Anke af afgørelse vedrørende dosisangivelser ved beslutning om tvangsmedicinering.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 3. juli 2007 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 25. juni 2007 på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0766211

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2008

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn <****> den 3. juli 2007 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 25. juni 2007 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb
Den 40-årige er førtidspensionist, og hun har været indlagt 51 gange på psykiatrisk afdeling, , hvor hun er blevet behandlet under diagnosen paranoid skizofreni. Senest blev hun udskrevet den 18. maj 2007, hvorefter hun ophørte med den medicinske behandling, og hun ville ikke modtage hjemmebesøg.

Aktuelt blev hun indlagt på psykiatrisk afdeling i den 12. juni 2007, hvorfra hun blev tvangsoverflyttet til den 15. juni 2007. Hun var under indlæggelsen usamlet, ustruktureret med bizarre vrangforestillinger og irritabel med talepres. Fra den 15. juni 2007 blev hun forsøgt motiveret for frivillig behandling med Zyprexa 20 mg dagligt.

Den 25. juni 2007 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Zyprexa op til 30 mg dagligt subsidiært injektion Zyprexa op til 20 mg dagligt i højst i 3 dage, idet mente, at hun havde en sølvkugle i hovedet, at hun havde magiske forestillinger, hun mente sig endvidere forfulgt og var uden sygdomsindsigt.

Klagen
klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse
Det Psykiatriske Patientklagenævn underkendte ved afgørelse af 3. juli 2007 beslutningen om tvangsmedicinering af med Zyprexa op til 30 mg dagligt.

Det Psykiatriske Patientklagenævn godkendte imidlertid tvangsmedicinering af med Zyprexa 20 mg dagligt, subsidiært injektion Zyprexa op til 20 mg dagligt i højst 3 dage.

Afgørelse af anken
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 3. juli 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om tvangsmedicinering af med Zyprexa op til 30 mg dagligt på psykiatrisk afdeling, .

Begrundelse
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle hende, da udsigten til hendes helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at hun befandt sig i en psykotisk tilstand præget af bizarre vrangforestillinger.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at gennem 10 dage dagligt blev forsøgt motiveret for frivillig behandling, før beslutning om tvangsmedicinering blev truffet. Nævnet har videre lagt vægt på, at der primært blev besluttet tvangsbehandling med tablet og subsidiært med injektion.

Det er Sundhedsvæsenet Patientklagenævns opfattelse, at en patient skal kunne forholde sig til eksempelvis, hvilket præparat og hvilken dosis, som vil finde anvendelse ved en eventuel beslutning om tvangsbehandling. Derfor er det en betingelse, at der motiveres for en konkret behandling.

Det fremgår af journalen, at blev motiveret for behandling med Zyprexa 20 mg dagligt, og at der blev truffet beslutning om tvangsmedicinering med op til 30 mg dagligt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det af bekendtgørelse 1499 af 14. december 2006 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger § 4 stk. 3, fremgår, at ordinationen skal følge de retningslinier, der er fastsat i forbindelse med udstedelse af markedsføringstilladelsen.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan videre oplyse, at dagsdosis for voksne ved oral behandling med Zyprexa ifølge produktresumeet initialt er 5-10 mg dagligt, og efterfølgende sædvanligvis 5-20 mg dagligt. Det kan dog være nødvendigt og forsvarligt at øge døgndosis op til 40 mg i døgnet.

Det er Sundhedsvæsenet Patientklagenævns opfattelse, at dosering af antipsykotisk medicin sker under hensyn til virkning og bivirkninger, og den dosis, der kan tolereres som startdosis sjældent er den optimale dosis. Patienten skal derfor ved beslutning om tvangsbehandling informeres om startdosis. Det er dog almindelig anerkendt, at denne dosis kan reguleres efter behov og bivirkninger.

Det fremgår af overlægens erklæring, at der på tidspunktet for beslutningen alene ville blive tale om medicinsk behandling med Zyprexa 20 mg dagligt, subsidiært injektion Zyprexa op til 20 mg dagligt i højst 3 dage.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder herefter, at var informeret om startdosis for tvangsbehandlingen.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder således, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Zyprexa er et almindeligt anvendt og velafprøvet lægemiddel, ligesom de besluttede doseringer på op til 30 mg i døgnet er almindelige.

Nævnet skal dog bemærke, at producenten af Zyprexa har udsendt en advarsel om, at længere tids injektionsbehandling med Zyprexa er mistænkt for at medføre dødsfald, hvorfor injektionsbehandling kun er beregnet til kortvarig behandling. Videre kan nævnet oplyse, at det fremgår af Lægemiddelkataloget, at der efter tre dage med injektionsbehandling bør skiftes til oral behandling.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn vedrørende beslutningen om tvangsmedicinering af med Zyprexa op til 30 mg dagligt.