Klage over opkrævning af gebyr i forbindelse med aktindsigt i lægejournal

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes håndtering den 1. december 2005 af s anmodning om aktindsigt i sin datters journal, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling.

Sagsnummer:

0764422

Offentliggørelsesdato:

20. november 2007

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes håndtering den 1. december 2005 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin datters journal, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling. 

Hændelsesforløb


s moder og værge anmodede den 22. november 2005 om aktindsigt i sin datters journal. Denne anmodning blev efterkommet den 1. december 2005. Der blev opkrævet et beløb på kroner 312,50 for denne ydelse.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At i forbindelse med aktindsigt den 1. december 2005 i s journal hos , blev opkrævet et beløb for fremsendelse af materialet.

Det er herved anført, at der ikke var belæg for at opkræve penge for fremsendelse af aktindsigten, da er psykisk syg og havde givet fuldmagt til aktindsigt i hendes journal hos sin praktiserende læge. Det er videre anført, at såfremt der kunne opkræves penge for aktindsigten, så må det beløb have været begrænset til i alt 37 kroner.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling.

Begrundelse


Det fremgår af klagen, at der blev opkrævet et gebyr på kroner 312,50 for kopiering af akter i forbindelse med, at der skulle gives aktindsigt i journal.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra praktiserende læge , at hun anmodede sekretæren i sin praksis om at udskrive journalen til og om at opkræve kroner 10 per side. Ved en kommunikationsbrist fik hun ikke meddelt sekretæren, at max beløbet for opkrævning af betaling for udskriften er på kroner 200. Der er ligeledes ved en fejl opkrævet moms for ydelsen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at første gang en patient efter anmodning får udleveret kopi af sin journal, vil dette som hovedregel være gratis for patienten, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Der gælder dog særlige regler for privat praktiserende autoriserede sundhedspersoner. Hvis den praktiserende sundhedsperson, der udleverer journalkopi(er), enten udleverer en edb-udskrift eller ikke har det nødvendige fotokopieringsudstyr eller lignende til sin disposition, vil der også første gang, der gives aktindsigt ved journalkopi, kunne forlanges betaling. I disse tilfælde kan den autoriserede sundhedsperson kræve kroner 10 kr. pr. påbegyndt side, dog maksimalt kroner 200, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. De anførte beløb dækker også eventuelle forsendelsesomkostninger, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3. Der skulle således maksimalt have været opkrævet kroner 200 for journaludskrifterne.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt til grund, at fik udleveret 25 sider.

Det er herefter nævnets vurdering, at praktiserende læge har overtrådt reglerne om betaling for journalkopier med videre. ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt.