Det er herefter nævnets opfattelse, at betingelserne for videregivelse af helbredsoplysninger i henhold til § 43, stk. 2, nr. 2, var opfyldt.

Patientklagenævnet har gennemgået s journal og har ikke umiddelbart fundet, at der er holdepunkter i journalen for, at ikke ønskede, at hans forældre fik aktindsigt i hans journal. Det fremgår af journalen, at havde en tæt kontakt til sine forældre, der ligeledes løbende blev orienteret om s tilstand.

Nævnet finder efter en konkret gennemgang af sagens materiale at måtte lægge til grund, at s interesse i at modtage helbredsoplysninger om ikke var i modstrid med afdødes interesser.

Det er nævnets opfattelse, at der ifølge lovteksten ikke består en egentligt pligt for sundhedspersonen til at udlevere journalen til de pårørende i de situationer, hvor disse beder om aktindsigt. Nævnet kan derfor ikke udtale kritik herfor.

Nævnet finder herefter, at ledende overlæge ikke har overtrådt sundhedsloven ved sin håndtering af journalist s anmodning om aktindsigt i journalen i januar 2007. Nævnet finder dog, at der havde været hensigtsmæssigt, at ledende overlæge havde udleveret kopi af s journal til journalist .