Klage over forkert dosis af kemoterapi

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 16. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 17. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus X, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af i perioden fra august 2006 og frem på onkologisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0764904

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 16. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 17. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus X, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra august 2006 og frem på onkologisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 10. august 2006 henvist til onkologisk afdeling, Sygehus X. havde gennem nogle måneder haft smerter og blødning fra endetarmen, og det var i en prøve fra endetarmen påvist, at der var tale om kræft.

På onkologisk afdeling lagde overlæge en behandlingsplan, hvorefter skulle have både strålebehandling og kemoterapi. Overlæge anførte i journalen den 21. august 2006, at s kemoterapi skulle bestå af Cisplatin givet over to dage efterfulgt af fire dages behandling med såkaldt 5-FU givet på pumpe.

blev indlagt den 5. september 2006 til start på kemoterapi i form af Cisplatin og 5-FU.

Da havde fået to serier med kemoterapi, blev der foretaget en vurdering af effekten af kemoterapien, og overlæge besluttede den 4. oktober 2006, at der skulle gives yderligere en serie kemoterapi samtidig med strålebehandlingen. Det fremgår, at det var planen, at denne skulle gives i nedsat dosis for at undgå for mange bivirkninger.

Den 11. oktober 2006 startede på strålebehandlingen, og den 16. oktober 2006 blev indlagt til kemoterapi. Reservelæge ordinerede 3. serie kemoterapi i form af Cisplatin 60 mg sprøjtet ind i blodbanen i to dage samt infusion af 5-FU 1280 mg fra den 18. til og med den 21. oktober 2006. Der blev ikke reduceret i dosis i forhold til tidligere.

Sygeplejerske startede den 17. oktober 2006 den ordinerede kemoterapi og udregnede dosis ud fra s overflade. Der var ved 2. serie kemoterapi givet en reduceret dosis, fordi havde haft et vægttab. Sygeplejerske foretog ikke en yderligere reduktion, end hvad der var foretaget i forbindelse med den 2. serie.

Efter dette forløb fik svær mundbetændelse og diarré.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At har modtaget forkert kemoterapi i forbindelse med behandlingen af endetarmskræft.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 16. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus X.

Sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, ved sin behandling af den 17. oktober 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus X.

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af på onkologisk afdeling, Sygehus X. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge den 4. oktober 2006 i journalen havde specificeret mere præcist, at dosis af 5-FU skulle reduceres, når det skulle gives sammen med strålebehandling, da skemaet var udformet, så det klart fremgik heraf.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 10. august 2006, at på onkologisk afdeling, Sygehus X, i forbindelse med indlæggelse fik konstateret kræft. Det fremgår yderligere, at i månederne op til havde haft smerter og blødning fra endetarmen. Ved undersøgelsen blev endvidere observeret en tumor, der næsten omskedede hele endetarmsåbningen. Lægen, der undersøgte , fandt indikation for strålebehandling og kemoterapibehandling.

Det fremgår af journalen den 17. august 2006, at overlæge vurderede, at strålebehandlingen skulle starte den 11. oktober 2006, mens kemoterapien skulle starte i uge 36.

Det fremgår af journalen den 21. august 2006, at overlæge planlagde s behandling således, at der skulle gives Cisplatin over to dage efterfulgt af fire dages behandling med 5-FU, givet på pumpe.

Det fremgår af procedureskemaet for strålebehandling og kemoterapi på onkologisk afdeling, at der skal benyttes en reduceret mængde 5-FU i de tilfælde, hvor kemoterapi og strålebehandling overlapper. Skemaet var udfærdiget således, at der var plads til både at ordinere 5-FU 500 mg/m2 og 5-FU 800 mg/m2. På skemaet var det med pile angivet, hvilken dosis der skulle gives på hvilke dage.

Det fremgår af doseringsskemaet, at der ved den anden serie kemoterapi skete en dosisnedsættelse på grund af vægttab.

Det fremgår af journalen den 4. oktober 2006, at s tilstand efter to behandlinger med kemoterapi ikke var forbedret, hvorfor overlæge ordinerede yderligere en behandling.

Det fremgår af journalen den 16. oktober 2006 at blev indlagt på Sygehus X med henblik på både strålebehandling og kemoterapi den følgende dag. Reservelæge ordinerede samme dag 60 mg Cisplatin sprøjtet ind i blodbanen til den 17. oktober og den 18. oktober 2006 og infusion af 1280 mg 5-FU fra den 18. til den 21. oktober 2006. Mængden af 5-FU blev ikke reduceret i overensstemmelse med procedureskemaet.

Den 17. oktober 2006 påbegyndte sygeplejerske behandlingen som var blevet ordineret dagen i forvejen.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse, at der i forbindelse med den 2. kemoterapeutiske behandling skete en dosisreduktion af Cisplatin, og at det ikke fremgik af skemaet, at der skulle ske en yderligere reduktion ved behandlingen der blev startet den 17. oktober 2006.

Det fremgår af journalen den. 27. oktober 2006, at overlæge ved gennemgang af journalen for opdagede, at der ikke var sket dosisreduktion ved tredje behandling med kemoterapi.

Patientklagenævnet kan oplyse, at tolerancen overfor 5-FU er ret høj, således at andre i forbindelse ved tilsvarende behandlinger benytter sig af doser, der er højere end hvad tilfældet har været i denne situation. Doseringen var således hverken livstruende eller af en størrelsesorden, der i sig selv kunne få reservelæge til at overveje, at doseringen ikke var korrekt.

På trods af ovenstående og på trods af at ordinationsskemaet var udformet så der kunne forekomme forvekslinger, er det nævnets opfattelse, at reservelæge burde have kontrolleret procedurearket, som var vedlagt journalen, inden ordinationen den 16. oktober 2006.

På den baggrund finder nævnet, at reservelæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .

Det er nævnets opfattelse, at sygeplejerske , ved medicineringen af den 17. oktober 2006, befandt sig i en situation med flere modstridende oplysninger. Dels ordinationen fra dagen i forvejen, dels ordinationsskemaet og dels en fast praksis om nedsættelse af 5-FU, når kemoterapi og strålebehandling er sammenfalden. I sådanne situationer, hvor en plejeperson ikke opfatter medicinordinationen entydigt, er der pligt til at gøre opmærksom på dette eller sige fra, hvilket følger af vejledning om ordination og håndtering af lægemidler afsnit 3.4.1 af 30. juni 2006.

Det er nævnets opfattelse, at sygeplejerske burde have en spurgt en læge, om den angivne ordination var korrekt.

På den baggrund finder nævnet, at sygeplejerske har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .

Det er nævnets opfattelse, at der ikke er noget krav om, at en reduktion af 5-FU skal specificeres i journalen i en situation, hvor der foreligger en fast procedure for ordination af cisplatin og 5-FU i forbindelse med endetarmsåbningskræft, og der ifølge denne procedure altid skal foretages en reduktion i 5-FU dosis ved samtidig kemoterapi og strålebehandling. Yderligere var der ved journalen vedlagt procedureark, således at der var mulighed for at orientere sig om den korrekte behandling.

På den baggrund finder nævnet, at overlæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge , i forbindelse med at hun skrev: ”Vælger at give yderligere en serie konkomitant med strålebehandlingen”, havde specificeret mere præcist, at dosis af 5-FU skulle reduceres, når det gives i sammenhæng med strålebehandling, navnlig i betragtning af at dosis allerede var blevet reduceret på grund af vægttab, da skemaet ikke var udformet, så det klart fremgik heraf.