Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, idet speciallæger skal opbevare deres papirer vedr. undersøgelse i forbindelse med udfærdigelse af erklæringer, samt besvare anmodninger om aktindsigt inden 10 dage.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hendes håndtering s anmodning om aktindsigt i sin journal fremsat i perioden fra den 20. oktober til den 6. december 2005, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Sagsnummer:

0765705

Offentliggørelsesdato:

15. februar 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes håndtering <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal fremsat i perioden fra den 20. oktober til den 6. december 2005, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Hændelsesforløb


Den 12. december 2003 udarbejdede overlæge efter anmodning fra et forsikringsselskab en speciallægeerklæring vedrørende .

Den 20. oktober 2005 fremsatte en anmodning om aktindsigt til overlæge via e-mail. E-mailen blev stilet til overlæge . anmodede om aktindsigt i, hvad overlæge måtte have om ud over selve speciallægeerklæringen, herunder såvel mundtlig som skriftlig korrespondance med forsikringsselskabet, der havde modtaget erklæringen.

Den 29. oktober genfremsatte anmodningen om aktindsigt på samme e-mailadresse.

Den 6. november 2005 blev anmodningen om aktindsigt via e-mail fremsat overfor sygehusledelsen på , hvor overlæge arbejdede.

Den 9. november 2005 skrev sygehusledelsen på til og oplyste om, at der har været problemer med at modtage mails på , hvor overlæge var ansat, og at sygehusledelsen ville afvente med yderligere svar vedrørende spørgsmålet om aktindsigt til overlæge kom tilbage fra ferie den 28. november 2005.

Den 15. november 2005 rettede igen henvendelse til sygehusledelsen via e-mail og spurgte, hvorvidt brevet af 9. november skulle opfattes som en afvisning af anmodningen om aktindsigt.

Den 29. november 2005 skrev overlæge til sygehusledelsen ved , at hun havde udarbejdet speciallægeerklæringen i privat regi, og at hun ikke havde hørt fra siden et klagebrev relativt hurtigt efter udfærdigelsen af speciallægeerklæringen. Hun havde ikke hørt yderligere siden hverken pr. brev eller pr. e-mail. Hun anførte endvidere, at hun ikke så den overordnede e-mail fra den overordnede e-mailadresse på .

Det fremgår af telefonnotat af 30. november 2005, at sygehusledelsen ved talte med overlæge , hvor hun oplyste, at hun aldrig havde set patientens mail af 20. oktober og 29. oktober 2005.

Den 4. december 2005 rettede igen henvendelse til sygehusledelsen og bad om svar.

Det fremgår af brev af 6. december 2005 fra sygehusledelsen på til , at overlæge har oplyst sygehusledelsen om, at speciallægeerklæringen blev udarbejdet i privat regi, og at overlæge i en udtalelse til sygehusledelsen har oplyst, at hun ikke har modtaget anmodningerne om aktindsigt fremsendt den 20. oktober og 29. oktober 2005 på e-mail.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At s anmodning om fuld aktindsigt i hendes journal fremsat den 20. oktober 2005 til overlæge ikke er blevet imødekommet.

Det er herved anført, at anmodningen blev genfremsat den 29. oktober 2005, men at stadig ikke fik aktindsigt. Det er endvidere anført, at den 6. november 2006 sendte anmodningen om aktindsigt til sygehusledelsen for , hvor hun den 6. december 2006 modtog et svar, hvori det var anført, at sygehusledelsen havde indhentet en udtalelse fra overlæge , hvoraf det fremgik, at overlæge havde udarbejdet erklæringen til et forsikringsselskab i privat regi, og at hun ikke havde modtaget nogen anmodning om aktindsigt.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt i sin journal den 30. november 2005.

Begrundelse


Det fremgår af e-mail korrespondance, at den 20. oktober 2005 fremsatte anmodning om aktindsigt på e-mail på adressen ””. E-mailen blev stilet til overlæge . Af anmodningen fremgår det, at bad om aktindsigt i, hvad overlæge måtte have om ud over selve speciallægeerklæringen – herunder såvel mundtlig som skriftlig korrespondance med forsikringsselskabet.

Den 29. oktober blev anmodningen om aktindsigt genfremsat på samme e-mailadresse.

