Klager i forbindelse med opfølgning af patient efter indhentelse af journaler

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hendes behandling af den 11. februar 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge B for hans håndtering af afdelingens journaler i forbindelse med behandlingen af den 11. februar 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

07F001

Offentliggørelsesdato:

20. april 2007

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hendes behandling af <****> den 11. februar 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge B for hans håndtering af afdelingens journaler i forbindelse med behandlingen af <****> den 11. februar 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


fik foretaget fjernelse af galdeblæren omkring 1990. Efterfølgende havde hun smerter under højre ribbensrand og blev gennemgået på Sygehus Y i 2002 på grund af disse problemer. Der blev foretaget ultralydsscanning ved en kikkertundersøgelse og også en undersøgelse gennem bugvæggen. Der blev fundet normale forhold, bortset fra udposninger på tyktarmen.

På grund af smerteproblemerne var til ambulant kontrol på Sygehus X, kirurgisk ambulatorium, den 11. februar 2005. Overlæge A anførte i journalen, at havde mange mere eller mindre diffuse smerteklager fra hele kroppen, men de fleste symptomer stammede fra arret efter galdeoperationen.

Overlæge A valgte at rekvirere journalmateriale dels fra Sygehus Z og dels fra Sygehus Y med henblik på at belyse sagen.

De nævnte journaler blev fremskaffet, men desværre blev alle journalnotater arkiveret i stedet for at blive lagt til gennemgang hos overlæge A.

Overlæge A har i forbindelse med den aktuelle klagesag rettet henvendelse til og beklaget det hændte.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af overlæge A den 11. februar 2005, idet overlæge A ikke undersøgte årsagen til, at havde ondt under højre ribbensbue med svie og smerter i kroppen.


Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. februar 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X.

Ledende overlæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin håndtering af afdelingens journaler i forbindelse med behandlingen af den 11. februar 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X.

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, at overlæge A den 11. februar 2005 noterede, at havde et meget langt forløb med utallige smerteklager fra hele kroppen, men som dog mest relaterede sig til arret efter galdeblæreoperationen. Det fremgår videre af journalen, at overlæge A ville rekvirere journalmaterialet fra Sygehus Z samt Sygehus Y for at få rede på sygdomsforløbet. Det fremgår yderligere af journalen, at det skulle overvejes, om skulle henvises til akupunkturbehandling via sin egen læge.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er ikke usædvanligt at nogle patienter får langvarige smerteproblemer efter en galdestensoperation. Ofte kan man ikke klarlægge årsagen til sådanne smerter og det er den almindelige opfattelse at smerterne ikke altid er forårsaget af galdestenene og således må antages at have været til stede før galdestensoperationen. Smerterne er kroniske og vil derfor igennem et livsforløb kunne give anledning til ganske mange undersøgelser. Skal man derfor undersøge sådanne smerter igen er det tilrådeligt at indhente tidligere materiale fra andre undersøgelsessteder.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at man ved behandling af patienter med kroniske smerter skal gennemgå alle tidligere relevante data og have uddybende samtaler før eventuelle yderligere undersøgelser.

Det er yderligere Patientklagenævnets opfattelse, at fremgangsmåden med indhentelse af relevant materiale forinden en undersøgelse af var i overensstemmelse med sædvanlig lægefaglig standard.

Nævnet finder herefter, at overlæge A ved sin behandling af den 11. februar 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår yderligere af klageskrivelserne, at først fik opfølgning på undersøgelserne hun gennemgik den 11. februar 2005 i august 2005.

Det fremgår af overlæge As udtalelse til sagen, at grunden til den store forsinkelse i opfølgningen på var, at de journaler som blev rekvireret fra Sygehus Z samt Sygehus Y ved en fejl blev arkiveret i stedet for at blive lagt til overlæge A.

Det fremgår af ledende overlæge Bs udtalelse til sagen, at der i den pågældende periode var store problemer i forbindelse med omstruktureringen af sekretariatsfunktionen, og at ledende overlæge B utallige gange anmodede den daværende sygehusdirektør om at tilpasse strukturen efter de kliniske behov. Det fremgår videre af udtalelsen, at ledende overlæge B på grund af ledelsesstrukturen ingen kompetence havde til selv at ændre på de logistiske problemer i sekretariatsfunktionen, samt at han intern gjorde afdelingens læger opmærksom på den kritiske situation, og bad dem være særdeles opmærksomme.

Det er herefter Patientklagenævnets opfattelse, at ansvaret for fejl i journalhåndteringen lå hos sygehusdirektionen på Sygehus X/Sygehus Z.

Patientklagenævnet har ikke kompetence til at behandle klager over en sygehusdirektion jf. § 2 i bekendtgørelse om persongrupper indenfor sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævnes virksomhed.

Patientklagenævnet finder herefter ikke, at ledende overlæge B ved sin håndtering af afdelingens journaler i forbindelse med behandlingen af den 11. februar 2005 i kirurgisk ambulatorium, Sygehus X, handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.