Det fremgår af e-mail af 6. november 2005, at anmodningen om aktindsigt blev fremsat overfor sygehusledelsen på .

Det fremgår af brev af 9. november 2005 fra sygehusledelsen på til , at sygehusledelsen oplyste, at der har været problemer med at modtage mails på , hvor overlæge var ansat, og at sygehusledelsen ville afvente med yderligere svar vedrørende spørgsmålet om aktindsigt til overlæge kom tilbage fra ferie den 28. november 2005.

Det fremgår af e-mail af 15. november 2005, at igen rettede henvendelse til sygehusledelsen, og spurgte hvorvidt brevet af 9. november 2005 skulle opfattes som en afvisning af anmodningen om aktindsigt.

Det fremgår af brev af 29. november 2005 fra overlæge til sygehusledelsen ved , at overlæge havde udarbejdet speciallægeerklæringen i privat regi, og at hun ikke havde hørt fra siden et klagebrev relativt hurtigt efter udfærdigelsen af speciallægeerklæringen. Hun havde ikke hørt yderligere siden hverken pr. brev eller pr. e-mail. Hun anførte endvidere, at hun ikke så den overordnede e-mail fra den overordnede e-mailadresse på .

Det fremgår af telefonnotat af 30. november 2005, at sygehusledelsen ved talte med overlæge , hvor hun oplyste, at hun aldrig havde set patientens mail af 20. oktober og 29. oktober 2005.

Det fremgår af e-mail af 4. december 2005, at igen rettede henvendelse til sygehusledelsen og bad om svar på anmodningen, idet der ikke er kommet svar på henvendelserne af henholdsvis den 6. november og den 15. november 2005.

Det fremgår af brev af 6. december 2005 fra sygehusledelsen på til , at overlæge har oplyst sygehusledelsen om, at speciallægeerklæringen blev udarbejdet i privat regi, og at overlæge i en udtalelse til sygehusledelsen har oplyst, at hun ikke har modtaget anmodningerne om aktindsigt fremsendt den 20. oktober og 29. oktober 2005 på e-mail. Det fremgår videre, at sygehusledelsen oplyste om, at den e-mailadresse der var blevet anvendt ved henvendelserne til overlæge , var den overordnede e-mailadresse på .

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen af 8. december 2006, at der ikke foreligger nogen journal på , men kun en speciallægeerklæring. Det fremgår videre, at den anvendte e-mailadresse den 20. oktober og den 29. oktober 2005 modtages af afdelingsledelsen på , og at hun ikke er blevet orienteret om, at der skulle være kommet e-mails til hende på dette tidspunkt. Det fremgår endvidere, at overlæge tidligere havde givet aktindsigt i speciallægeerklæringen, men at hun har glemt datoen for dette.


Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger, at for så vidt angår aktindsigt i speciallægeerklæringer, for eksempel til forsikringsselskaber, vil disse også være omfattet af retten til aktindsigt, idet erklæringerne må betragtes som en del af speciallægens journalmateriale i relation til reglerne om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, såfremt lægens erklæring baserer sig på undersøgelse, behandling og pleje af patienten. Baggrundsmaterialet for en sådan speciallægeerklæring vil typisk af lægen blive returneret til det sted, hvorfra det er rekvireret uden at speciallægen er forpligtet til at tage en kopi heraf til journalen. En speciallæge er derfor alene forpligtet til at give aktindsigt i speciallægeerklæringen. Såfremt speciallægen er i besiddelse af baggrundsmaterialet, er dette imidlertid undergivet aktindsigt, da det i givet fald vil være en del af journalen.

Patientklagenævnet kan endvidere oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at der er pligt til at besvare en anmodning om aktindsigt, uanset om det anmodede materiale ikke foreligger på journalen

På baggrund af ovenstående er det nævnets opfattelse, at overlæge senest den 29. november 2005, hvor hun skrev et brev til sygehusledelsen ved , var bekendt med, at der forelå en anmodning om aktindsigt fra .

Det er herefter nævnets opfattelse, at overlæge senest 10 dage herefter burde have svaret på hendes anmodning om aktindsigt.

Nævnet finder herefter, at overlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt.